عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 73

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف اصلی تحقیق حاضر شناسایی تاثیر مستقیم و غیر مستقیم عوامل فردی و شغلی بر کیفیت پیشنهادهای ارائه شده توسط کارکنان غیر هیئت علمی شاغل در دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی شیراز می باشد. در این بررسی که یک تحقیق توصیفی از نوع همبستگی می باشد ابتدا کلیه کارکنان دانشکده ها از طریق نمونه گیری طبقه ای نسبی به گروههایی تقسیم شدند و سپس با توجه به همگونی گروهها از طریق روش تصادفی افراد نمونه انتخاب گردیدند. در مرحله بعد پرسشنامه هایی جهت تکمیل در اختیار آنها گذاشته شد. پرسشنامه مذکو ...

در این پژوهش خدمات انواع بیمه های درمانی در بیمارستان بستری در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، در عرض یک سال مورد مطالعه کمی و مقطعی قرار گرفت . جامعه آماری مورد مطالعه ، بیماران بستری در بخشهای مختلف بجز اورژانس بودند . بعلاوه بخشهای مراقبتهای ویژه قلب در هر پنج بیمارستان دانشگاهی شیراز ( نمازی ، فقیهی ، چمران ، حافظ و خلیلی) نیز مورد مطالعه قرار گرفتند . تعداد کل بیماران 1401 نفر بود که 9/ 40 ./. آن ساکن شیراز و 9/10 ./.در حومه شیراز ساکن بودند .3/48 ./. بیم ...

پژوهش حاضر مطالعه‌ای است نیمه‌تجربی که به منظور تعیین تاثیر بازتوانیهای تنفسی بر عملکرد ریه مبتلایان به انسداد مزمن ریه خفیف مراجعه‌کننده به درمانگاههای دانشگاه علوم پزشکی شیراز صورت گرفته است . کلیه بیماران مبتلا به انسداد مزمن ریه، مراجعه‌کننده به متخصصین ریه در درمانگاههای دانشگاه علوم پزشکی شیراز به مدت 6 ماه (تابستان و پائیز 1373) که واجد شرایط موجود در پژوهش بودند، واحدهای مورد پژوهش را تشکیل دادند. پس از ارجاع این واحدها به آزمایشگاه ریه، از آنان آزمون عملکرد ریه به عم ...

از دیرباز بررسی میزان مرگ و میر و علل عمده ایجادکننده آن به عنوان یک شاخص مهم بهداشتی مطرح بوده است . تحقیقات اپیدمیولوژیک نشان میدهد که مشکلات بهداشتی عمده در سال 5202 شامل بیماریهای دستگاه گردش خون. سرطانها بیماریهای عفونی و انگلی خواهد بود. با توجه به اهمیت موضوع پژوهشی گذشته‌نگر با هدف بررسی میزان مرگ و میر گزارش شده کودکان 0-14 ساله استان فارس در سال 1377 انجام گرفت نمونه پژوهش شامل کلیه مرگهای گزارش شده کودکان 0-14 ساله استان فارس بجز شهرستانهای جهرم و فسا در سال 1377 م ...

با هدف بررسی میزان شرح وظایف کادر پرستاری شاغل در بخشهای اصلی بیمارستان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز پژوهشی مقطعی در سال 1378 انجام شد. واحدهای مورد پژوهشی را کلیه کادر پرستاری شاغل در بخشهای داخلی عمومی، جراحی عمومی، و اطفال تشکیل دادند (مجموعا 370 نفر) ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه‌ای مشتمل بر دو بخش بود. بخش اول حاوی اطلاعات جمعیت شناختی و عمومی واحدهای مورد پژوهش شامل، 16 سئوال و بخش دوم شامل 51 سئوال مربوط به اجرای شرح وظایف کادر پرستاری بوده است . گردآوری اطلاعات ...

درقسمت اول پژوهش ، قوانین مربوط به حقوق بیمار در ایران با منشور حقوق بیمار(از نظر انجمن بیمارستانهای آمریکا"AHA "، اتحادیه آزادیهای مدنی آمریکا "ACLU "و انجمن ملی پرستاری "NLN " که از طرف بسیاری از کشورها پذیرفته و قوانینی در این رابطه تصویب شده است)مقایسه شده است . در طی بررسی، پژوهشگر به این نتیجه رسید که در قوانین ایران مجموعه منسجمی تحت عنوان (مجموعه حقوق بیمار) وجود ندارد ولی در قسمتهای مختلف قوانین و مقررات وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی، قوانینی در مورد مراقبت ، را ...

این پژوهش مطالعه‌ای توصیفی مقایسه‌ای است که به منظور "مقایسه درک کادر پرستاری و بیماران از عوامل استرس‌زا" انجام گرفته است . آزمودنیهای این پژوهش را 40 نفر بیمار بستری(نمونه) و 37 نفر جامعه کادر پرستاری شاغل در بخشهای مراقبت ویژه قلب تشکیل دادند. جهت گردآوری داده‌ها از پرسشنامه ولیسر(1975) که در تحقیق راو و وینرت در سال 1987 ضمن انجام تغییراتی به کارگرفته شده، استفاده گردیده است . پرسشنامه حاوی دو بخش بود که قسمت اول شامل مشخصات عمومی واحدهای مورد پژوهش و قسمت دوم شامل 32 عبا ...

پژوهش حاضر به روش پیمایشی تطبیقی و با استفاده از تکنیک تحلیل استنادی به بررسی 13768 استناد از 246 پایان‌نامه کارشناسی ارشد پرستاری سه دانشگاه علوم پرشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، شیراز و اصفهان پرداخته است . نتایج حاصل بیانگر آن است که کمترین میانگین استناد مربوط به استناد به منابع فارسی زبان در پایان‌نامه‌های دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز با 15/66 عدد و بیشترین میزان متوسط استناد مربوط به استناد به منابع انگلیسی زبان در همین پایان‌نامه‌ها با 85/46 عدد ب ...

پژوهش حاضر، یک مطالعه تجربی جهت تعیین تاثیر آموزش روش پیشگیری روانی (تمرینهای لاماز) در عکس‌العملهای رفتاری خانمهای باردار نخست‌زا به هنگام زایمان می‌باشد. جمعیت مورد مطالعه از 100 نفر خانم باردار نخست‌زا (50 نفر به عنوان گروه مورد آزمایش و 50 نفر به عنوان گروه کنترل) تشکیل شد. انتخاب نمونه‌ها با روش نمونه‌گیری مبتنی بر هدف بوده است . از این جمعیت اطلاعات مربوط به مادران شامل سن، تحصیلات ، شغل، نوع جامعه و تعداد هفته‌های حاملگی کسب گردید. سپس به صورت تصادفی به ...