عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 40

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

فرهنگ عبارتست از کلیت درهم بافته ای از دانش، اخلاق، قانون، آداب و رسوم و هرگونه عاداتی که در رفتارهای انسان بروز مینماید. بعضی فرهنگها گرم و انسانی بوده، گروهی دیگر سرد، مستبدانه و سخت میباشند. ازآنجا که کلاس درس یک سازمان بوده و دارای فرهنگ خاص خود میباشد و وجود فرهنگ کلاسی مثبت موجب بروز خلاقیت ها، تحکیم تعهد و ارتقاء اخلاقیات، عملکرد کاراتر و یادگیری بیشتر و نبود آن منتج به عدم رضایت و انزجار از کلاس و بروز رفتارهای ناسازگارانه میگردد. از اینرو شناخت ادراکات و احساس ...

یکی از عوامل مهم بالابردن کیفیت درمان وجود نیروهای متخصصی است که می‌بایست این کشور تربیت شوند و عمده‌ترین راه رسیدن به این مقصود ایجاد فضاهای آموزشی و درمانی در شهرستانها می‌باشد ویکی از برنامه‌های وزارت بهداشت و درمان و آموز پزشکی نیز دراین مورد ایجاد دانشگاههای علوم پزشکی در مراکز استانها می‌باشدکه هدف آن تربیت نیروی متخصص در رشته‌های پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی وپیراپزش می‌باشد.این برنامه در جهت نیل به دو هدف اصلی مطرح می‌گردد یکی بالابردن بنیه علمی مملکت در سطح نیروهای مت ...
 
وجود سازمان و در نتیجه مدیریت اداره‌کننده آن، واقعیت انکارناپذیریست که ضرورت آن در تحقق اهداف انسانی، اجتماعی و تامین نیازهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیستی روزبروز عیان‌تر می‌شود و چگونگی عملکرد کارگزاران سازمانها و بالاخص دانشگاههای علوم پزشکی یکی از پدیده‌های اثرگذار در زندگی و سلامت اقشار مختلف مردم از یکسو و رضامندی آنها از ارائه خدمات درمانی، بهداشتی، آموزشی از سوی دیگر است . لذا ارتقای کیفیت ارائه خدمات در دانشگاههای علوم پزشکی مستلزم شناخت صحیح از وضعیت موجود و بررس ...

در این تحقیق به بررسی علایم اختلالات روانی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سمنان و رابطه این علائم با متغیرهای خاص پرداته شد که 624 دانشجوی مورد بررسی با تکمیل پرسشنامه مورد ارزیابی قرار گرفتند. متغیرهای مورد بررسی عبارتند از: سال تحصیلی (رابطه معنی دار با وسوسه، اضطراب و پرخاشگری)، تحصیلات پدر(پرخاشگری)، تحصیلات مادر (شکالت جسمی، وسواس، پرخاشگری و افکار پارانوئیدی)علاقمندی به رشته(همه اختلالات بجز شکایت جسمی)، جنسیت(تمام اختلالات)، تاهل(حساسیت در روابط متقابل، افکار پارنوئیدی، ...

سابقه و هدف: با توجه به نقش اساسی ارزیابی در ارتقاء و نیز تضمین کیفیت آموزشی، هدف این مطالعه ارزیابی درونی گروه آموزش داخلی دانشگاه علوم پزشکی سمنان بود. مواد و روش ها: از الگوی اعتبار بخشی برای ارزیابی درونی استفاده شده است. بدین منظور در خرداد 1377 ارزیابی در شش زمینه اهداف آموزشی، درمانی، پژوهشی، جایگاه سازمانی، فرایند تدریس و عوامل پشتیبانی صورت گرفت. عوامل مورد ارزیابی در اهداف آموزشی دوره های کارآموزی، کارورزی، و سه سال اول دوره دستیاری، در اهداف درمانی شامل امکانات تشخ ...

در این پژوهش به بررسی علائم اختلالات روانپزشکی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سمنان با استفاده از آزمون SCL-90-R خواهیم پرداخت این آزمون شامل 90 سوال برای ارزشیابی علائم روانی است که در آن 9 بعد مختلف شکایات جسمانی ، وسواس ، حساسیت در روابط متقابل ، افسردگی ، اضطراب ، پرخاشگری ترس ، مرض ، افکار پارانوئیدی و روان‌پریشی را در بر می‌گیرد. پس از پاسخگوئی دانشجویان به سوالات آزمون تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها به کمک کامپیوتر انجام خواهد شد. با این هدف که عواملی را که در بالا بودن ...

این بررسی در سال 1378 پس از یک مطالعه مقدماتی، پرسشنامه‌ای تهیه شد. سپس بین کلیه پزشکان و کاروازان پزشکی دانشگاه علمو پزشکی استان سمنان توزیع و توسط 232 نفر (2ˆ86) درصد آنها تکمیل گردید و نتایج حاصل از آنها استخراج شد. این بررسی نشان داد که به عقیده پزشکان و کارورزان پزشکی دروس فیزیولوژی، زبان تخصصی و باکتری‌شناسی به ترتیب با مینگین نمرات 4/12، 84ˆ3 و 66ˆ3 از 5 نمره دارای بیشترین کاربرد و دروس حشره‌شناسی، بیوشیمی ساختمانی و فیزیک پزشکی با میانگین نمرات 73ˆ1، 78ˆ1و 95ˆ1 از 5 ن ...

از جمله عواملی که در طرح دعاوی، پزشک نتوانسته از خود دفاع کند، عدم تکمیل پرونده بیمار بوده است. با توجه به حوزه اختیارات نظام پزشکی هر شهرستان وضعیت آگاهی و عملکرد دانشجویان و دستیاران پزشکی در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی سمنان در این زمینه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که 60% دستیاران از جنبه های قانونی مستند سازی بی اطلاع بودند.8/74% نحوه کاربرد اختصارات در ثبت تشخیص نهایی واعمال جراحی را نمی دانستند. 8/85%آنان نمی دانستند سقف مدت زمان تایید دستورات شفاهی ...