عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 266

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

قارچها گروه بزرگی از یوکاریوتیکها هستند و مخمرها یکی از اشکال قارچها می باشند در بین مخمرها، جنس کاندیدا، گونه آلبیکانس از نظر پزشکی دارای اهمیت بیشتری است. بطور کلی در جنس کاندیدا، قارچهایی کومنسال وجود دارند که با میزبان همزیستی داشته، اما بعلت عوامل مستعدکننده آنها می توانند به بافتهای میزبان حمله کرده ایجاد بیماری کنند یا آنکه فرد را ناقل کاندیدا نمایند. ناقل بودن افراد بوسیله کشت مثبت نمونه های گرفته شده با سواب از مخاط دهان، روی محیطهای کشت مربوطه مشخص خواهد شد.یکی از م ...

با توجه با اهمیت بیماریهای ناشی از کار و اقبال روزافزون جامعه و پزشکان به فعالیت در این زمینه بر آن شدیم تا میزان آشنایی کارورزان دانشگاه علوم پزشکی تهران در آخرین ماه دوره تحصیلی خود با مباحث طب کار را مورد سنجش قرار دهیم. برخی از این پزشکان پس از فارغ التحصیلی بعنوان پزشک طب کار در مراکز صنعتی مشغول به کار می شوند. با طراحی و اجرای آزمونی میزان معلومات کارورزان را سنجیدیم. 50% از این افراد نمره حدنصاب قبولی را کسب نکرده و 30 درصد از افرادی که نمره حدنصاب را کسب کرده بودند ن ...

پژوهش حاضر که به منظور "مقایسه فعالیت کمیته‌های بیمارستانی در بیمارستانهای آموزشی سه دانشگاه علوم پزشکی مستقر در تهران از سال 1370 لغایت 1374" انجام شده است پژوهشی توصیفی بوده که به صورت مقطعی انجام شده است و فعالیت کلیهء کمیته‌های مراکز فوق‌الذکر را مورد بررسی قرار داده است . نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که از نظر میانگین تعداد کمیته‌ها به ازاء هر تخت بیمارستانی، دانشگاه علوم پزشکی ایران رتبه اول و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و تهران به ترتیب رتبه دوم و سوم را کسب کرده‌ان ...

در تحقیق حاضر که بوسیله پرسشنامه انجام گرفت، 360 کارورز مورد تحقیق قرار گرفتند و میزان آگاهی آنها از تعریف و پیشگیری از عفونتهای بیمارستانی و کمیته کنترل عفونت و ارتباط آن، جنس، طول مدت انترنی و حضور در کلاس کنترل عفونتهای بیمارستانی مورد بررسی قرار گرفت که بخشی از نتایج آن به این صورت است: 1- میزان آگاهی از عفونتهای بیمارستانی در جنس مونث بیشتر از جنس مذکر است. 2- کسانی که در کلاس عفونتهای بیمارستانی حضور نداشته‌اند تعریف بهتری از عفونتهای بیمارستانی ارائه داده‌اند. 3- میزان ...

درباره هیپنوتیزم نگرش ها و باورهای گوناگون و گاه متعارضی وجود دارد که بعضی از این نگرشها و باورها منجر به گریز یا عدم استقبال افراد از هیپنوتیزم شده و مانع بزرگی در برابر گسترش هیپنوتیزم درمانی به عنوان یک روش درمانی اصلی یا کمکی محسوب می شود. این نگرشهای غلط و تعبیرهای نادرست نیاز به رفع و تصحیح دارند. در تحقیق اخیر 150 کارورز پزشکی در دو دانشگاه علوم پزشکی تهران و همدان پرسشنامه مربوط را پر کرده اند. براساس یافته های تحقیق ما و با فاصله اطمینان 95% نتایج زیر بدست آمده است: ...

این پژوهش ، یک پژوهش توصیفی، یک گروهی بوده که به منظور "بررسی نیازهای آموزشی بیماران مبتلا به سرطان تحت شیمی درمانی در امر مراقبت از خود"، در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران" انجام گردیده است . هدف کلی از انجام این پژوهش بررسی نیازهای آموزشی بیماران مبتلا به سرطان تحت شیمی درمانی در امر مراقبت از خود می‌باشند. جامعه پژوهش را بیماران مبتلا به سرطان تحت شیمی درمانی (بستری و سرپایی) در درمانگاه و بخشهای خون و سرطان بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران ...

افتالموسکوپی مستقیم بخش استانداردی از معاینه چشم پزشکی و نیز معاینات عمومی پزشکی می باشد. با توجه به اهمیت موارد استفاده افتالموسکوپ در تشخیص یا مرحله بندی و همچنین تعیین راهبرد درمانی بعضی از بیماریها ضروری می باشد پزشک عمومی در استفاده از افتالموسکوپ تبحر کافی داشته باشد. با توجه به میزان اهمیت افتالموسکوپی بر آن شدیم تا میزان آگاهی و مهارت کارورزان دانشگاه علوم پزشکی تهران را در مورد افتالموسکوپی مستقیم توسطه سه ویژگی میزان آگاهی از تکنیک انجام اتفالموسکوپی و یافته های نرم ...

ترویج علم نیاز ضروری برای ایجاد ارتباط بین متخصصان با عموم و متخصصان سایر رشته‌ها است و این ارتباط بویژه در حوزه علوم پزشکی و سلامت از اهمیت بیشتری برخوردار است. با توجه به این نکته، هدف از انجام این پژوهش، مطالعه و تبیین فعالیت‌های ترویج علم اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران طی سال‌های1388-1392 و ارائه راهکارهای مناسب برای بهبود فعالیت‌های ترویجی در حوزه پزشکی و سلامت است. این پژوهش از نوع تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه‌ای انجام شده است. جامعه پژوهش کلیه‌ی17 ...

این پژوهش یک مطالعه توصیفی است که به منظور بررسی میزان آگاهی پرستاران بخشهای داخلی بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران در مورد آموزش مراقبت از خود به بیماران مبتلا به فشارخون بالا انجام گرفته است. نتایج پژوهش نشان داده است که اکثر واحدهای مورد پژوهش از آگاهی خوبی در مورد آموزش مراقبت از خود به بیماران مزبور برخوردار بوده اند ولی آگاهی بویژه واحدهای سنین بالا با سابقه کار بیشتر در مورد ماهیت بیماری بیشتر از آگاهیهای آنان در رابطه با روند آموزش به بیمار و مفهوم مراقبت از خود ...