عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 42

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این پژوهش 544 مقاله منتشر شده توسط اعضای هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی تبریز و شیراز در مجله های داخل کشور (فارسی و لاتین) بین سالهای 1374 -1378 مورد مطالعه قرار گرفته است. پژوهش حاضر با استفاده از روش کتابسنجی انجام شده است و اهداف اصلی آن شناسایی عمده ترین منابع استفاده شده، تعیین نیم عمر عملی نشریات ادواری، تهیه فهرست رتبه بندی شده مجلات، میزان همکاری علمی بین پژوهشگران علوم پزشکی و شناسایی بخشها و گروههای فعال دو دانشگاه علوم پزشکی تبریز و شیراز است. یافته های پژوهش ...

چکیده ندارد.
 
پژوهش نیمه‌تجربی‌ای به منظور بررسی تاثیر آموزش محافظت از خود بر آگاهی و عملکرد پرستاران شاغل در بخشهای سرطان بیمارستانهای آموزشی وابسته به دانشگاه علوم‌پزشکی تبریز انجام گرفت . نمونه‌های این مطالعه را کلیه پرستاران شاغل در بخشهای سرطان که مسئولیت آماده کردن داروهای شیمی درمانی را به عهده داشتند تشکیل می‌دادند. پرسشنامه کتبی مشتمل بر دو قسمت که قسمت اول مربوط به مشخصات دموگرافیک و قسمت دوم، 20 سوال چهار گزینه‌ای در زمینه اقدامات محافظی لازم در هنگام آماده کردن داروهای شیمی درم ...

تعداد 262 نفر دانشجوی رشته پزشکی از بین سالهای مختلف تحصیلی بصورت تصادفی انتخاب و از آنها ادیومتری، تمپانرمتری بعمل آمد و از موارد مشکوک معاینات بالینی انجام گرفت ، تا علل کاهش شنوایی مورد بررسی قرار گیرد. در این مطالعه همچنین ارزشیابی آگاهی و عملکرد نمونه آماری در مورد سطح شنوایی خود آنها مورد نظر قرار گرفت . شیوع کاهش شنوایی 9/5 درصد بود که از میانگین کاهش شنوایی در نوشتجات بالاتر است . اغلب ، کاهش شنوائی بدلیل عامل سروصدا و عفونت گوش دوران کودکی مشخص گردید. علت اولی احتمال ...

این پژوهش یک مطالعه نیمه تجربی است که به منظور بررسی تاثیر اموزش محافظت از خود بر آگاهی و عملکرد پرستاران شاغل بخشهای سرطان شیمی درمانی بیمارستانهای آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز انجام گرفته است . انتخاب نمونه‌های این پژوهش مبتنی بر هدف بوده، بدین ترتیب که 26 نفر از پرستاران شاغل در بخشهای سرطان شیمی درمانی که مسئولیت آمدن کردن داروهای شیمی درمانی را بر عهده داشتند، به عنوان نمونه انتخاب شدند. اطلاعات در دو مرحله قبل و بعد از آموزش جمع‌آوری و جهت اجزیه و تحلیل از ...

در این طرح تاثیر عوامل اجتماعی و محیطی در افسردگی دانشجویان مورد مطالعه قرار می گیرد . درجه افسردگی دانشجو یان با استفاده از آزمون افسردگی بک ‏‎(BDI)‎‏ مورد سنجش قرار می گیرد . افسردگی دانشجویان به عنوان متغیر وابسته در ارتباط با متعیرهای مستقل مورد بررسی قرار می گیرد . متغیر های مستقل آن دسته از عوامل اجتماعی و محیطی هستند که می توانند وضعیت روحی دانشجویان را متاثر سازند . این متغیرها یا در ارتباط با محیط آموزشی و محل سکونت دانشجویان می باشند و یا یک سلسه رویدادهای ناخوشاین ...

بررسی میزان کاهش شنوایی در دانشجویان رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز مطالعه آماری آینده نگر تعداد 262 نفر دانشجوی رشته پزشکی از بین سالهای مختلف تحصیلی بصورت تصادفی انتخاب و از آنها ادیومتری، تمپانرمتری بعمل آمد و از موارد مشکوک معاینات بالینی انجام گرفت، تا علل کاهش شنوایی مورد بررسی قرار گیرد . در این مطالعه همچنین ارزشیابی آگاهی و عملکرد نمونه آماری در مورد سطح شنوایی خود آنها مورد نظر قرار گرفت. شیوع کاهش شنوایی 5/9% بود که از میانگین کاهش شنوایی در نوشتجات بالاتر ا ...

یکی از عملی ترین و بهترین روشهای پیشنهادی جهت جلوگیری از رشد بی رویه جمعیت خصوصا در کشور های در حال توسعه ، فاصله گذاری بین تولد فرزندان است . فاصله گذاری کم بین حاملگیها سبب می شود تا هم مادر در گروه حاملگیهای پر خطر قرار گیرد و هم نوزاد جزء نوزادان در معرض خطر باشد . با توجه به اینکه در حال حاضر یکی از معضلات بهداشتی کشور رفتار باروری نادرست موجود در جامعه می باشد و زایمانهای با فاصله کوتاه شاخص بسیار خوبی از این نظر به شمار می روند ، لذا با توجه به اهمیت مسئله پژوهشگر بر آ ...