عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 116

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر که به منظور "مقایسه فعالیت کمیته‌های بیمارستانی در بیمارستانهای آموزشی سه دانشگاه علوم پزشکی مستقر در تهران از سال 1370 لغایت 1374" انجام شده است پژوهشی توصیفی بوده که به صورت مقطعی انجام شده است و فعالیت کلیهء کمیته‌های مراکز فوق‌الذکر را مورد بررسی قرار داده است . نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که از نظر میانگین تعداد کمیته‌ها به ازاء هر تخت بیمارستانی، دانشگاه علوم پزشکی ایران رتبه اول و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و تهران به ترتیب رتبه دوم و سوم را کسب کرده‌ان ...

بیمارستانها به مثابه بنگاههای اقتصادی، از ترکیب عوامل مختلف تولید همچون پزشکان ، پرستاران ، سایر پرسنل خدماتی ، تختهای بیمارستانی ، تجهیزات و مواد مصرفی و ...خدمات بهداشتی و درمانی را به جامعه عرضه می کنند. عرضه این خدمات ، هزینه های مختلفی شامل پرداخت به نیروی کار هزینه کالاهای سرمایه ای ، هزینه مواد اولیه را برای بیمارستانهای به دنبال دارد. لذا شناسایی توابع هزینه بیمارستانها، ساختار تولید و هزینه آنها را به معرض نمایش می گذارد و برای تصمیم گیری در زمینه برنامه ریزی و مدیری ...

پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی و با فرض اینکه پژوهش در زمینه پزشکی و زیست پزشکی در سه دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران و شهیدبهشتی از نوع بالینی است و توزیع موضوعی این پژوهش‌ها یکسان نیست انجام شده است . هدف اصلی از این پژوهش بررسی کمی تحقیقات انجام شده در رشته‌های پزشکی و زیست پزشکی توسط اعضای هیئت علمی و دستیاران دانشگاههای علوم پزشکی تهران، ایران و شهیدبهشتی و مقایسه آنها با یکدیگر بود. نتایج حاصل از این پژوهش می‌تواند برنامه‌ریزان امور پزشکی را متوجه وضعیت فعلی تحقیق ...

از مهمترین طبقه‌بندی‌های پزشکی، طبقه‌بندی بیماریهاست . واحد طبقه‌بندی و کدگذاری بیماریها و اقدامات درمانی با بکارگیری سیستمهای طبقه‌بندی بین‌المللی بیماریها قادر به تسیهل، ذخیره‌سازی، بازیابی و تجزیه و تحلیل داده‌ها جهت کلیه مقاصد مدیریتی، آماری، مالی، آموزشی، تحقیقاتی و پژوهشی می‌باشد. در این پژوهش توصیفی-تحلیلی، وضعیت طبقه‌بندی بیماریها در بیمارستانهای تخصصی-آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران با استانداردهای انجمن مدارک پزشکی امریکا مقایسه شده است . جهت ...

از آنجائیکه کدگذاری امکان بازیابی اطلاعات موجود در پرونده‌های پزشکی را جهت تهیه و ارائه آمار، انجام مطالعات جمعیت‌شناختی، اپیدمیولوژی، کلینیکی، برنامه‌ریزی، تخصیص بهینه منابع، اندازه‌گیری و سنجش کارائی برنامه‌های در دست اجرا را فراهم می‌سازد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است . در این پژوهش وضعیت واحد کدگذاری بیمارستانی عمومی، آموزشی-درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران از برخی جوانب مورد مطالعه قرار گرفته و با استانداردهای انجمن مدارک پزشکی امریکا مقایسه شده است . روش انجام این پژوهش ...

این پژوهش با استفاده از روش توصیفی به بررسی و همپوشانی عناوین نشریات ادواری (غیرفارسی) در کتابخانه‌های دانشگاههای علوم پزشکی ایران، تهران و شهید بهشتی پرداخته است . با این هدف که ضمن تعیین موجودی نشریات پاسخگوی سوالات دیگر پژوهش در مورد تعداد نشریات هسته، غیرهسته و همچنین تعداد همپوشانی عناوین در سطح سه دانشگاه باشد. این مطالعه در سه بخش تنظیم شده است : - بررسی عناوین کلی و همپوشانی آنها - بررسی عناوین هسته و همپوشانی آنها - بررسی عناوین غیرهسته و همپوشانی آنها نتیجه آنکه 345 ...

پژوهش حاضر به روش پیمایشی تطبیقی و با استفاده از تکنیک تحلیل استنادی به بررسی 13768 استناد از 246 پایان‌نامه کارشناسی ارشد پرستاری سه دانشگاه علوم پرشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، شیراز و اصفهان پرداخته است . نتایج حاصل بیانگر آن است که کمترین میانگین استناد مربوط به استناد به منابع فارسی زبان در پایان‌نامه‌های دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز با 15/66 عدد و بیشترین میزان متوسط استناد مربوط به استناد به منابع انگلیسی زبان در همین پایان‌نامه‌ها با 85/46 عدد ب ...

از 2000 مورد مواد غذایی ارسالی به آزمایشگاه میکروب شناسی در مدت یک سال از خرداد 1377 لغایت خرداد 1378، 521 مورد باکتریهای متعلق به خانواده انتروباکتریاسه جدا گردیدند که برای تعیین گونه باکتریهای جدا شده علاوه بر روشهای متداول از آزمایشات تشخیصی تکمیلی شامل دکربوکسیلاسیون اسیدهای آمینه و تخمیر قندها استفاده گردید. در میان انتروباکتریاسه های جدا شده اشریشیاکلی به تنهایی 300 مورد را به خود اختصاص می داد و از 221 مورد باکتریهای باقیمانده 110 مورد مربوط به جنس انتروباکتر یعنی گونه ...

پژوهش حاضر یک مطالعه کارآزمائی بالینی تصادفی بوده که به منظور بررسی تاثیر حمایت مداوم در طی لیبر بر طول مراحل زایمان، نسبت سزارین، استفاده از اکسی‌توسین و نمره آپگار نوزاد در زنان نخست حامله انجام شده است . در این پژوهش جمعا 100 زن نخست حامله با طیف سنی 18-34 سال شرکت داشتند که از تاریخ 77/5/6 لغایت 77/10/7 یکی از بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران مراجعه نموده بودند، و به صورت تصادفی در هر یک از دو گروه مورد و شاهد قرار گرفتند (50 نفر در گروه مورد و ...