عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این پژوهش، فراوانی نسبی علل نیاز به تعویض ترمیم های آمالگامی با معاینات بالینی و بررسی پرتونگاری در بیماران مراجعه کننده به بخش ترمیمی دانشکده ی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در دو دوره ی تحصیلی سال 80-1379 تعیین گردید. همچنین، مقایسه ای میان فراوانی نسبی موارد تشخیصی، با معاینه ی بالینی و بررسی پرتونگاری انجام شد. شمار نمونه 400 نفر، گونه ی بررسی، توصیفی و روش نمونه گیری تداومی تا رسیدن به حجم مورد نظر از بیماران مراجعه کننده به بخش ترمیمی برای معاینه و تشخیص بود. ...