عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 11

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

افراد در قالب سرمایه اجتماعی درون گروهی و برون گروهی قابلیتهای خود را افزایش می دهند و در عین بدست آوردن امکان کنترل زندگی خود از حمایتهای محیطی و اجتماعی که در شبکه های ارتباطیشان بوجود آمده برخوردار می شوند که این نقش موثری در سلامت روان دارد. لذا در این پژوهش به بررسی رابطه انواع سرمایه اجتماعی با سلامت روان پرداخته ایم بعلاوه با توجه به اهداف اختصاصی این پژوهش رابطه انواع سرمایه اجتماعی با سلامت اجتماعی و سلامت روانی- اجتماعی نیز مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق پیم ...

هدف از انجام این پژوهش آشنایی با وجوه مختلف ورود فناوری به زندگی قشر دانشجو و بررسی و شناسایی علل یا پیامدهای استفاده نادرست از اینترنت ( اعتیاد به اینترنت ) است. این مطالعه از نوع همبستگی است. جامعه پژوهش کلیه دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران در سال 1392 بودند و تعداد نمونه در این تحقیق 153 نفر بود که به روش نمونه گیری تصادفی سهمیه ای (مقطع تحصیلی و جنس دانشجویان) انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها در این مطالعه پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک، پرسشنامه سلامت اجت ...

زمینه و هدف:دوره‌های کارآموزی به لحاظ اهمیت، به عنوان قلب آموزش حرفه‌ای شناخته‌ شده‌اند. زیرا بیش از 50 درصد وقت دانشجویان در محیط‌های بالینی و کارآموزی سپری می‌گردد. در نتیجه کسب صلاحیت لازم در انجام مهارت‌های بالینی مستلزم محیط آموزش‌بالینی موثر است. در این مورد دست اندرکاران آموزش برای شناخت یک محیط آموزشی اثربخش می‌توانند دیدگاه‌های مربی و دانشجوی بالینی را در نظر گرفته و با بکارگیری آنها آموزش‌بالینی را غنی‌تر سازند.این مطالعه با هدف مقایسه دیدگاه مربیان و دانشجویان دربا ...

هدف: اسپلینت کردن مچ یکی از روشهایی است که در حال حاضر به صورت متداولی جهت کاهش اسپاستی سیتی مچ در بیماران مبتلا به سکته مغزی استفاده می شود. با این وجود اختلاف نظرهای فراوانی در مورد میزان کارایی آن میان صاحب نظران وجود دارد. هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر اسپلینت داینامیک، بر میزان اسپاستی سیتی و عملکرد مچ بیماران مبتلا به سکته مغزی است. روش بررسی: در این مطالعه نیمه تجربی 18 بیمار مبتلا به سکته مغزی انخاب و به طور تصادفی بین دو گروه اسپلینت داینامیک گروه کنترل تقسیم ش ...

راکر ها یکی از رایج ترین اصلاحات خارجی تجویز شونده کفش های طبی می باشند و در درمان مشکلات مچ و مید فوت که نیاز به محدود کردن حرکات این مفاصل می باشند به کار می روند هدف از انجام این مطالعه مشخص کردن میزان دقیق محدودیت حرکتی می باشد که راکر پاشنه-تا- پنجه بر روی مفاصل پا و مچ ایجاد می کند. مطالعه حاضر از نوع نيمه تجربي و نمونه گیری غیر احتمالی در دسترس و نمونه آماری 15 دانشجويان دختر دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، با شاخص توده بدني نرمال و داراي الگوي راه رفتن طبيعي بودن ...

تحقیق حاضر با هدف طراحی و تدوین نظام تجزیه و تحلیل شغلی کارکنان حوزه ستادی معاونت آموزشی، دانشجوئی و فرهنگی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی و به منظور آموزش و بهسازی کارکنان انجام شد. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ گردآوری اطلاعات، توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق کلیه شاغلین حوزه شامل 55 نفر می باشد که به روش سرشماری انتخاب شده است. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های ویژگی جمعیت شناختی( سن، جنس، تحصیلات و...) و پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید. روائی مح ...

این تحقیق در پی آن است که به بررسی رابطه رهبری تحول آفرین با تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی بپردازد و مسئله تحقیق آن است که تاثیر سبک رهبری تحول آفرین در خلق تعهد سازمانی در میان کارکنان دانشگاه چگونه است؟ در این تحقیق سعی شده است تاثیر ابعاد رهبری تحول آفرین برروی مفهوم تعهد سازمانی به طور جداگانه مورد ارزیابی قرار گیرد. اهداف تحقیق عبارتند از : - تعیین رابطه رهبری تحول آفرین با تعهد سازمانی در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - تعیین رابطه نفوذ آرمانی ، ...

هدف از پژوهش حاضر، تعیین وضعیت اخلاق کاری کارکنان مراکز توانبخشی- درمانی تابعه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در سال 1392، بر اساس ویژگیهای فردی کارکنان بود. این مطالعه یک مطالعه توصیفی - تحلیلی و از نوع همبستگی است. شرکت کنندگان در این پژوهش عبارت بودند از 183 نفر کارکنان مراکز درمانی - توانبخشی تحت نظارت دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در سال 1392 که به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. در این پژوهش از پرسشنامه اطلاعات فردی و پرسشنامه استاندارد اخلاق کار گریگوری ...

تشریک مساعی دانش و تجربه به معنی انتقال و مبادله دانش و تجربه های کسب شده به دنبال فعالیت افراد آن سازمان می باشد. باتوجه به ضرورت وجود این فرآیند در سازمانها، به بررسی میزان تشریک مساعی دانش و تجربه مدیران دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران به عنوان متغیرهای وابسته، در رابطه با فرآیندهای اجرایی با نگاهی به آینده پرداخته شد. همچنین متغیرهای مستقل تحقیق ساختار سازمانی و تکنولوژی، همکاری میان گروه ها،خصوصیات فرهنگی، ویژگی های فردی، فاکتورهای انگیزشی می باشند. فرآیندهای اجرای ...