عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 6

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

ما در عصری زندگی می کنیم که دانش به نیروی محرکه سازمان ها تبدیل شده و مدیریت دانش یکی از کارکردهای جدایی ناپذیر کسب و کار است. به منظور بهره مندی از مزایای مدیریت دانش، توجه به آن برای هر سازمانی ضرورت خواهد داشت بخصوص برای دانشگاه ها که فعالیت ذاتی و ماموریت اصلی آن ها، پرداختن به فعالیت های دانشی است؛ به منظور آمادگی و غلبه بر چالش هایی که موسسات آموزش عالی با آن مواجه اند، شناخت قابلیت اجرا و مفهوم مدیریت دانش برای این موسسات حیاتی است. دانشگاه علوم انتظامی، تنها مرکز آموز ...

هدف پژوهش حاضر ارزشیابی برنامه درسی (قصد شده، اجرا شده و کسب شده) در دوره کارشناسی ارشد عملیات انتظامی در دانشگاه علوم انتظامی و ارایه یک مدل برنامه درسی است. برای این منظور، برنامه دروس تخصصی دوره کارشناسی ارشد عملیات انتظامی : 1- مدیریت پیشگیری از جرایم 2- پلیس انتظامی تطبیقی 3- مشارکت همگانی 4- جغرافیای جرایم 5- تجزیه و تحلیل وقایع انتظامی، در سه سطح برنامه درسی قصد شده، اجرا شده و کسب شده، مورد ارزشیابی قرار گرفته است تا از این طریق میزان انطباق بین سه سطح برنامه درسی در ...

سوال اساسی این تحقیق ، چگونگی سلسله مراتب ارزشهای نظام ارزشی دانشجویان در قالب طرح اجیل و سلسله مراتب سیبرنتیکی نظریه کنش اجتماعی پارسونز می باشد که طی آن ارزش ها در ابعاد چهارگانه اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی مطالعه می شود. ...

به آنچه در فرایند یاددهی- یادگیری از سوی یادگیرنده دریافت می شود برنامه تجربه شده گفته شده است. برنامه درسی تجربه شده دارای 5 سطح است که عبارتند از: برنامه درسی نهفته، برنامه درسی مورد انتظار، برنامه درسی تعاملی، برنامه درسی دریافت شده و برنامه درسی نهادینه شده تحقیق حاضر عوامل موثر بر سطوح مختلف برنامه درسی تجربه شده ار در مورد درس اندیشه اسلامی دروه کارشاسی مورد بررسی قرار داده است. به این منظور یکی از دانشگاههای مستقر در تهران برای مطالعه موردی انتخاب و با استفاده از روش ک ...