عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 6

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف اصلی این پژوهش ، تعیین ضریب همبستگی بین قیمت و میزان استفاده از نشریات ادواری لاتین فنی و مهندسی در سه دانشگاه تهران، امیرکبیر و علم و صنعت بوده است . دراین پژوهش ، نشریات کتابخانه‌های دانشگاههای فوق در سال 1993 به عنوان جامعه مورد پژوهش انتخاب گردیده است . داده‌های میزان استفاده برمبنای درخواست فتوکپی برای دوره سه ماهه پاییز 1372 و نیز قیمت اشتراک با رجوع مستقیم به خود نشریات گردآوری شده است . روش پژوهش توصیفی تحلیلی بوده است . به منظور یافتن پاسخ سئوالات ، داده‌ها با اس ...
 
کشورهای پیشرفته و صنعتی سابق وارد فاز اقتصاد دانش شده اند و در حال تحکیم پایه های خود درآن، به عنوان اقتصادهای مبتنی بر دانش هستند. نتیجه اولیه این تحول، وابستگی فزاینده تکنولوژیک سیستم های اقتصادی مبتنی بر منابع مادی به سیستم های اقتصادی پیشرفته است. در این مقاله تلاش میکنیم تعامل علم وصنعت است. بهترین روش توسعه تعامل دو نهاد علم و صنعت در ایران، تکوین و توسعه دانشگاه کار آفرین است. برای این منظور ابتدا فرایند ظهور دانشگاه کار آفرین در جهان مورد بحث قرار گرفته است، سپس مفه ...

105 دانشجو شامل 50 دختر و 55 پسر با دامنه سنی 18 تا 35 سال (30/3+-88/21) در این تحقیق شرکت کردند. هدف از این تحقیق عبارت بود از: الف) تعیین هنجارهای سه تست بالینی واکنش تعادلی شامل ‏‎Tilt Board Tip (TBT)‎‏ و ‏‎Flat Board Reach (FBR)‎‏ و ‏‎Tilt Board reach (TBR)‎‏ ب) مقایسه واکنشهای تعادلی در دختران و پسران این سه تست بر روی آزمودنیهای انجام گرفت و چهار زاویه زیر اندازه گرفته شد: زاویه بین تخته تعادل و خط افق در تست ‏‎TBT‎‏ (زاویه ‏‎TBT‎‏)، زوایه بین تحته تعادل و خط افق در تست ...

چکیده ندارد.