عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 111

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین هوش هیجانی کتابداران دانشگاه علامه طباطبایی و کیفیت خدمات آنها از نظر دانشجویان می باشد. روش پژوهش پیمایشی است و گردآوری داده ها با استفاده از پرسشنامه صورت گرفته است. نمونه مورد مطالعه این پژوهش60 نفرکتابدار و 175 نفر دانشجوی تحصیلات تکمیلی عضو کتابخانه های دانشگاه علامه طباطبایی می باشند که به طریق سرشماری و تصادفی طبقه ای انتخاب گردیده اند. به منظور سنجش میزان هوش هیجانی کتابداران از آزمون 90 سوالی هوش هیجانی بار-آن و برای تعیین وضعیت کیفیت ا ...

هدف این پژوهش امکان سنجی ارائه خدمات مرجع دیجیتال مشترک در کتابخانه های دانشگاه علامه طباطبایی می باشد.روش پژوهش پیمایشی و از نوع توصیفی است و برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. دراین پژوهش،نیروی انسانی کتابخانه های مورد بررسی از لحاظ تخصص و میزان آشنایی کارکنان با مهارت های کتابداران مرجع دیجیتالی، تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری، زیرساخت ارتباطی، منابع اطلاعاتی، بودجه و موانع ارائه خدمات مرجع دیجیتال مشترک از نظر کارکنان کتابخانه ها مورد بررسی قرار ...

هدف پژوهش حاضر بررسی و مقایسه ابعاد کمال گرایی(کمال گرایی خود مدار,دیگرمدار و جامعه مدار)و مکان کنترل در میان دانشجویان با اضطراب امتحان بالا و دانشجویان عادی می باشد.این پژوهش از نوع علی- مقایسه ای است.جامعه این پژوهش عبارت بود از کلیه دانشجویان دخترو پسر دانشگاه علامه طباطبایی که در سال تحصیلی 90-89 مشغول به تحصیل بودند.به منظور انتخاب نمونه آماری ازبین 7 دانشکده دانشگاه علامه طباطبایی,3 دانشکده به تصادف انتخاب شدند.سپس از هر دانشکده,4 کلاس به صورت تصادفی خوشه ای انتخاب شد ...

پژوهش حاضر به منظور بررسی میزان رابطه بین سواد اطلاعاتی و راهبردهای فراشناختی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی، صورت گرفته است. فرضیه پژوهش، مبنی بر وجود رابطه معنا داری بین سواد اطلاعاتی و راهبردهای فراشناختی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی علامه طباطبایی می باشد. این پژوهش از پژوهش‌های توصیفی است که برای جمع‌آوری داده‌ها از روش پیمایشی و دو پرسشنامه به عنوان ابزار سنجش استفاده شده است. پرسشنامه اول، ...

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بین جو سازمانی با میزان خلاقیت اعضای هیأت علمی دانشکده های روان شناسی/علوم تربیتی و حقوق/علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی در سال تحصیلی 92-91 به روش توصیفی-همبستگی انجام پذیرفت. جامعه آماری این پژوهش شامل اعضای هیأت علمی دو دانشکده روان شناسی/علوم تربیتی و حقوق/علوم سیاسی بود که تعداد آنها 115 نفر بود. نمونه آماری این پژوهش شامل 89 نفر بود که به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار سنجش در این پژوهش عبارت بود از:پرسشنامه جو سازمانی هالپین و کرا ...

هدف از این پژوهش ارزیابی کیفیت پایان نامه های دفاع شده رشته های روانشناسی مقطع کارشناسی ارشد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی بر اساس استانداردهای انجمن رواشناسی آمریکا در طول سال های 1388 تا1386 می باشد.روش تحقیق از نوع توصیفی بوده است.از بین کلیه پایان نامه های انجام شده در طول سالهای 1386 تا 1388 در هر یک از 4 رشته روانشناسی این دانشکده (روانشناسی بالینی،روانشناسی عمومی،روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی،روانشناسی تربیتی)به روش نمونه گیری تصادفی ...

هدف از انجام این پژوهش، بررسی اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر کاهش سهل انگاری و افزایش مسئولیت پذیری در دانشجویان دختر مقطع کارشناسی دانشگاه علامه بوده است. با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای دانشکده های حقوق و علوم اجتماعی انتخاب شدند و سپس از بین دانشجویان مقطع کارشناسی این دو دانشکده با استفاده از نمونه گیری در دسترس(داوطلبانه) 100نفر که در فاصله سنی 19 تا 24 سال بودند انتخاب شدند. پرسشنامه های سهل انگاری و مسئولیت پذیری در مورد این 100 دانشجوی دختر مقطع کارشناسی اجر ...

این رساله به بررسی و مقایسه وضعیت هویت دانشگاهی و پیامدهای آن در دانشگاه‌های الزهرا و علامه طباطبایی درسال 89-88 پرداخته است . جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشجویان علوم اجتماعی دو دانشگاه است؛ 384 نفر(126 الزهرا و 258 علامه طباطبایی) به عنوان نمونه آماری بر اساس فرمول کوکران تعیین شدند، از روش پیمایشی و شیوه نمونه گیری طبقه‌ای متناسب استفاده شده است. با تأکید بر نظریه‌های هویت تاچفل، بوردیو و گافمن و بررسی پیشینه تجربی تحقیق، چهارچوب نظری تدوین شده است. ابزار گردآوری اطلاعا ...

هم زمان با رشد تکنولوژی ها، کتابخانه ها تلاش کرده اند خود را با این پیشرفت ها همگام بسازند و با تغییر خدمات از شکل سنتی به صورت الکترونیکی، نیازهای مراجعین خود را با سیاست هایی که مربوط به فن آوری های جدید می شود، منطبق سازند و از مزایای تکنولوژی اطلاعات بهره مند شوند. این پژوهش درصدد است وضعیت و میزان استفاده از خدمات الکترونیکی رادر کتابخانه های مرکزی دانشگاه علامه طباطبایی و دانشگاه تربیت مدرس مورد بررسی و مقایسه قرار دهد. روش پژوهش پیمایش توصیفی است و برای گردآوری داده ه ...