عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 4

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر به بررسی تحلیل استنادی 103 پایان نامه دکتری روانشناسی عمومی دانشگاه‌های علامه طباطبایی و تربیت مدرس می‌پردازد. هدف پژوهش حاضر تحلیل تطبیقی استنادهای پایان‌نامه‌های دکتری روانشناسی عمومی دانشگاه-های علامه طباطبایی و تربیت مدرس می‌باشد. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی است و جامعه مورد مطالعه شامل تمامی منابع مندرج در فهرست منابع و مآخذ پایان‌نامه‌های دکتری روانشناسی عمومی دانشگاه‌های علامه طباطبایی(45 عنوان پایان‌نامه) و تربیت مدرس(58 عنوان پایان‌نامه) بوده است. ...

در پژوهش حاضر که با هدف تحلیل استنادی مآخذ پایان نامه های مقاطع کارشناسی ارشد و دکترای رشته های موجود دردانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی بین سالهای 1380-1387، و با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی انجام شده است، تعداد 175 عنوان پایان نامه (133 عنوان در مقطع کارشناسی ارشد، و 42 عنوان در مقطع دکتری) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داد که از میان 13668 استناد استخراج شده (8371 استناد در مقطع کارشناسی ارشد و 5297 استناد در مقطع دکتری)، میانگی ...

پژوهش حاضر به بررسی خدمات کتابخانه های گروه های زبان و ادبیات خارجی دانشگاه های تربیت مدرس، تهران و علامه طباطبایی از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی و اعضای هیات علمی بر اساس مدل لیب کوال پرداخته است. پژوهش حاضر از نظر نوع کاربردی بوده و روش آن پیمایشی می باشد. ابزار گردآوری داده‏ها پرسشنامه لیب کوال می‏باشد. جامعه آماری شامل دانشجویان تحصیلات تکمیلی (775 نفر) و اعضای هیات علمی (80 نفر) گروه‏های زبان و ادبیات خارجی دانشگاه‏های تربیت مدرس، تهران و علامه طباطبایی می‏باشد. از ط ...

با پیشرفت فناوری اطلاعات، فروشگاههای اینترنتی به عنوان یکی از کانالهای خرید مصرف‌کنندگان مطرح شده است. مسأله‌ای که فروشگاههای با آن روبرو هستند این است که متقاعد کردن مصرف‌کننده به خرید از این فروشگاههای اینترنتی مشکل است. هدف این تحقیق، این است که نگرش مصرف‌کننده را نسبت به فروشگاههای اینترنتی بسنجد. برای رسیدن به این هدف از دو متغیر مقدم ریسک ادراک‌شده ، اعتماد استفاده شده است. این تحقیق از نوع توصیفی – پیمایشی است و از نظر هدف، جزء تحقیقات کاربردی محسوب می‌شود. جامعه مورد ...