عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 44

مرتب سازی بر اساس: به صورت:
  
هدف تحقیق، بررسی عوامل موثر در مشروط شدن دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی است . روش پژوهش پیمایشی و پرسشنامه است . با روش نمونه‌برداری تصادفی طبقه‌ای، نمونه‌ای به حجم 316 نفر از دانشجویان مشروط و غیرمشروط، به تفکیک ، از دانشکده‌های مختلف دانشگاه علامه طباطبایی انتخاب شدند. بر طبق تجزیه و تحلیل کلی نتایج، عوامل موثر در مشروط شدن را می‌توان به دو دسته عوامل فردی، عواملی است که مستقیما با خود دانشجو در ارتباط است که از این دسته می‌توان به مقوله‌های زیر اشاره کرد: سن دانشجو، وضعی ...
     
هدف تحقیق بررسی و شناخت تفاوتهای فردی در انگیزش پیشرفت در حوزه یادگیری و آموزش در میان اعضای جامعه دانشجویان روزانه مقطع کارشناسی دانشگاه علامه طباطبایی است . روش پژوهش پیمایشی است و با استفاده از ابزار پرسشنامه انجام شده است . 198 نفر از دانشجویان به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای نسبی از جامعه آماری انتخاب شده‌اند. یافته‌ها نشان می‌دهد که انگیزش پیشرفت به یادگیری موفق‌تر از انگیزش پیشرفت بالاتر برخوردارند. انگیزش پیشرفت دانشجویان مشروط از دانشجویان غیرمشروط کمتر است . ...