عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 71

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف پژوهش حاضر بررسی نظرات فارغ التحصیلان سالهای 1385 – 1381 دوره دکترای حرفه ای رشته دامپزشکی دانشگاه شیراز درباره اهمیت و فایده برنامه درسی اجرا شده می باشد . جامعه آماری تحقیق کلیه فارغ التحصیلان سالهای 1385-1381 بودند که همگی به عنوان نمونه تحقیق انتخاب و پرسشنامه تهیه شده برایشان ارسال گردید . اطلاعات گردآوری شده از این پرسشنامه با استفاده از روشهای آماری تحلیل واریانس یکطرفه ، آزمون تی برای گروههای مستقل و ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . نتایج نشان د ...

پژوهش حاضر به تعيين ميزان نوآوري سازماني در کتابخانه‌هاي دانشگاه هاي دولتي شيراز شامل دانشگاه‌هاي شيراز، و علوم پزشکي شيراز پرداخت. مولفه‌هاي نوآوري سازماني شامل نوآوري اداري، و نوآوري فني است. روش تحقيق پژوهش حاضر توصيفي- پيمايشي بود. جامعه پژوهش شامل تمام مديران و کتابداران شاغل در دو دانشگاه مذکور در سال تحصيلي 1390- 1391 بوده که بالغ بر 151 نفر است. به منظور تعيين حجم نمونه از فرمول نمونه‌گيري کوکران بهره جويي شد و تعداد 86 نفر به عنوان نمونه انتخاب شد. روش نمونه‌گيري، نم ...

هدف کلی پژوهش بررسی رابطه بین مدل برنامه ریزی درسی مرجح اعضای هیأت علمی دانشگاه شیراز (بر اساس میزان تمایل آنان به مشارکت در برنامه ریزی درسی) با راهبردهای تدریس، روش های تدریس و فنون ارزشیابی مورد استفاده آنان در فرایند یاددهی– یادگیری بود. جامعه تحقیق شامل کلیه ی اعضای هیأت علمی دانشگاه شیراز در سال 90-89 بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه ای مرحله ای 30/0 از بخش های دانشگاه شیراز در گروههای علوم انسانی، علوم پایه و کشاورزی، فنی و مهندسی و هنر و معماری انتخاب شدند. اب ...

هدف پژوهش بررسی مقایسه‌ای رابطه بین ادراک دانشجویان رشته-های علوم تربیتی از نوع فرهنگ سازمانی با میزان خلاقیت آنان در واحد بین الملل و دانشگاه شیراز بود. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز و واحد بین الملل دانشگاه شیراز بود. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه‌ای، تعداد 231 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب گردیدند. ابزار پژوهش شامل مقیاس فرهنگ سازمانی محقق ساخته بر اساس مدل فرهنگ سازمانی کویین و گارث (1991) و همچنین مقیا ...

پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات و گسترش شبکه ها به ویژه اینترنت بر خدمات اطلاع رسانی کتابخانه ها تأثیر گذاشته اند. این فناوری ها نه تنها ارتباطات جهانی را دچار تغییر نموده بلکه در وظایف اساسی کتابخانه ها و کتابداران نیز موجب تغییراتی شده است،یکی از این تغییرات در زمینه خدمات مرجع، ضرورت ارایه خدمات مرجع الکترونیک می باشد که این امکان را برای مراجعان کتابخانه فراهم می آورد که بتوانند بدون مراجعه حضوری به بخش مرجع کتابخانه و از طریق امکانات شبکه ای به اطلاعات مورد نیاز خود دست ...

هدف کلی از این پژوهش بررسی رابطه بین نوع جهان‌بینی رهبری و جوّ سازمانی در دانشگاه شیراز از دیدگاه اعضای هیأت علمی و کارمندان بوده است. روش تحقیق از نوع توصیفی ـ همبستگی بوده است. جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه اعضای هیأت علمی و کارمندان دانشگاه و‌ روش نمونه‌گیری از نوع نمونه‌گیری خوشه‌ای بوده است. ابزار جمع‌آوری اطلاعات، پرسش‌نامه محقق ساخته جهان‌بینی رهبری مشتمل بر چهار نوع جهان‌بینی (تنظیمی، اجتماعی، شبکه‌ای و کارآفرینی) و پرسش‌نامه جوّ سازمانی مشتمل بر چهار نوع جوّ (توسعه‌ای ...

استفاده از فناوری اطلاعات در کتابخانه‌ها به‌ویژه کتابخانه‌های تحقیقاتی و دانشگاهی سبب ارتقاء سواد اطلاعاتی کاربران، کارکرد کتابخانه‌ها و قابلیت اطلاع‌رسانی و ارائه خدمت آن‌ها گشته است. به همین منظور هدف پژوهش حاضر، سنجش میزان آمادگی الکترونیکی کتابخانه‌های دانشگاهی شهر شیراز به‌منظور اطلاع از وضعیت به‌کارگیری و بهره‌مندی این کتابخانه‌ها از فاوا (فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی) بر اساس مدل طراحی‌شده برای ارزیابی آمادگی الکترونیکی کتابخانه‌های دانشگاهی توسط نورافروز، حریری و ...

به منظور بررسی استانداردهای آموزش الکترونیکی از دیدگاه فراگیران مجازی دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز بر اساس استاندارد 10000 موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران نمونه ای شامل 166 نفر از دانشجویان دانشکده آموزش های الکترونیکی دانشگاه شیراز بصورت تصادفی انتخاب گردیدند وپرسشنامه ای شامل چهار محور یادگیرنده ،استاد ، محتوا ی الکترونیکی و ارزیابی در دانشکده را تکمیل کردند . یافته های پژوهش نشان می دهد بیش از 66 درصد از دانشجویان با مفهوم استاندارد های آموزش الکترونیک ...

این پژوهش با هدف ارزیابی مقایسه ای عملکرد سازمانی معاونت امور دانشجویی و فرهنگی دانشگاه های شیراز و مازندران در پاسخگویی به نیازهای دانشجویان در سال 1388 انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه مدیران ,کارکنان, کارشناسان معاونت امور دانشجویی و فرهنگی و دانشجویان دانشگاه شیراز و مازندران می باشد. نمونه آماری این پژوهش شامل تعداد490 دانشجو، که برای انتخاب نمونه دانشجویان از روش نمونه گیری خوشه ای استفاده شد و همچنین کلیه مدیران ,کارکنان, کارشناسان معاونت امور دانشجویی و ...