عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 161

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بررسی نیازهای اطلاعاتی دانشجویان استفاده کننده از کتابخانه‌های دانشگاه شیراز، میزان آشنایی آنها با مواد و ابزارهای کتابخانه و شناخت مشکلات آنها در استفاده از کتابخانه هدف تحقیق حاضر است ، تعیین موارد مذکور برای اثبات لزوم آموزش استفاده از کتابخانه صورت گرفت . بررسی نوشته‌های نشان داد که صرفنظر از دیدگاههای متفاوت در مورد آموزش کتابخانه‌ای کتابداران جملگی بر مسئله آموزش توافق دارند. هدف از آموزش ارائه راهنمایی‌ها و تعلیمات لازم برای استفاده موثر از منابع و مواد کتابخانه‌ای است ...

پژوهش حاضر، تحقیقی پیرامون اعمال رویکرد مدیریت کیفیت فراگیر، بعنوان یکی از مناسبترین رهیافتهای رهبری سازمانی، توسط مدیران کتابخانه‌های دانشگاههای شیراز است . هدف اصلی این پژوهش مقایسه وضعیت موجود و مطلوب کتابخانه‌های دانشگاههای شیراز در اعمال نقش مدیریت کیفیت فراگیر از دیدگاه مدیران و کارکنان است که در قالب سئوالات زیر مورد بررسی قرار گرفته است . 1 - تفاوت بین نگرش مدیران و کارشناسان در قالب اصول دینگ نسبت به کیفیت کنونی در کتابخانه‌های دانشگاههای شهر شیراز چگونه می‌باشد؟ 2 - ...

هدف از پژوهش حاضر بررسی میزان مشارکت اعضای هیات علمی دانشگاه شیراز در تصمیم گیریهای مدیریتی در سال تحصیلی 81-80 بر روی 115 نفر از کل 461 نفر اعضای هیات علمی دانشگاه شیراز بوده است. ...

بررسی نیازهای اطلاعاتی استادان محقق در دانشگاه شیراز، میزان استفاده آنها از منابع اطلاعاتی و شناخت مشکلات آنها در دستیابی به اطلاعات هدف تحقیق حاضر است . جهت دستیابی به اطلاعات مورد نیاز و همچنین برای پاسخ‌گویی به سوالات تحقیق، پرسشنامه‌ای حاوی 27 سوال بین استادان رشته‌های موضوعی مختلف در دانشگاه شیراز توزیع گردید. برنامهء آماری MINI TAB جهت اخذ نتایج مورد استفاده قرار گرفت . یافته‌ها نشان می‌دهد که مهمترین منبع مورد استفاده محققان، مجلات خارجی و داخلی و در مرحلهء بعد کتاب می ...

هدف پژوهش حاضر بررسی نظرات فارغ التحصیلان سالهای 1385 – 1381 دوره دکترای حرفه ای رشته دامپزشکی دانشگاه شیراز درباره اهمیت و فایده برنامه درسی اجرا شده می باشد . جامعه آماری تحقیق کلیه فارغ التحصیلان سالهای 1385-1381 بودند که همگی به عنوان نمونه تحقیق انتخاب و پرسشنامه تهیه شده برایشان ارسال گردید . اطلاعات گردآوری شده از این پرسشنامه با استفاده از روشهای آماری تحلیل واریانس یکطرفه ، آزمون تی برای گروههای مستقل و ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . نتایج نشان د ...

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی عوامل روانی و نگرش شغلی دانشجویان بود. و اینکه بین هسته کنترل، اعتماد بنفس ، انگیزه پیشرفت و تمایلات افسردگی با نگرش شغلی رابطه معنی‌دار وجود دارد. بدین منظور 313 نفر دانشجویان شاغل و غیرشاغل از دانشکده‌های مختلف دانشگاه شیراز انتخاب شدند. ابزارهای اندازه‌گیری عبارتند از مقیاسهای، هسته کنترل (راتر)، تمایلات افسردگی و اعتماد بنفس (روزنبرگ)، انگیزه پیشرفت (اسمیت) و مقیاس نگرش شغلی (وینفیلدوتیگمن) بود. اعتبار مقیاسهای مذکور برای استفاده در مورد نمون ...
 
تحول نقش دانشگاه‌ها پس از انقلاب و وجود نگرش‌های معطوف به توسعه‌ی ملی در سال‌های اخیر از یک سو، و تعمیم و توسعه‌ی آموزش عالی و گسترش تحقیقات در ابعاد مختلف از سوی دیگر، موثر بودن دانشگاه‌ها را در فرایند رشد و توسعه‌ی کشور بخصوص از منظر ارتباط دانشگاه و جامعه (صنعت ، کشاورزی، ...) تحت‌الشعاع قرار داد. دانشگاه کانونی برای ارایه‌ی خدمات آموزشی و تحقیقاتی، توسعه و نشر دانش و انتقال دانش و فن‌آوری در جامعه است و از این رو انتظار می‌رود فعالیت‌های دانشگاهی معطوف به نیازهای علمی - ص ...

در این پژوهش بررسی نیاز های اطلاعاتی استادان محقق در دانشگاه شیراز، میزان استفاده آنها از منابع اطلاعاتی ، و شناخت مشکلات آنها در دستیابی به اطلاعات مورد توجه بوده است. یافته ها نشان می دهد که مهم ترین منبع مورد استفاده محققان، مجلات خارجی و داخلی و در مرحله بعد کتاب است. چکیده نامه ها و نمایه ها و کتابشناسی های تخصصی از ابزارهای مورد استفاده برای جست و جوی اطلاعات است. مهم ترین موانع در دسترسی به اطلاعات عدم وجود منابع مورد نیاز در کتابخانه، محدودیت وقت و اشتغالزیاد، پراکندگ ...