عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 26

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین فعالیت های جسمانی و برخی عامل های خطرساز قلبی _ عروقی مردان اعضای هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز بود. آزمودنی های این پژوهش را 273 نفر با دامنه سنی 25 تا 66 سال تشکیل می داد. آزمودنی ها بر اساس اطلاعات به دست آمده از پرسش نامه به گروه های فعال و غیر فعال جسمانی در رده های سنی 25 تا 66، 25 تا 45 و 46 تا 66 تقسیم شدند. معیار فعال بودن، اجرای دست کم دو جلسه 60 دقیقه ای یا سه جلسه 40 دقیقه ای فعالیت ورزشی منظم در هفته بود. برخی از عامل های خط ...

انجام این پژوهش برای تحقق دو هدف صورت گرفته است: 1) شناسایی الگوی گذران اوقات فراغت دانشجویان دانشگاه شهید چمران، و 2) بررسی نحوه گذران این اوقات با توجه به عواملی همچون جنسیت ، وضعیت اجتماعی - اقتصادی، گروه آموزشی، عملکرد تحصیلی، سکونت در خوابگاه و محل تولد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانشجویان ورودی سال 1378 تشکیل می دهد که از بین آنها یک نمونه 641 نفری به صورت تصادفی انتخاب گردید. ابزار گرد آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته است که ضمن نظرخواهی از دانشجویان و پس از اجرای ...

آیا کارآیی بهتر و بیشتر بدن و داشتن آمادگی جسمانی حرکتی بهتر، می‌تواند با سطح عزت نفس در بین دختران دانشجو ارتباط و همبستگی داشته‌باشد به عبارت دیگر شرایطی را برای دانشجویان بوجودآورد که به خویشتن شناسی آنها کمک کرده و تصویر مثبت و بهتری را از خود در آنان بوجودآورد؟ جهت پاسخگویی به این سئوال، سطح آمادگی جسمانی - حرکتی و سطح عزت نفس در گروهی از دانشجویان دختر دانشگاه شهید چمران اهواز اندازه‌گیری شد. روش تحقیق زمینه‌ای می‌باشد که به روی 115 نفر از دانشجویان دختر دانشگاه شهید چم ...

پژوهش حاضر تحت عنوان "بررسی رابطه ویژگیهای شخصی و تحصیلی پیش از ورود به دانشگاه نمره‌های امتحان ورودی (کنکور سراسری) و ویژگیهای شخصی حین تحصیل دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز، با عملکرد تحصیلی دوره دانشگاه آنان انجام شد. هدف غایی از انجام این پژوهش فهم این مطلب بود که آیا با وجود در اختیار داشتن ویژگیهای شخصی پیش از ورود به دانشگاه و ویژگیهای تحصیلی، آیا امتحان ورودی دانشگاه (کنکور سراسری) مقدار معنی‌دار و قابل توجهی به تبیین تغییرات نمره‌های دوره دانشگاه می‌افزاید ...

هدف از این تحقیق چگونگی گذران اوقات فراغت دانشجویان مرد و زن دانشگاه شهید چمران اهواز با تاکید بر نقش تربیت بدنی و ورزش است . نتایج: 1 - بین فعالیتهای ورزشی دانشجویان تفاوت معنی‌داری مشاهده نگردید. 2 - بین امکانات دانشجویان مرد و زن تفاوت معنی‌داری مشاهده شد. 3 - بین ساعات گذران اوقات فراغت دانشجویان مرد و زن تفاوت معنی‌داری مشاهده نگردید. 5 - بین گرایش دانشجویان مرد و زن به رشته‌های ورزشی به عنوان گذران اوقات فراغت تفاوت معنی‌داری مشاهده گردید. 6 - بین ساعات گذران فعالیتهای ...

این پژوهش با هدف بررسی رابطه مولفه‌های مدیریت دانش با اثربخشی برنامه‌های آموزشی دانشگاه شهید چمران اهواز انجام شد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان و اساتید عضو هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز در سال تحصیلی 1392-1393 می‌باشد، که از میان جامعه آماری، 60 نفر از اعضای هیأت علمی و 300 نفر از دانشجویان دانشگاه شهید چمران به شیوه خوشه‌ای تصادفی مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده‌ها در این پژوهش، پرسشنامه می‌باشد. بدین صورت که جهت سنجش اثربخشی برنامه‌های آموزشی ا ...

یکی از انواع مجلات ا لکترونیکی، مجلات الکترونیکی رایگان هستند. این مجلات، از طریق اینترنت و به صورت رایگان در دسترس کاربران قرار می گیرند. هدف اصلی این پژوهش، طراحی یک درگاه مخصوص مجلات الکترونیکی رایگان برای دانشگاه شهید چمران اهواز، بر اساس نظرات دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی این دانشگاه می باشد. ابزار گردآوری اطلاعات، بررسی منابع موجود، استفاده از سیاهه وارسی، پرسشنامه و موتور کاوش یاهو بودند. برای تحلیل آماری داده ها از آمار توصیفی و نیز آزمون مجذور خی، آزمون تحلیل وا ...

نتایج بحث : 1 - همبستگی معنی‌داری بین سطح آمادگی جسمانی - حرکتی با سطح عزت نفس در بین دانشجویان دختر دانشگاه چمران اهواز مشاهده نشد. 2 - همبستگی معنی‌داری بین سطح آمادگی جسمانی با سطح عزت نفس در بین دانشجویان دختر دانشگاه شهید چمران اهواز مشاهده نشد. 3 - همبستگی معنی‌داری بین سطح آمادگی حرکتی با سطح عزت نفس در بین دانشجویان دختر دانشگاه شهید چمران اهواز مشاهده نشد. 4 - اختلاف معنی‌داری بین میانگینهای سطح عزت نفس دانشجویان با آمادگی جسمانی - حرکتی خوب در مقایسه با سطح عزت نفس ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل موثر در فرایند پیاده‌سازی نظام مدیریت روابط با مشتری در کتابخانه‌های دانشگاه شهید چمران اهواز صورت گرفت. روش پژوهش توصیفی- پیمایشی است. جامعه‌ی آماری آن را کل مدیران و کتابداران شاغل در کتابخانه‌های دانشگاه شهید چمران اهواز تشکیل می‌دهند که شامل 10 نفر مدیر و 40 نفر کتابدار می‌باشند. با توجه به محدود بودن جامعه‌ی پژوهش، نمونه‌گیری انجام نشد و کل جامعه‌ی آماری به‌صورت سرشماری مورد مطالعه قرار گرفت. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه است. روایی پرسشنا ...