عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1649

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بمنظور مطالعه پنجه زنی و ارتباط آن با عملکرد، آزمایشی بصورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار در سال زراعی 73-74 در مزرعه آزمایشی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز اجرا گردید. در این آزمایش دو فاکتور رقم در سه سطح (فلات ، مارون و سراسری 16) و تراکم بوته در شش سطح (25،50، 100، 200، 400، و 800 بوته در متر مربع) بکار رفت . بر اساس نتایج اثرات رقم، تراکم بوته و اثرات متقابل آنها بر میزان پنجه زنی معنی دار بود(1درصد) و رقم فلات با 4/694 پنجه در طول دو ...
 
به نظر می‌رسد که ورزش با شدت متوسط سیستم ایمنی بدن را تحریک می‌کند، اما شواهد خوبی نیز وجود دارد که نشان می‌دهد تمرین شدید می‌تواند باعث تضعیف سیستم ایمنی شود. هدف تحقیق حاضر، مقایسه اثر یک جلسه تمرین فزاینده درمانده‌ساز هوازی توسط دست و پا بر پاسخ سلول‌های NK) CD16، CD56، CD16/56)و T) CD4، CD8، CD4/CD8) سیستم ایمنی دانشجویان پسر رشته تربیت بدنی دانشگاه شهید چمران اهواز بود. بدین منظور 20 آزمودنی مرد با میانگین سنی 1/8 ± 22/4 سال، بیشینه اکسیژن مصرفی 7/1 ± 41/7 میلی‌لیتر به ا ...

هدف از تحقیق حاضر، بررسی اثر هشت هفته تمرینات پلایومتریک بر روی دو سطح نرم و سخت بر میزان پرش عمودی, چابکی و دوی سرعت دانشجویان دختر تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شهید چمران اهواز بود. بدین منظور 30 آزمودنی از بین دانشجویان دختر دانشکده تربیت بدنی به طور تصادفی انتخاب شدند. پروتکل تمرینی شامل هشت هفته تمرینات پلایومتریک با تواتر 2 روز در هفته بود که هر جلسه تمرینی 40 دقیقه طول می‌کشید.. برای اجرای تحقیق قبل و بعد از هشت هفته تمرینات پلایومتریک، آزمودنی ها پیش‌آزمون وپس آزمو ...

چکیده: هدف از این تحقیق بررسی ارتباط و مقایسه مقاومت مجرای نای در سطوح مختلف بیشینه اکسیژن مصرفی در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز بود. به این منظور تعداد 51 نفر از دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز با دامنه‌ی سنی 19 الی 26 سال انتخاب شده و پس از تعیین سطح بیشینه اکسیژن مصرفی، بر اساس سطح Vo2max به سه گروه 17 نفری Vo2max بالا(>ml/kg/min 46)، متوسط (ml/kg/min 32-46) و پایین(ml/kg/min 32< ) تقسیم شدند. برای بدست آوردن ارزش Vo2max آزمودنیها از پروتکل زیربیشینه فزاینده ریمی ...

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر درمان فراشناختی گروهی بر علائم افسردگی، باورهای فراشناختی و نشخوارفکری در دانشجویان دختر دارای علایم افسردگی دانشگاه شهید چمران اهواز بود. نمونه شامل 40 دانشجوی دختر داوطلب بود که به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (20 نفر) و کنترل (20 نفر) گمارش شدند. اما، به دلیل افت آزمودنی‌ها، داده‌های 28 دانشجوی دختر (15 نفر در گروه آزمایش و 13 نفر در گروه کنترل) تحلیل شدند. دانشجویان در مراحل پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری پرسشنامه‌های افسردگی بک، باورهای فراشنا ...

هدایت هیدرولیکی اشباع و غیراشباع خاک، پارامتر توزیع اندازه خلل و فرج و درصد جریان عبوری از منافذ، پارامترهای مهم هیدرولیکی برای درک برخی از جنبه‌های جریان رطوبت در خاک غیراشباع می‌باشند که به چگونگی ساختمان خاک مرتبط هستند. فعالیت‌های بیولوژیکی، عملیات کشاورزی، اقلیم و عوامل دیگری که بر ساختمان خاک تأثیر می‌گذارند موجب تغییر در خصوصیات هیدرولیکی خاک می‌شوند. به منظور بررسی این تغییرات، اندازه‌گیری‌های صحرایی، آزمایشات توسط یک دستگاه نفوذسنج دیسک مدل 2805D20k1 به شعاع 10 سانتی ...

هدف از این تحقیق بررسی تأثیر یک دوره فعالیت ورزشی منظم بر ویژگی‌های شخصیتی، عزت‌نفس و خودکارآمدی دانشجویان پسر دانشگاه شهید چمران بود. روش تحقیق حاضر نیمه تجربی بود که به صورت پیش آزمون و پس آزمون در بین دانشجویان انجام شد. جامعه آماری این تحقیق را دانشجویان ساکن در خوابگاه تشکیل دادند(380=N). نمونه آماری این تحقیق را نیز60 نفر تشکیل داد که با روش تصادفی انتخاب شدند، از این تعداد 30 نفر در گروه تجربی و 30 نفر در گروه کنترل قرار گرفتند از پرسشنامه‌های ویژگی‌های شخصیتی نئو فرم ...

یکی از روشهای متداول تامین آبیاری، مصارف شهری و یا صنعتی آبگیری به روش ثقلی از رودخانه‌ها می‌باشد. روشهای مختلفی برای آبگیری و انحراف آب رودخانه وجود دارند. یکی از این انواع آبگیر کفی می‌باشد که برای انحراف آب در رودخانه‌های کوهستانی کاربرد دارند. این سازه شامل یک سرریز بتنی با ارتفاع کم می‌باشد که در بستر رودخانه احداث می‌شود. بخشی از آب رودخانه در حین عبور از روی سرریز وارد کانال می‌شود و به کناره رودخانه هدایت می‌شود. به منظور جلوگیری از ورود رسوبات به کانال، رویه آن با شب ...
نمایه ها:
رسوب | 
آب |