عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 27

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

سزارین بعنوان راه شکمی زایمان در مقایسه با زایمان طبیعی از راه واژن، عوارض و خطراتی را برای مادر در بردارد . با پی بردن به علل سزارین و عوامل موثر بر آن می توان حتی الامکان از میزان سزارین کاست، بدون اینکه جنین در معرض خطر بیشتری قرار گیرد. هدف از انتخاب این پایان نامه، بررسی فراوانی علل سزارین و تعیین عوامل موثر بر آنست . در مدت 4 ماه متوالی در بیمارستانهای دانشگاه شاهد ، 2/56 درصد زایمانها به صورت سزارین بوده است که شایعترین علت آن سزارین های تکراری است. از عوامل موثر برآن ...
نمایه ها:
بسامد | 

عنوان مطالعه ، بررسی و ثبت گزارش با روش ‏‎ICD‎‏ نمونه های مربوط به لوله رحم و پانکراس که طی 20 سال (1379-1360 ) به وسیله دکتر منصور جمالی زواره ای در 4 مرکز دانشگاهی یزد-علوم پزشکی تهران-علوم پزشکی ایران و دانشگاه شاهد گزارش گردیده است، با استفاده از فایل خصوصی نامبرده می باشد. نتایج: 1-از بین کل نمونه های مربوط به لوله های رحمی، بیشترین فراوانی نمونه های پاتولوژی مربوط به دهه سنی چهارم می باشد.2-از مجموع نمونه های مربوط به لوله های رحمی ، از لحاظ توزیع جغرافیایی محل تولد-بیش ...

پژوهش حاضربه منظور بررسی میزان شناخت سواد اطلاعاتی اعضای هیات علمی دانشگاه شاهد و ارائه راهکارهایی برای آن می پردازد با استفاده از روش توصیفی- پیمایشی انجام گرفته وجامعه آماری آن کلیه اعضای هیات علمی دانشگاه شاهد می باشد.و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته که شامل 33 سوال می باشد. و در طیف اندازه گیری لیکرت محاسبه گردیده است. یافته های پژوهش نشان می دهد با توجه به نتایج آزمون تی تک نمونه ای تفاوت معناداری بین وضعیت موجود و مطلوب در سطح معناداری در رابطه با میزان توا ...

تحقیق حاضر به بررسی میزان آگاهی سیاسی دانشجویان می‌پردازد. جامعه مورد مطالعه، دانشجویان دانشگاه شاهد که در نیم سال اول تحصیلی 1376-1377 در دانشکده‌های مختلف ثبت نام نموده‌اند، می‌باشد. سئوالات اصلی و فرعی تحقیق به ترتیب ذیل می‌باشند. -1 میزان آگاهی سیاسی دانشجویان دانشگاه شاهد چقدر است ؟ -2 میزان آگاهی دانشجویان دانشگاه شاهد در زمینه‌های مختلف سیاسی چقدر است ؟ -3 آیا میزان آگاهی دانشجویان در کلیه زمینه‌های سیاسی در میان دانشکده‌های مختلف دانشگاه شاهد تفاوت ، وجود دارد؟ -4 آیا ...

ویروس هپاتیت ‏‎B‎‏ مهمترین عامل بیماری کبدی در سراسر دنیاست و هر ساله میزان آلودگی آن بطور روزافزونی در میان جامعه افزایش می یابد. میزان آلودگی ‏‎HBV‎‏ و روشهای انتقال آن به خوبی در دنیا بررسی و شناسایی شده است . به طور کلی در کشورهایی که از نظر بهداشتی در سطح بالایی هستند این بیماری پراکندگی کمتری در بین جامعه داشته و اغلب افراد بزرگسال را درگیر می سازد. ناقلین هپاتیت ‏‎B‎‏ سهم عمده ای را در اپیدمیولوژی این بیماری به عهده دارند اکثریت ناقلین سالم بوده و برخی از آنها از فرمها ...

این مطالعه بمنظور بررسی آگاهی مادران با حاملگی اول مراجعه کننده به درمانگاههای پره ناتال بیمارستانهای دانشگاه شاهد در مورد روش زایمان صورت گرفت. مطالعه با همکاری 250 نفر از مادران و بروش تکمیل پرسشنامه حاوی 27 سوال و مصاحبه مستقیم توسط مجری پایان نامه انجام شد و در نهایت با اختصاص نمراتی به سوالات مختلف نمره میانگین آگاهی مادران 38/9 از مجموع کل 22 نمره بدست آمد. 6/95 درصد مادران مراجعه منظم داشته اند. منبع اطلاعاتی عمده مادران اطرافیان بوده است. روش ترجیحی مادران 2/51% طبیعی ...

این پایان نامه بمنظور بررسی فراوانی و ثبت گزارش با روش ICD نمونه های مربوط به گردن رحم که طی بیست سال(1360-1379) بوسیله دکتر منصور جمالی زواره ای در چهار مرکز دانشگاهی یزد، علوم پزشکی تهران، علوم پزشکی ایران و دانشگاه شاهد با استفاده ازفایل خصوصی نامبرده گزارش گردیده است.برای انجام آن پس از استخراج نمونه ها، موارد بر اساس 4 متغیر سن، جنس، محل تولد و سکونت مورد کدبندی قرار گرفتند. از 2455 مورد فوق: سروسیت مزمن از بیماریهای خوش خیم گردن 68%، بیماری سریکال پولیپ 14.5%، سروسیت مز ...
 
به منظور تبیین سلسله مراتب ارزشهای دانشجویان دانشگاه شاهد، نگرش آنها نسبت به غرب، بیان نحوه ارتباط سلسله مراتب ارزش های دانشجویان این دانشگاه با نگرش نسبت به غرب و تبیین تاثیر ویژگی های فردی و اموزشی دانشجویان بر سلسله مراتب ارزش ها و نگرش آنها نسبت به غرب ، این تحقیق با استفاده از اطلاعات جمع آوری شده از 686 نفر از دانشجویان دانشگاه شاهد انجام شد و ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه بررسی ارزش ها ( آلپورت و همکاران)، پرسشنامه سنجش نگرش نسبت به غرب ( انتظاری )و پرسشنامه اطلا ...
نمایه ها:
ارزش | 
نگرش |