عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 33

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

فناوری اطلاعات به عنوان یک دانش نو ظهور امروز در جهان کاربرد بسیار زیادی در درون سازمانهای دولتی و غیر دولتی داشته و تاثیرات نسبتا زیادی در پیشبرد اهداف این سازمانها داشته است. یکی از موضوعات مهم هر سازمان بهره وری سازمان است که بقای سازمانها را تضمین کرده و باعث ادامه فعالیت آنها می شود. بر اساس اهمیت این موضوع در این پایان نامه به بررسی تاثیر این فناوری بر بهره وری سازمانهای دولتی شهر زاهدان که تحقیق موردی در دانشگاه سیستان و بلوچستان و شرکت سهامی پست زاهدان می باشد پرداخت ...

در این پژوهش که از نوع همبستگی و توصیفی به روش پیمایشی است، هدف تعیین رابطه بین استفاده از منابع پنجگانه قدرت مدیران و تعهد سازمانی کارکنان در دانشگاه سیستان و بلوچستان از دیدگاه کارکنان پرداخته شده است که برای این منظور هر پنج بعد منابع قدرت (پاداش، مرجعیت، تخصص، اجبار و قانون) را بر تعهد سازمانی به عنوان فرضیه های پژوهش سنجیدیم.حجم نمونه انتخابی 166 نفر بوده (147 برگشتی) که از بین 293 نفر از کارکنان رسمی دانشگاه سیستان و بلوچستان انتخاب گردیده اند. به منظور تجزیه و تحلیل ...

برای ارتقاء آموزش نخست باید مشتریان را شناخت، این امر نیازمند تعریف و ارزیابی مشتریان، طرز تلقی، نیازها و خواسته‌های آنهاست. برای تحقق چنین امری، سازمان باید طوری برنامه‌های آموزشی خود را نظم ببخشد که ضمن برآورده ساختن خواسته‌ها و نیازهای مشتریان، خدمات ارائه شده فراتر از انتظارات آنها باشد. هدف اصلی این تحقیق بررسی میزان انطباق بین ادراکات و انتظارات دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان ازکیفیت خدمات ارائه شده به آنها می‌باشد. برای انجام این امر از مدل سروکوال استفاده شده است ...

امروزه رقابت جهانی سازمانها را به سمت باریک و ساده شدن سوق داده و بسیاری از سازمانها به سمت مهندسی‌مجدد فرایندها به عنوان ابزاری برای تغییرات ریشه‌ای در نحوه اجرای فرایندهایشان رو آورده‌اند.مهندسی‌مجدد ابزاری مدیریتی است، که در آن فرایندهای کاری بررسی شده و به منظور بهبود کارایی هزینه و اثربخشی خدمات، آنها را مجدداً طراحی می‌نماید.عنوان تحقیق تحلیل فرایندهای آموزشی دانشگاه سیستان و بلوچستان و بهبود آنها با رویکرد مهندسی مجدد فرایندها می باشد.در این تحقیق در جهت بیان دقیق مسئل ...

عوامل مختلفی در سلامت روان نقش دارند .از دیدگاه روانشناسی شناختی –رفتاری افکارناکارآمد و از نظر دیدگاههایی که بر معنویت تاکید دارندهوش معنوی نقش اساسی در سلامت روان به عهده دارند. هوش معنوی بیانگر مجموعه ای از توانایی ها و ظرفیت ها و منابع معنوی است که کاربست آنها موجب افزایش انطباق پذیری و در نتیجه سلامت روان افراد می شود. از دیدگاه شناختی افکار ناکارامد به طور عمومی شامل موقعیت های کمالگرایانه و انعطاف ناپذیز در مورد ارزش خود است . براساس تعاریف ارائه شده برای هوش م ...

با توجه به گسترش روزافزون شبکه های اینترنتی و فراهم شدن بستری برای استفاده سازمان ها از این دستاورد در جهت ارائه خدمات به مشتریان، بررسی عوامل کلیدی موثر که باعث عرضه خدمات اینترنتی مطلوب تر می شود، اجتناب ناپذیر می باشد. در این راستا موسسات مالی– اعتباری بخصوص بانک ها نیز در پی ایجاد بسترهای الکترونیکی مناسب جهت افزایش کیفیت خدمات به مشتریان می باشند. فاکتور های حیاتی موفقیت، عواملی هستند برای یک فرد یا یک سازمان برای اطمینان از موفقیت در انجام کسب وکار می باشد، لذا هدف پژوه ...

تحقیق حاضر با هدف بررسی تطبیقی وضعیت کیفیت تحصیلات‌تکمیلی دانشگاه سیستان و بلوچستان و دانشگاه شهید چمران اهواز در سال تحصیلی89-1388 انجام شده است. چارچوب نظری تحقیق براساس نظریه طول‌عمر‌سازمان و نظریه سرکوال قرار دارد. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش، توصیفی از نوع پیمایشی است. کلیه گروه‌های آموزشی دو دانشگاه، که در سال تحصیلی89-88 که حداقل در یک رشته با هم مشترک هستند، جامعه آماری این پژوهش را تشکیل می‌دهند. با توجه به دفترچه راهنمای انتخاب رشته کنکور کارشناسی‌ارشد سال ت ...

مطالعه حاضر با هدف شناسایی مولفه های دینی و نقش این مولفه ها در سلامت عمومی و خودشکوفایی دانشجویان انجام شده است. نمونه استفاده شده در این مطالعه، شامل 369 نفر از دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان می باشند که دو گروه مذهبی سنی و شیعه را در بر می گیرد. ابزار مورد استفاده، شامل مقیاس سنجش دینداری در دانشجویان (خدایاری فرد و همکاران)، پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ-28) (گلدبرگ و هیلر)، و مقیاس سنجش خودشکوفایی (نجاریان و مهرابی زاده)، می باشد. نتایج بیان گر این مطلب بود که مولفه های ...

این پژوهش به دنبال یافتن عوامل و شاخص‌های تأثیر گذار بر پیشرفت تحصیلی دانشجویانی که از این شیوه آموزشی بهره می‌گیرند و همچنین رتبه بندی عوامل و شاخص‌های به‌ دست آمده به عنوان راهکاری اساسی در این زمینه می‌باشد. جامعه آماری تحقیق شامل دانشجویان مجازی ورودی‌ سالهای 1388 الی 1390 دانشگاه سیستان و بلوچستان می‌باشد. برای جمع‌آوری اطلاعات در این پژوهش از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده استفاده شده است و برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران (در صورتی که جامعه مشخص باشد) استفاده گردیده اس ...