عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 106

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف اين پژوهش، بررسي وضعيت مديريت دانش در كتابخانه‌هاي مركزي دانشگاه‌هاي دولتي شهر تهران بر مبناي مولفه‌هاي هشت گانه مدل پایه های ساختمان دانش؛ اهداف، شناسايي، كسب، توسعه، تسهيم، نگهداري، استفاده و ارزيابي دانش است. روش پژوهش پيمايشي از نوع تحليلي است و جامعه‌ي پژوهش شامل 76 نفر از مديران عالي و مياني كتابخانه‌هاي مذكور مي‌باشد. نتايج پژوهش نشان مي‌دهد كه وضعيت مديريت دانش بر مبناي مدل مذكور ، در كتابخانه‌هاي مركزي دانشگاه‌هاي دولتي شهر تهران در مجموع كمتر از حد متوسط است. ...

تحقیق حاضر با هدف ، بررسی و مقایسه میزان مهارتهای زندگی در بین دانشجویان دانشگاههای آزاد و دولتی شهر تهران در سال 91-1390 صورت گرفته است.روش پژوهش توصیفی ـ پیمایشی می باشد. با توجه به اینکه در شهر تهران 18 دانشگاه دولتی و 10 دانشگاه آزاد مستقر است ، به منظور انجام پژوهش،به صورت تصادفی 9 دانشگاه به عنوان نمونه از 28 دانشگاه جامعه آماری انتخاب شدند (شامل 6 دانشگاه دولتی و 3 دانشگاه آزاد.)و از 9 دانشگاه مورد نظر با استفاده از فرمول ککران ، 305 نفر به روش تصادفی خوشه ای دو مرحله ...

این تحقیق سعی دارد رابطه بین چابکی سازمانی و کار تیمی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. فرضیه اصلی مورد مطالعه عبارت است از: بین چابکی سازمانی و کار تیمی در دانشگاه دولتی دامغان رابطه وجود دارد. متغیر مستقل، چابکی سازمانی است که مولفه های آن عبارتند از: پاسخگویی به مشتری، آمادگی رویارویی با تغییرات، ارزش قائل شدن برای مهارت ها و دانش انسانی و تشکیل دادن مشارکت مجازی و متغیر وابسته کار تیمی می باشد. جامعه آماری این تحقیق را کارکنان دانشگاه دولتی دامغان تشکیل می دهند که 420 نفر م ...

پژوهش حاضر با عنوان "مقایسه ویژگی‌های شخصیت دانشجویان بر پایه دانشگاه محل تحصیل و ویژگی‌های فردی با استفاده از مدل آلپورت" انجام گردید جامعه آماری دانشجویان دانشگاه‌های دولتی سراسر کشور است و حجم نمونه 869 نفر دانشجویان که شامل دانشگاه شریف، تهران، علم و صنعت تهران، علوم پزشکی تهران، باهنر کرمان، تربیت مدرس ،علوم پزشکی تهران و دانشگاه پیام نور تهران مرکزی به صورت سهمیه‌ای انتخاب شدند در این پژوهش پرسش‌های در مورد میزان ویژگی‌های شخصیتی دانشجویان در هریک از عامل‌های ? گانه آل ...

پژوهش حاضر با عنوان "مقایسه ویژگی‌های شخصیت دانشجویان بر پایه دانشگاه محل تحصیل و ویژگی‌های فردی با استفاده از مدل آلپورت" انجام گردید جامعه آماری دانشجویان دانشگاه‌های دولتی سراسر کشور است و حجم نمونه 869 نفر دانشجویان که شامل دانشگاه شریف، تهران، علم و صنعت تهران، علوم پزشکی تهران، باهنر کرمان، تربیت مدرس ،علوم پزشکی تهران و دانشگاه پیام نور تهران مرکزی به صورت سهمیه‌ای انتخاب شدند در این پژوهش پرسش‌های در مورد میزان ویژگی‌های شخصیتی دانشجویان در هریک از عامل‌های ۸ گانه آل ...

پژوهش حاضر با هدف بررسي سبك هاي مديريتي حاكم بر كتابخانه هاي دولتي شهر تهران و آشكار نمودن نقش سبك مديريت مديران در تأمين رضايت شغلي كتابداران انجام گرفته است. روش پژوهش پيمايشي بوده و براي گردآوري اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است. جامعه پژوهش 175 نفر كتابدار شاغل در 12 كتابخانه مركزي دانشگاهي در شهر تهران مي باشد. هشت شاخص سازماني ليكرت مورد بررسي قرار گرفت و با توجه به آنها سبك مديريت كتابخانه‌ها طبق سبك هاي چهار گانه ليكرت مشخص گرديد.يافته ها نشان مي دهد كه مديريت كتاب ...

هدف این پژوهش بررسی نقش سبک رهبری تحولی مدیران در پیش‌بینی کارآفرینی اجتماعی کارکنان و همچنین تطبیق و مقایسه دانشگاه-های دولتی با دانشگاه‌های غیردولتی شهر مشهد از این حیث بود. روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی (رگرسیون) بود. این تحقیق دارای دو جامعه آماری بود که جامعه‌های آماری آن شامل کلیه کارکنان رسمی و قرارداد مشخص شاغل در واحدهای ستادی دانشگاه-های دولتی و دانشگاه‌های غیردولتی شهر مشهد بود که در سال تحصیلی 1389-1390 دارای حداقل 3 سال سابقه کاری و 6 ماه سابقه کار با مدیر ما ...

هدف از این پژوهش پاسخ به این سوال اصلی است که «عوامل موثر بر استفاده اساتید دانشگاه های دولتی شهر تهران از برنامه های شبکه چهار سیما کدامند؟». پس از مطالعه متون مرتبط وهمچنین بررسی تحقیقات و پایان نامه های مرتبط با موضوع تحقیق، از نظریه کاتز، بلوملر و گورویچ یعنی نظریه «استفاده و رضامندی» استفاده شد، سپس رابطه دو متغیر مستقل(فعال بودن مخاطبان و ارضا نیازهای مخاطبان) با دو متغیر وابسته(میزان استفاده و میزان رضامندی) درقالب 4 فرضیه بررسی شد. اساتید دانشگاه های دولتی شهر تهران ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی و مقایسه میزان رضایت دانشجویان رشته‌های فنی ‌و مهندسی دانشگاه‌های دولتی استان خوزستان شامل دانشگاه جندی شاپور دزفول، دانشگاه صنعت نفت اهواز، دانشگاه صنعت نفت آبادان، دانشکده مهندسی دانشگاه شهید چمران اهواز از کتابخانه و اینترنت دانشکده‌‌های محل تحصیل آنان انجام شده است. روش پژوهش، پیمایشی، پژوهش از نوع توصیفی- مقایسه ای و ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. جامعه پژوهش ک ...