عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 104

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

ما در عصری زندگی می کنیم که دانش به نیروی محرکه سازمان ها تبدیل شده و مدیریت دانش یکی از کارکردهای جدایی ناپذیر کسب و کار است. به منظور بهره مندی از مزایای مدیریت دانش، توجه به آن برای هر سازمانی ضرورت خواهد داشت بخصوص برای دانشگاه ها که فعالیت ذاتی و ماموریت اصلی آن ها، پرداختن به فعالیت های دانشی است؛ به منظور آمادگی و غلبه بر چالش هایی که موسسات آموزش عالی با آن مواجه اند، شناخت قابلیت اجرا و مفهوم مدیریت دانش برای این موسسات حیاتی است. دانشگاه علوم انتظامی، تنها مرکز آموز ...

تمامی موضوعات برنامه درسی دانشگاه ها قابل تدریس و یادگیری هستند، اما نه فقط برای انتقال اطلاعات بلکه برای پرورش قوه فکر. دانشجو باید بیاموزد که با موضوعات، مفاهیم و مسائل اشتغال ذهنی پیدا کند. این امر باعث می شود مطالب را بطور عمیق درک کرده و به سطوح بالای تفکر دست یابد. این پژوهش با هدف بررسی میزان تأثیر برنامه های درسی رشته های علوم انسانی بر مهارتهای تفکر انتقادی دانشجویان در دو دانشگاه تهران و پیام نور تهران انجام گرفته است. در این راستا، دیدگاه دانشجویان در خصوص تأثیر ع ...

هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین خودکارآمدی اینترنتی و راهبردهای جستجوی اطلاعات آنلاین دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه تهران می باشد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه تهران در سال تحصیلی 89-88 تشکیل دادند. برای نمونه گیری در این پژوهش از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای استفاده شد. تعداد حجم نمونه در این پژوهش ابتدا 405 نفر بود که بعد از اجرای پژوهش و جمع آوری اطلاعات به دلیل حذف پرسشنامه های ناقص، تعداد حجم نمونه به 372 نفر کاهش یافت. ابزار ...

هدف پژوهش حاضر بررسی مقایسه ای سواد رسانه ای در بین دانشجویان دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران بود. سواد رسانه ای دارای مهارت های تحلیل، ارزشیابی، گروه بندی، استقرا، قیاس، ترکیب، خلاصه سازی می باشد. روش تحقیق پژوهش حاضر توصیفی- پیمایشی بود. جامعه پژوهش تمام دانشجویان دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1390 بود. به منظور تعیین حجم نمونه از فرمول نمونه‌گیری عمومی کوکران استفاده گردید، که تعداد 264 نفر به عنوان نمونه انتخاب شد. روش نمونه‌گیری، تصادفی طبقه‌ای ...

تحقیق حاضر جهت مطالعه میزان پایبندی پزشکان به اخلاق حرفه‌ای و شناسایی عوامل اجتماعی موثر بر آن در میان دانشجویان دوره رزیدنتی دانشگاه تهران طراحی شده است. اخلاق حرفه‌ای شاخه‌ای از اخلاق کاربردی است که در زمینه‌ی اخلاقیات در حرفه‌ها بحث می‌کند. اخلاق حرفه‌ای به عنوان مسئولیت‌های اخلاقی شخصی و سازمانی درحرفه‌ای معین تعریف شده است. در این تحقیق برای مشخص کردن این مسئولیتها، تعاریفی را که فدراسیون طب داخلی اروپا، کالج پزشکان آمریکا و جامعه طب داخلی آمریکا(ASIM-ACP)و بورد طب داخلی ...

مطالعات جامعه شناختی در زمینه انحرافات اجتماعی کم تر به نقش نظام های ارزشی و کارکردهای آن در رابطه با گرایش به رفتارهای انحرافی توجه کرده اند. از سوی دیگر، افزایش چشم گیر انواع انحرافات اجتماعی به ویژه در میان گروه های سنی نوجوان و جوان، می تواند گویای اهمیت این مساله و علت یابی آن باشد. بنابراین پژوهش حاضر سعی داشته به بررسی علل افزایش گرایش به رفتارهای انحرافی و تبیین مکانیسم های عمل کننده آن در میان دانشجویان بپردازد. در این مسیر، ضمن توجه به نقش فرصت ها (منابع ارزشمند) در ...

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر وبلاگ بر نگرش افراد نسبت به روابط مجازی و آثار روانشناختی آن بر تنهایی و انزوای اجتماعی، رابطه همبستگی احتمالی موجود میان سه متغیر "میزان بهره مندی از وبلاگ"، "احساس تنهایی"، و "نگرش افراد نسبت به روابط مجازی بلاگی" را مورد مطالعه قرار داده است. به این منظور 310 تن از دانشجویان دوره کارشناسی پردیس فنی دانشگاه تهران انتخاب شده و با توجه به جنسیت در سه گروه "بلاگر"، "بلاگ خوان"، و "هیچکدام" تقسیم گردیده و به تناسب طبقه بندی به دو پرسشنامه سنجش نگرش ...

تحقیق حاضر به دنبال بررسی وضعیت روش شناسی پایان نامه های کارشناسی ارشد ارتباطات در سه دانشگاه تهران، علامه طباطبایی و دانشکده صدا و سیماست تا مشخص کند که دانشجویان ارتباطات در پایان نامه های خود کدام رویکرد علمی را از نظر فلسفه علم انتخاب کرده اند، روش های حاکم و مسلط در ارتباطات کدام است، کمی یا کیفی بودن روش ها و سیر تحول آنها و همچنین مراحل انجام تحقیق علمی در پایان نامه ها و در نهایت چگونگی فصل بندی و شکل ظاهری پایان نامه ها را بررسی کند. برای رسیدن به این هدف، روش تحل ...

پژوهش حاضر به منظور بررسي سبك مديريت حاكم بر كتابخانه هاي دانشگاه تهران از ديدگاه مديران و كاركنان و تبيين رابطه بين سبك رهبري مديران با خلاقيت آنان انجام گرفت. برای ارزيابی مولفه های مذکور از پژوهش پيمايشي استفاده شد. جامعه آماري شامل تمامي كاركنان و مديران كتابخانه هاي وابسته به دانشگاه تهران در شهر تهران بودكه 110 نفر كارمند و 18 نفر مدير از 23 كتابخانه را شامل مي شد. اطلاعات لازم با استفاده از پرسشنامه جمع آوری گرديد. براي تعيين سبك رهبري مديران از پرسشنامه سبك رهبري لي ...