عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 49126

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

با توجه با اهمیت بیماریهای ناشی از کار و اقبال روزافزون جامعه و پزشکان به فعالیت در این زمینه بر آن شدیم تا میزان آشنایی کارورزان دانشگاه علوم پزشکی تهران در آخرین ماه دوره تحصیلی خود با مباحث طب کار را مورد سنجش قرار دهیم. برخی از این پزشکان پس از فارغ التحصیلی بعنوان پزشک طب کار در مراکز صنعتی مشغول به کار می شوند. با طراحی و اجرای آزمونی میزان معلومات کارورزان را سنجیدیم. 50% از این افراد نمره حدنصاب قبولی را کسب نکرده و 30 درصد از افرادی که نمره حدنصاب را کسب کرده بودند ن ...
 
در تحقیق حاضر که بوسیله پرسشنامه انجام گرفت، 360 کارورز مورد تحقیق قرار گرفتند و میزان آگاهی آنها از تعریف و پیشگیری از عفونتهای بیمارستانی و کمیته کنترل عفونت و ارتباط آن، جنس، طول مدت انترنی و حضور در کلاس کنترل عفونتهای بیمارستانی مورد بررسی قرار گرفت که بخشی از نتایج آن به این صورت است: 1- میزان آگاهی از عفونتهای بیمارستانی در جنس مونث بیشتر از جنس مذکر است. 2- کسانی که در کلاس عفونتهای بیمارستانی حضور نداشته‌اند تعریف بهتری از عفونتهای بیمارستانی ارائه داده‌اند. 3- میزان ...

مشکل آلودگی محیط زیست بخصوص آلودگی هوا امروزه از بزرگترین مشکلاتی است که گریبانگیر انسان در شهرهای پرجمعیت شده است. هم اکنون بزرگترین معضل محیط زیست تهران آلودگی بیش از حد استاندارد هوای آن است. در این مطالعه شیوع سمپتومهای تنفسی در دانش آموزان اول تا پنجم دبستان در پاکترین منطقه آب و هوایی تهران و شهر بابل در پائیز 1378 مورد ارزیابی قرار گرفته است.آنالیز آماری نتایج پرسشنامه ها به شرح زیر به دست آمده است: 11% دانش آموزان واقع در منطقه پاک هوایی دارای سمپتوم تنفسی سرفه که این ...

یکی از راههای مبارزه با بی آبی و خشکسالی بهره برداری بهینه و معقول و صرفه جویی در مصرف آب می باشد. از آنجا که راههای موقت در زمان بروز خشکسالی اثرات کوتاه مدت داشته و پایدار نخواهد بود لازم است در امر صرفه جویی در مصرف آب فرهنگ سازی صورت پذیرد تا با نهادینه شدن آن موضوع صرفه جویی به عنوان یک مطالبه همگانی و یک روحیه در زندگی تبدیل گردد. از طرف دیگر اطلاع رسانی و آموزش یکی از راهکارهای اساسی در فرهنگ سازی است و به ویژه استفاده از آن در نسل جوان به عنوان والدین فردای جامعه بسی ...

؛اکثر اقتصاددانان در این امر توافق دارد که آنچه در نهایت خصوصیت روند توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور را تعیین می کند، منابع انسانی آن کشور است. منابع انسانی پایه اصل پروت ملتها را تشکیل می دهد،؛ بنابراین نقش تعلیم و تربیت، به عنوان یکی از راه های تشکیل سرمایه انسانی، از دیرباز مورد توجه بوده است. در شرایط متحول امروز جهان، اساسی ترین عامل تعیین کننده پیشرفت و توسعه جامعه، مساله چگونگی برخورداری از اطلاعات، دانش، پژوهش وضعیت نیروی انسانی کارآمد است. امروزه جهان در معرض تغییرات شد ...

آموزش عالی همواره بر اصولی استوار است و در اجرای صحیح نقشها و رسالات خود وظایف مهمی را بر عهده دارد و لیکن اجرای صحیح وظایف بنیادی و نقشهای کلیدی در آموزش عالی مستلزم برخورداری از کیفیت است. دستیابی به کیفیت مطلوب وابسته به تناسب اهداف با نیازهای واقعی ، تدوین راهکارهای مطلوب ، نظارت بر فرایندهای اجرایی و پیامدهای فعالیت ها و عملکرد آموزشی-پژوهشی است. رسیدن به این امر بر پایه ایجاد یک نظام ارزشیابی جامع تحقق می یابد. دراین الگو ارزشیابی آموزشی طی سه مرحله انجام می گیرد. مرحله ...

با توجه به اینکه تاکنون تاریخ تفصیلی داروسازی کشور نگاشته نشده است در این پایان‌نامه سعی و تلاش بر آن شده تا در طی یک بررسی جامع نسبت به ثبت و مقایسه وضعیت دانشکده داروسازی دانشگاه تهران در برهه‌های مختلف تاریخی باشیم. ذکر این نکته ضروریست که، ثبت وضعیت تاریخ دانشکده داروسازی دانشگاه تهران با توجه به مصاحبه‌ها و نوشته‌های انتشار داده شده، بهتر انجام گرفته است که ره‌آورد آن میتواند مجموعه‌ای نزدیک به یقین از اطلاعات نانوشته داروسازی کشور باشد تا در مورد تاریخ دانش ...

هدف تحقیق حاضر بررسی و مطالعه چگونگی گذران اوقات فراغت دانشجویان‌دختر دانشگاه تهران و میزان گرایش آنان به ورزش در این زمان، همچنین‌شناخت نقاط قوت و ضعف و نارسائیهای موجود تربیت بدنی و ورزش فوق‌برنامه دانشگاه از دیدگاه دانشجویان می‌باشد. شیوه تحقیق از نوع توصیفی‌بوده و در سطح دانشجویان دختر دانشگاه تهران اعم از پزشکی و غیرپزشکی‌انجام شده است . شیوه نمونه‌برداری به طور تصادفی، خوشه‌ای از پنج گروه‌آموزشی هنر، ادبیات و علوم انسانی، علوم پایه، فنی و مهندسی، پزشکی‌صورت گرفته است . ...