عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این تحقق با استفاه از روش توصیفی به بررسی موانع همپوشانی عناوین نشریات مورد اشتراک غیرفارسی فنی و مهندسی در کتابخانه‌های مرکزی دانشگاههای تربیت مدرس ، صنعتی شریف و امیرکبیر در سال 1996 پرداخته است تا ضمن توصیف وضعیت موجود، پاسخگوی سئوالات زیر باشد: - میزان همپوشانی عناوین نشریات در سحطح سه دانشگاه چه قدر است ؟ - تعداد عناوین نشریات هسته در هر یک از دانشگاههای مورد بحث چه قدر است ؟ - میزان همپوشانی عناوین نشریات هسته و غیرهسته چه قدر است ؟ - میزان هزینه اختصاص ی ...

پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی با استفاده از تکنیک تحلیل استنادی به بررسی 11848 استناد از 120 رساله دکترای علوم‌انسانی دانشگاههای تربیت مدرس و آزاد اسلامی در طی سالهای 1370-75 پرداخته است . تربیت مدرس از مجموع 6949 استناد، 58/1 درصد به کتابها، 60/5 درصد به نشریات ادواری 68/7 درصد به پایان‌نامه‌ها، 58/5 درصد به سایر منابع استناد داده‌اند. و از نظر زبان نگارش منابع زبان فارسی با 46/1 درصد بیشترین استنادها و زبان فرانسه با 1 درصد کمترین استفاده را داشته است . دانشگاه آ ...