عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 5

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر به بررسی تحلیل استنادی 103 پایان نامه دکتری روانشناسی عمومی دانشگاه‌های علامه طباطبایی و تربیت مدرس می‌پردازد. هدف پژوهش حاضر تحلیل تطبیقی استنادهای پایان‌نامه‌های دکتری روانشناسی عمومی دانشگاه-های علامه طباطبایی و تربیت مدرس می‌باشد. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی است و جامعه مورد مطالعه شامل تمامی منابع مندرج در فهرست منابع و مآخذ پایان‌نامه‌های دکتری روانشناسی عمومی دانشگاه‌های علامه طباطبایی(45 عنوان پایان‌نامه) و تربیت مدرس(58 عنوان پایان‌نامه) بوده است. ...

دارا بودن مهارت اطلاع یابی به عنوان مقدمه دستیابی به سواد اطلاعاتی اهمیت بالایی در تبدیل دانشجویان به یادگیرندگان مادام العمر دارد. اهمیت این مهارت به خصوص در میان دانشجویان تحصیلات تکمیلی که پژوهشگرا هستند، نمایان است. این پژوهش به بررسی تطبیقی میزان مهارت اطلاع یابی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس و پردیس کشاورزی دانشگاه تهران بر مبنای دسترسی، ارزیابی و تعیین ماهیت اطلاعات پرداخته است. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه ای استفاده شدکه بر مبنای است ...

تحقیق حاضر به بررسی ضرورت ایجاد سیستمهای اطلاعات مدیریت در دانشگاه تربیت مدرس از نظر مدیران و کارشناسان می پردازد هدف از انجام این تحقیق تقویت احساس نیاز به پذیرش چنینامکاناتی از طرف مدیران و کارکنان ست تا درجهت تجهیز حوزه کاری خود به امکانات مورد نیاز سیستم های اطلاعات مدیریت اقدام نمایند هدف دیگر تحقیق بررسی وضعیت موجود محیط کاری و تفاوت آن نسبت به وضعیت مطلوب در حوزه های مختلف کاری دانشگاه است. جامعه آماری تحقیق مدیران و کارشناسان دانشگاه تربیت مدرس به تعداد 361 نفر است که ...

در این مقاله عوامل کلیدی موفقیت در پیادهسازی پروژه های برنامه ریزی منابع سازمان (ERP) در موسسات آموزش عالی مورد شناسایی قرار گرفته است. ابتدا مفاهیم اساسی در ارتباط با ERP و روش های مختلف پیاده سازی آن معرفی و میزان کارائی هر یک از آنها برای موسسات آموزش عالی تحلیل شده است. سپس پرسشنامه سفارشی شده ای را برای شناسایی عوامل کلیدی موفقیت ERP در مراکز دانشگاهی استخراج کرده ایم. سیستم یکپارچه نظام اطلاعات دانشگاهی دانشگاه تربیت مدرس را به عنوان مطالعه موردی انتخاب نموده ایم. بررسی ...

پژوهش حاضر به بررسی خدمات کتابخانه های گروه های زبان و ادبیات خارجی دانشگاه های تربیت مدرس، تهران و علامه طباطبایی از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی و اعضای هیات علمی بر اساس مدل لیب کوال پرداخته است. پژوهش حاضر از نظر نوع کاربردی بوده و روش آن پیمایشی می باشد. ابزار گردآوری داده‏ها پرسشنامه لیب کوال می‏باشد. جامعه آماری شامل دانشجویان تحصیلات تکمیلی (775 نفر) و اعضای هیات علمی (80 نفر) گروه‏های زبان و ادبیات خارجی دانشگاه‏های تربیت مدرس، تهران و علامه طباطبایی می‏باشد. از ط ...