عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 40

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

با توجه به تحولات دنیایی امروز، بازارهای جهانی فردا از آن شرکتهایی است که به ریسک پذیری کارآفرینانه بها می دهند. تجربه موفقیت آمیز اکثر کشورهای پیشرفته در عبور از بحران های اقتصادی به واسطه توسعه کارآفرینی در آن کشورها، موجب گردیده تا سایر کشورها نیز برای کارآفرینی اهمیت خاصی قائل گردند. این تحولات بیش از هر چیز، حیطه آموزش را تحت تأثیر قرار می‌دهد یا بهتر است بگوییم که باید تحت تأثیر قرار دهد. صرف انتقال برخی اطلاعات و مهارت‌ها به دانشجویان دیگر کافی نیست. امروزه، در بسیاری ...

سال‌های زیادی است مدیریت دانش به عنوان ابزاری مهم برای سازمان‌ها به منظور افزایش بهره‌وری و کیفیت به کار می‌رود. اما آنچه در دهه اخیر توجه برخی پژوهشگران را به خود جلب نموده است، مدیریت دانش در دانشگاه‌ها می‌باشد. از طرفی اشتراک گذاری دانش یکی از مهم ترین و پر چالش‌ترین مرحله از مراحل مدیریت دانش دانسته شده است. دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی در جستجوی دستیابی به مزیت رقابتی پایدار و برای رسیدن به آنها از نوآوری‌هایی بهره برده‌اند. کاربرد مدیریت دانش به عنوان یکی از ابزارهای ...

امروزه بسیاری از نیازهای کاربران و مخاطبان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی از طریق وب سایت های این مراکز تأمین می شود. می توان گفت که وب سایت ها نقش بسیار مهمی در نخستین تعاملات کاربر و سازمان و حتی برداشت و تصور آنان از کیفیت آموزشی و علمی آن دانشگاه ها دارد. وب سایت های دانشگاه ها دریچه ای هستند که مخاطبان آن ها از طریق آن به سازمان می نگرند. بنا بر اهمیت این موضوع، در این پژوهش سعی شده است تا به بررسی و مقایسه جنبه های گرافیکی و طراحی پنج وب سایت انتخاب شده از میان دانشگاه ه ...

هدف این تحقیق ارزیابی نتایج بانک بذر خاک در جنگل جلگه‌ای دانشگاه تربیت مدرس با استفاده از دو روش شستشو و غیرشستشو در دو موقعیت پراکنده و متمرکز می‌باشد. برای این منظور تعداد 4 قطعه 40×40 متر مربعی به عنوان توده معرف انتخاب شد. نمونه‌برداری از پوشش گیاهی رو‌زمینی در هر یک از قطعات مزبور با طراحی تعداد 4 ریز نمونه 400 متر مربعی در دو دوره زمانی: فصل خزان (اسفند ماه) برای ثبت فلور پیش بهاره‌ی جنگل و فصل رویش (خرداد ماه) هنگامی که انتظار می‌رفت اکثر گیاهان در منطقه حضور داشته‌ان ...

هدف تحقیق حاضر بکارگیری الگوی ارزیابى درونى در گروه ترویج و آ‌موزش کشاورزى دانشگاه تربیت مدرس به منظور بهبود کیفیت وضعیت آن می‌باشد. تحقیق حاضر از نوع توصیفی بوده که به روش پیمایشی انجام شده است. در بکارگیرى این الگو، ابتدا زمینه (اهداف دوره)، دروندادها، فرایندها، بروندادها و پیامدها در قالب 7 عامل: هدف‌ها، جایگاه سازمانی، مدیریت و تشکیلات؛ هیئت علمی؛ دانشجویان؛ دوره‌های آموزشی و برنامه‌های درسی؛ فرایند یاددهی-یادگیری؛ امکانات و تجهیزات آموزشی-پژوهشی و دانش‌آموختگان و با استف ...

پژوهش حاضر به بررسی رابطهی بین سبکهای تصمیمگیری و سلامت روان اعضاء هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس پرداخته است.بررسی مطالعات پیشین نشان میدهد که گرچه کارهای زیادی در این زمینه انجام شده، اما اکثر آنان رابطهی بین سبکهای تصمیمگیری با یک یا دو مولفه از مولفههای سلامت روان،یعنی افسردگی و اضطراب را مورد بررسی قرار دادهاند. در نتیجه بررسی رابطهی سبکهای تصمیمگیری با سلامت روان به طور کلی، ضروری به نظر میرسید. تعداد هشتاد نفر از اساتید این دانشگاه از دانشکدههای فنی، ادبیات و علوم انسان ...

زمینه و هدف: سلامت معنوی به عنوان یکی از سرمایه های با ارزش انسان هاست، که علی رغم پشتوانه دینی تا کنون کمتر مورد توجه قرار گرفته و ارتباط آن با شادکامی به عنوان احساس رضایت که افراد نسبت به زندگی دارند نیز موضوعی است که کمتر به آن پرداخته شده است. لذا هدف اصلی این مقاله بررسی رابطه سلامت معنوی دانشجویان با شادکامی آنها است. مواد و روش ها: سلامت معنوی در این پژوهش بر اساس پرسشنامه الیسون سه بعد: شناختی، عواطف و بعد کنش و نیز پرسشنامه شادکامی آکسفورد با 5 حیطه: رضایت زندگی، ...

پژوهش حاضر به بررسی تحلیل استنادی 103 پایان نامه دکتری روانشناسی عمومی دانشگاه‌های علامه طباطبایی و تربیت مدرس می‌پردازد. هدف پژوهش حاضر تحلیل تطبیقی استنادهای پایان‌نامه‌های دکتری روانشناسی عمومی دانشگاه-های علامه طباطبایی و تربیت مدرس می‌باشد. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی است و جامعه مورد مطالعه شامل تمامی منابع مندرج در فهرست منابع و مآخذ پایان‌نامه‌های دکتری روانشناسی عمومی دانشگاه‌های علامه طباطبایی(45 عنوان پایان‌نامه) و تربیت مدرس(58 عنوان پایان‌نامه) بوده است. ...

هدف از این تحقیق بررسی نگرش اعضای هیات علمی نسبت به تسهیم دانش در موسسات آموزش عالی می باشد. در این تحقیق از روش توصیفی-همبستگی و علی-مقایسه ای استفاده شد. جامعه آماری این تحقیق شامل 204 نفر از اعضای هیات علمی (204=N) که بصورت تمام وقت شاغل به تدریس در دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران و تربیت مدرس هستند، را شامل می شود که از این تعداد 135 نفر از آنها (135=n) به روش نمونه گیری طبقه ای به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب شدند که در نهایت 99 پرسشنامه باز گشت و مورد تجزیه و تحلیل قرار ...