عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 85

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

واقعیت مهم آن است که همه پیشرفت های شگفت انگیز انسان در دنیای امروز، زائیده یادگیری است و انسان بیشتر شایستگی های خود را از طریق یادگیری به دست می آورد. از طریق یادگیری ، رشد فکری پیدا می کند و توانائی های ذهنی او فعلیت می یابند. بنابراین چنین می توان نتیجه گرفت که همه پیشرفت های بشر در نتیجه یادگیری به دست می آید. یکی از عوامل موثر در یادگیری میان دانشجویان و دانش آموزان ، رویکردهای یادگیری آنان است و افراد به تناسب تفاوتهای فردی خود، از رویکردهای متفاوتی استفاده می کنند.در ...

این پژوهش به منظور بررسی نیازهای اطلاعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تبریز و نقش کتابخانه های دانشگاه در تامین آنها انجام شد. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش 0/89 نفر از دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تبریز می باشد که از این تعداد 292 نفر (35درصد) به صورت نمونه گیری طبقه بندی شده تصادفی انتخاب شدند، پژوهش پیمایشی بوده و برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد. پاسخگویان از دو روش رسمی و غیررسمی برای کسب اطلاعات مورد نیاز خود استفاده می کنند. از میان منابع رسمی کسب ...
 
فرهنگ پدیده ای فراگیر ، گسترده و زیربنای توسعه هر جامعه ای است. بررسیهای فرهنگی از جمله مطالعاتی است که بدلیل گستردگی موضوع بایستی همیشه تحدید گردد، چرا که پرداختن به تمام عناصر فرهنگی کارگسترده و زمان براست. با توجه به تعاریفی که (بیش از 400 تعریف )تاکنون از فرهنگ شده ، در می یابیم یکی از عناصر مهم و شاید مهمترین آن دین و باورهای دینی است. به نحوی که بسیاری فرهنگ و دین را مانند صورت و محتوا می دانند که براساس ، صورت دین، فرهنگ و محتوای فرهنگ ، دین است . ضرورت شناخت باورها و ...

بحران هویت از جمله مفاهیمی است که از دیرباز مورد توجه روانشناسان و جامعه شناسان قرار گرفته و تحقیقات گوناگونی پیرامون شناخت ابعاد گوناگون آن و عوامل موثر بر روی آن صورت گرفته است . روانشناسان بیشتر بحران هویت را در دوره نوجوانی واثرات گذر او از نوجوانی به جوانی توجه کرده اند و جامعه شناسان بحران هویت را در حالت گذر از جامعه سنتی به صنعتی ، این بحران را ریشه یابی می کنند. در این مطالعه که در میان دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه تبریز صورت گرفته است . توجه اصلی به متغیرهای اجتم ...

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه سبک های شناختی (همگرایی ، واگرایی ، جذب کننده و انطباق یابنده ) با منبع کنترل ( رونی - بیرونی ) دانشجویان دانشگاه تبریز اجرا شده است . ...

علم و شناخت یکی از مباحث اصلی نظام آموزش عالی می باشد، و مسائل و موانعی که در رابطه با شناخت باشد، بالطبع از اهمیت شایانی برخوردار است . دراین پژوهش به دنبال این مسئله هستیم که دانشجویان از سه نوع شناخت ابزاری ، ارتباطی و رهایی بخش که هابر ماس مطرح می کند کدامیک را بیشتر کسب می کنند و هدفشان از تحصیلات دانشگاهی چیست و با چه علایقی وارد دانشگاه می شوند. در این پژوهش شناخت در میان دانشجویان کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه تبریز درنمونه ای به اندازه 400 نفر مورد مطالعه ...

اعتماد اجتماعی از جمله مفاهیمی است که در چند دهه اخیر با چشم انداز خاصی مطرح شده است، بطوریکه اندیشمندان متعددی از جمله اوچی اعتماد اجتماعی را کلید موفقیت سازمانی دانسته و در تائید آن اوسلانر از آن به عنوان تسهیل گر روابط انسانی یاد کرده است، دراین مطالعه که در میان دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تبریز صورت گرفته است ، توجه اصلی پژوهش به متغیرهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی موثر بر اعتماد اجتماعی می باشد. لذا با توجه به تحقیقات صورت گرفته پیرامون موضوع فوق، برخی از عوا ...

در این پژوهش ، به منظور بررسی ارتباط بین هیجانها و شیوه های اسناد علی (بعد مرکز کنترل و کنترل پذیری و ثبات پذیری) با عزت نفس، پژوهشگر آزمونهای عزت نفس روزنبرگ، هیجانهای واتسون و کلارک و مقیاس سنجش ابعاد علی(واینر) را در مورد 399 آزمودنی دانشجو از دانشگاه تبریز اجرا نموده است. ...