عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 40

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

یکی از مشکلات مهم گاوداری ها و گوسفندداری ها در كشور ما، تولد نوزاداني با ناهنجاري هاي مادرزادي مي باشد، که علاوه بر تلف شدن نوزاد، سبب ایجاد سخت زایی و باعث به خطر افتادن جان مادر نیز می گردد. هدف از ارائه اين پایان نامه، جمع آوری اطلاعات مربوط به سخت زایی های ناشي از زايمان جنين هاي مبتلا به ناهنجاري هاي مادرزادي مي باشد، كه شامل اطلاعات مربوط به سابقه، يافته هاي بالینی و كالبدگشايي و تشخيص نوع ناهنجاري است. همچنين شامل ارائه راهکارهای لازم براي نحوه مواجهه و درمان این نوع ...

هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش هویت مذهبی و فعالیتهای مذهبی بر بهزیستی روان شناختی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه تبريز بود. براي نيل به اين هدف، 667 دانشجوي دختر و پسر، از چهار دانشكده علوم انساني، علوم پايه، فني مهندسي و پزشكي، به روش تصادفي انتخاب شدند. براي جمع آوري اطلاعات از پرسشنامه هاي هويت مذهبي بل ،الگوي دينداري گلاك و استارك و مقياس بهزيستي روان شناختي ريف استفاده شد. نتايج نشان داد هويت مذهبي و فعاليتهاي مذهبي سهم زيادي در پيش بيني بهزيستي روان شناختي دانشجويان ...

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه عامل های شخصیتی و زیر مولفه های بخشش (تنفر پایا، حساسیت به مقتضیات و تمایل بر بخشش) ، در بین دانشجویان دانشگاه تبریز می باشد. روش: به این منظور430 نفر (201 پسر و221 دختر) از دانشجویان کارشناسی دانشگاه تبریز به روش نمونه گیری تصادفی- نسبتی، انتخاب و پرسشنامه های جمعیت شناختی (جنسیت، رشته تحصیلی، سن)، پنج عامل شخصیتی (NEO-FFI) و بخشش مالت(FQ) توسط آزمودنی ها تکمیل شده است. داده ها به کمک نرم افزارSPSS17 و با استفاده از شاخص های آمار توصیفی، رگر ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین تفکر انتقادی و سواد اطلاعاتی دانشجویان رشته‌های فنی مهندسی و علوم انسانی دانشگاه تبریز اجرا شد. نمونه پژوهش شامل 378 نفر از دانشجویان رشته‌های فنی مهندسی و علوم انسانی دانشگاه تبریز بودند که به وسیله نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند و برای سنجش تفکر انتقادی از آزمون مهارتهای تفکر انتقادی کالیفرنیا فرم (ب) و برای سنجش سواد اطلاعاتی از ترجمه فارسی پرسشنامه‌ی استاندارد قابلیتهای سواد اطلاعاتی برای آموزش عالی استفاده شد. برای تحلیل داده‌ها ا ...

در سالیان اخیر دغدغه ی میان صاحب نظران تعلیم و تربیت اسلامی بروز کرده است،آیا آموزش های دینی به طور عام و دروس معارف اسلامی به طور خاص، خود حامل برخی اثرات ناخواسته و نامطلوب بر ارزشها ،نگرشها و عملکرد فراگیران نبوده اند؟ روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش روش توصیفی پیمایشی (زمینه یابی) می باشد، جامعه آماری شامل تمام دانشجویان مقطع کارشناسی می باشد که در چهار گروه آموزشی عمده، علوم انسانی، علوم پایه، کشاورزی، فنی و مهندسی، در سال های ورودی تحصیلی 86و 85 در دانشگاه تبریز ک ...

نام خانوادگی دانشجو: راه نو نام: سهیلا عنوان پایان‌نامه: رابطه شادکامی، جهت‌گیری هدف پیشرفت و حمایت اجتماعی با خودتنظیمی در یادگیری دانشجویان دانشگاه تبریز استاد راهنما: دکتر رحیم بدری استادان مشاور: دکترخلیل سلطان قرایی مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته: روانشناسی گرایش: روانسناسی تربیتی دانشگاه: تبریز دانشکده: علوم تربیتی و ...

هدف از تحقیق حاضر، مطالعه نقش جهت گیری اجتماعی و خودکنترلی در فعل اخلاقی با توجه به نقش میانجی نوعدوستی و معنویت بود. در راستای هدف مذکور، 407 نفر از دانشجویان دانشگاه تبریز به شیوه ی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. برای اندازه گیری متغیرهای مورد مطالعه از پرسشنامه لوزیر، پرسشنامه جهت گیری بین فردی، مقیاس خودنظارتی، و پرسشنامه محقق ساخته برای معنویت و نوعدوستی استفاده گردید. برای تحلیل داده ها از آزمون معنی داری ضریب همبستگی پیرسون، روش تحلیل رگرسیون و تحلیل مسیر استفاده شد ...

برای طراحی یک سیستم پایدار مدیریت مواد زائد در دانشگاه تبریز، مطالعه‌ای برای تعیین ویژگی‌های زائدات این دانشگاه انجام شد. نمونه‌برداری‌ها در سه ماه فصل بهار و در هر ماه به مدت یک هفته از زائدات کانتینرهای موجود در مکان‌های دفع زباله در سطح پردیس دانشگاه صورت گرفت. روش‌های نمونه‌برداری و نیز تعیین ترکیبات زائدات با استفاده از نتایج مطالعات انجام گرفته در سایر دانشگاه‌ها برای تعیین کمیت و کیفیت زائدات و همچنین بر اساس روش آزمون استاندارد برای تعیین ترکیب زباله‌های جامد شهری غیر ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی نیازهای کاربران مراکز یادگیری دانشگاه تبریز و مقایسه آن با وضعیت موجود و ارائه طرحی هماهنگ با نیازهای کاربران انجام گرفته است. در این پژوهش وضعیت مراکز یادگیری این دانشگاه بر اساس انتظارات کاربران در دو سطح وضعیت موجود و وضعیت مطلوب بررسی شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل تمام کاربران مراکز یادگیری دانشگاه تبریز بود که شامل دانشجویان تمامی مقاطع تحصیلی، اساتید و کارکنان دانشگاهی بودند. حجم نمونه این پژوهش بر طبق جدول نمونه گیری کرجسی و مورگان، 375 نف ...