عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 8214

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تبریز در دوران سلطنت قاجار دارالسطنه نامیده شد. این شهر از سویی ولیعهد نشین این حکومت بود و از سوی دیگر به دلیل همسایگی با منطقه قفقاز و عثمانی کانون ورود اندیشه های جدید به ایران به حساب می آمد. موقعیت مناسب اقتصادی تبریز در منابع این دوره بارها مورد تاکید قرار گرفته است. شناخت تبریز هم از منظر موقعیت سیاسی ـ اقتصادی و هم بدلیل ویژگی های اجتماعی ـ فرهنگی حائز اهمیت است. در منابع رسمی تاریخ نگاری این عصر کمتر اطلاعاتی در باره اوضاع شهرنشینی، فرهنگی، مذهبی، اجتماعی، اقتصادی و ...

واقعیت مهم آن است که همه پیشرفت های شگفت انگیز انسان در دنیای امروز، زائیده یادگیری است و انسان بیشتر شایستگی های خود را از طریق یادگیری به دست می آورد. از طریق یادگیری ، رشد فکری پیدا می کند و توانائی های ذهنی او فعلیت می یابند. بنابراین چنین می توان نتیجه گرفت که همه پیشرفت های بشر در نتیجه یادگیری به دست می آید. یکی از عوامل موثر در یادگیری میان دانشجویان و دانش آموزان ، رویکردهای یادگیری آنان است و افراد به تناسب تفاوتهای فردی خود، از رویکردهای متفاوتی استفاده می کنند.در ...

مواد زائد جامد یکی از مشکلات جدی محیط زیست در کشورهای د رحال توسعه و توسعه یافته محسوب می شوند . برنامه های جامع مدیریت زائدات جامد یکی از بزرگترین چالشهای توسعه پایدار در پردیس دانشگاه می باشند . یک مولفه اصلی برای دست یافتن به یک پردیس پایدار در دانشگاه مدیریت کارآمد ، کاهش تولید زباله و بازیافت زائدات جامد آن است. برای مدیریت موثر مواد زائد جامدای که در پردیس پایدار دردانشگاه تولید می شوند ضروری است که نوع زائدات و کمیت انها ، منبع تولید این زائدات و فرصتهای ممکن برای کاهش ...

این پژوهش به منظور بررسی نیازهای اطلاعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تبریز و نقش کتابخانه های دانشگاه در تامین آنها انجام شد. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش 0/89 نفر از دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تبریز می باشد که از این تعداد 292 نفر (35درصد) به صورت نمونه گیری طبقه بندی شده تصادفی انتخاب شدند، پژوهش پیمایشی بوده و برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد. پاسخگویان از دو روش رسمی و غیررسمی برای کسب اطلاعات مورد نیاز خود استفاده می کنند. از میان منابع رسمی کسب ...

کانون خانواده از دیرباز به عنوان مکان مهم رشد فردی از جهات مختلف بوده است. هرچه از عمر خانواده های گسترده می گذرد و تبلور خانواده هسته ای در جامعه بیشتر می شود، اهمیت روابط بین اعضای خانواده به ویژه زن و شوهر به عنوان ارکان اصلی خانواده واضح تر می گردد. در این میان، رضایت زناشویی، یکی از مهم ترین عوامل اثرگذار بر عملکرد افراد هم در محیط خانواده و هم در محیط کار می باشد. برخورداری از رضایت زناشویی سبب سلامت روانی و اجتماعی فردی، بهبود روابط بین فردی کارکنان و پذیرش مسئولیت ه ...

چکیده این پژوهش با هدف تعیین روند تحول نگرش به تحصیل و پیشرفت تحصیلی در طول دوران تحصیل دانشجویان کارشناسی دانشگاه تبریز انجام شد . روش تحقیق در این مطالعه از نوع توصیفی – همبستگی می باشد . جامعه آماری این پژوهش عبارت از دانشجویان ( دختر و پسر ) مقطع کارشناسی دانشگاه تبریز به‌تعداد 2000 نفر که در سالتحصیلی 94-93 مشغول به تحصیل می باشند ؛ و تعداد 337 نفر از آنان بعنوان نمونه آماری به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب گردید. ابزار اندازه گیری بکار رفته در این پژوه ...
 
پژوهش حاضر جهت سنجش میزان آشنایی و استفاده‌ی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تبریز از شبکه‌های اجتماعی علمی می‌باشد که به روش توصیفی- پیمایشی انجام‌ شده است. جامعه‌ی آماری ۷۱۹۳ دانشجوی تحصیلات تکمیلی دانشگاه تبریز می‌باشد که بر اساس جدول مورگان ۳۸۲ دانشجو با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. داده‌های پژوهش با استفاده از پرسشنامه جمع‌آوری‌شده و با نرم‌افزار SPSS و با آزمون خی ۲ مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که ۶۷ درصد از دانشجوی ...

فرهنگ پدیده ای فراگیر ، گسترده و زیربنای توسعه هر جامعه ای است. بررسیهای فرهنگی از جمله مطالعاتی است که بدلیل گستردگی موضوع بایستی همیشه تحدید گردد، چرا که پرداختن به تمام عناصر فرهنگی کارگسترده و زمان براست. با توجه به تعاریفی که (بیش از 400 تعریف )تاکنون از فرهنگ شده ، در می یابیم یکی از عناصر مهم و شاید مهمترین آن دین و باورهای دینی است. به نحوی که بسیاری فرهنگ و دین را مانند صورت و محتوا می دانند که براساس ، صورت دین، فرهنگ و محتوای فرهنگ ، دین است . ضرورت شناخت باورها و ...