عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 42

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از پژوهش حاضر، ساخت و اعتبار یابی مقیاس خودکارآمدی پرهیز از سیگار بوده است. برای این منظور ابتدا مبانی نظری پژوهش‌های پیشین مورد مطالعه قرار گرفت، سپس بر اساس حیطه‌های سازۀ مذکور که از مطالعۀ منابع مربوطه به‌دست آمده بود، و هم‌چنین با مبنا قرار دادن 4 پرسشنامه اصلی و الگو‌گیری از آن‌ها، پرسشنامۀ 100 سؤالی طراحی گردید. پس از بررسی روایی صوری و محتوایی سؤالات ساخته شده از طرف 10 نفر از متخصصین و اساتید دانشگاه بیرجند، سؤالات نامناسب حذف شد و 68 سؤال برای گنجاندن در پرسشنا ...

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی آمادگی اعضای هیئت علمی دانشگاه بیرجند برای پذیرش فرایند مدیریت دانش بر اساس الگوی اتخاذ فراگرد یکپارچه می‌باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری آن کلیه اعضای هیئت علمی دانشگاه بیرجند در چهار حوزه آموزشی علوم انسانی، علوم پایه، کشاورزی و مهندسی بود که در سال تحصیلی 1392-93 مشغول به فعالیت بودند. نمونه‌گیری به روش تصادفی طبقه‌ای غیر نسبتی انجام گرفت که بر این اساس تعداد نمونه 160 نفر انتخاب شد. برای گردآوری ...

مقدمه/زمینه: در جهان اطلاعاتی امروز با وجود قالب‌ها، محمل‌ها و مکان‌های ذخیره متعدد، دسترسی سریع به اطلاعات مورد نیاز ضرورت پیدا می‌کند که این امر از طریق مدیریت اطلاعات شخصی امکان‌پذیر می‌شود. فرایند مدیریت اطلاعات شخصی متشکل از چهار فعالیت فراهم‌آوری، سازماندهی، نگهداری و بازیابی است. هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی رفتار مدیریت اطلاعات شخصی و فعالیت‌های چهارگانه آن در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه بیرجند و در محیط رقومی است. روش‌شناسی: این پژوهش توصیفی، از نظر هدف کارب ...

پژوهش حاضر به روش پیمایشی، به بررسی و تحلیل میزان درک کاربران از نمادهای تصویری محیط رابط گرافیکی نرم‌افزار کتابخانه‌ای سیمرغ در دانشگاه بیرجند پرداخته است. جامعه‌ پژوهش، دانشجویان کاربر نرم‌افزار سیمرغ در دانشگاه بیرجند بودند. نمونه‌ پژوهش، با روش نمونه‌گیری تصادفی، طبقه‌ای و نسبتی انتخاب شد. اطلاعات از طریق پرسشنامه، از نمونه‌ 355 نفری جمع‌آوری شد که 322 نفر (90/7%) از آن‌ها به پرسشنامه پاسخ دادند. بررسی سطوح نگرش پاسخگویان نسبت به سه مولفه‌ مورد بررسی نظیر میزان اه ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه تفکر انتقادی با انگیزه پیشرفت در بین دانشجویان دوره‌ی کارشناسی ارشد دانشگاه بیرجند انجام گرفته است. پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد و جامعه آماری 1093 نفر از دانشجویان دوره‌ی کارشناسی ارشد دانشگاه بیرجند می‌باشد که تعداد 288 نفر از این جامعه با روش نمونه‌گیری طبقه‌ای با نسبت‌های مساوی به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها دو پرسش‌نامه تفکر انتقادی کالیفرنیا (فرم ب) و انگیزه پیشرفت هرمنس بوده است. پایایی آزمون تفکر انتقادی توسط م ...

پژوهش حاضر باهدف بررسی بین رابطه سواد ICT و مدیریت دانش اعضای هیئت‌علمی دانشگاه بیرجند انجام‌گرفته است. روش این پژوهش همبستگی است. افراد نمونه شامل 164 نفر (26 زن و 138 مرد) از اعضای هیئت‌علمی دانشگاه بیرجند بوده‌اند که با روش تصادفی طبقه‌ای از بین 10 دانشکده انتخاب‌شده و به‌وسیله پرسشنامه‌های سواد ICT زارع مقدم (1392) و مدیریت دانش محقق ساخته مورد ارزیابی قرارگرفته‌اند. پایایی پرسشنامه‌ها با استفاده از ضریب آلفای کرون باخ و اعتبار محتوای آن‌ها مورد تأیید قرارگرفته است. میزان ...

مشارکت انتخاباتی به‌ عنوان‌ یکی از گونه‌های مهم مشارکت سیاسی، جایگاه ویژه‌ای در مباحث جامعه‌شناسی سیاسی دارد. پژوهشگران تاکنون با مطالعه انتخابات گوناگون توانسته‌اند الگوهای متعددی در تحلیل رفتار انتخاباتی ارائه دهند. در تحقیق حاضرالگـوهاى نظرى مختلف درباره رفـتار انـتخاباتى در سه رویکرد عمده جامعه شناختى، روانى- سیاسى و رویکرد انتخاب عقلایى-اقتصادى ارائه گردیده است. سپس بر اساس دیدگاه‌هاى تلفیقى مشارکت سیاسى، یکى از نظریه‌هاى جامع مشارکت سیاسى، یعـنی نظریه ویلیام میلر به عنو ...

پژوهش حاضر در دو مرحله به روش پیمایشی به بررسی رفتار اطلاع یابی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه های بیرجند و فردوسی در مراحل تهیه طرح تحقیق پایان نامه ها یشان بر اساس الگوی فراگرد جست و جوی اطلاعات کولثاو پرداخته است. جامعه پژوهش متشکل از آن دسته از دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه های بیرجند و فردوسی است که طرح تحقیق پایان نامه ها آن ها تا پایان نیم‏سال اول سال تحصیلی 1387- 1388 به تصویب شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه‏ های یاده شده رسیده بود. در مرحله نخست پژوهش اطلاعات لازم ا ...

هدف از انجام پژوهش نیمه تجربی حاضر، بررسی تأثیر واحدهای تربیت بدنی عمومی یک و دو دانشگاه بیرجند بر هویت ورزشی دانشجویان بود. به همین منظور مقیاس 22 گزینه‌ای هویت ورزشی ساخته شده توسط چزلاک (2004) در دو مرحلهء اولین و آخرین جلسه کلاس‌های تربیت بدنی عمومی یک و دو نیمسال دوم سال تحصیلی 87-88، در اختیار 387 دانشجوی مقطع کارشناسی دانشگاه بیرجند با میانگین سنی 79/ 1±54/ 20 قرار گرفت. نمونه آماری به طور تصادفی با تخصیص متناسب در هر طبقه انتخاب و به چهار گروه؛ تجربی واحد عمومی1 (150= ...