عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 39

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

با بررسیهای بعمل آمده ، روشن می‌گردد که 78 درصد از متخصصان دربخش کشاورزی بومی بوده و 20 درصد از دانشجویان و 80 درصد ازاعضای هیات علمی دانشکده کشاورزی بیرجند نیز بییشتر متولدین خود شهرستان بوده‌اند. بدین ترتیب ، جهت تامین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز شهرستان باید تدابیری اندیشید تا بیشتر از نیروهای بومی در دانشکده کشاورزی جذب گردند . بر اساس نیاز سنجی بعمل آمده با توجه به امکانات موجود منطقه ، 26 سال طول خواهد کشید تا نیروی انسانی متخصص منطقه تامین گردد. ...

با بررسیهای بعمل آمده، روشن می گردد که 78 درصد از متخصصان در بخش کشاورزی بومی بوده و 20 درصد از دانشجویان و 80 درصد از اعضای هیات علمی دانشکده کشاورزی بیرجند نیز بیشتر متولدین خود شهرستان بوده‌اند .بدین ترتیب ، جهت تامین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز شهرستان باید تدابیری اندیشید تا بیشتر از نیروی بومی در دانشکده کشاورزی جذب گردند .بر اساس نیاز سنجی بعمل آمده با توجه به امکانات موجود منطقه، 26 سال طول خواهد کشید تا نیروی انسانی متخصص منطقه تامین گردد . ...

هدف : تعیین نقش دانشگاه بیرجند در تامین نیروی انسانی متخصص بخش کشاورزی این شهرستان. خلاصه: 78 درصد از متخصصان در بخش کشاورزی، بومی بوده و 20 درصد از دانشجویان و 80 درصد از اعضای هیات علمی دانشکده کشاورزی بیرجند متولدین خود شهرستان بوده‌اند. بدین ترتیب ، جهت تامین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز شهرستان باید تدابیری اندیشید تا بیشتر از نیروهای بومی در دانشکده کشاورزی جذب گردند. براساس نازسنجی به عمل آمده با توجه به امکانات موجود منطقه، 26 سال طول خواهد کشید تا نیروی انس ...

مقدمه/زمینه: در جهان اطلاعاتی امروز با وجود قالب‌ها، محمل‌ها و مکان‌های ذخیره متعدد، دسترسی سریع به اطلاعات مورد نیاز ضرورت پیدا می‌کند که این امر از طریق مدیریت اطلاعات شخصی امکان‌پذیر می‌شود. فرایند مدیریت اطلاعات شخصی متشکل از چهار فعالیت فراهم‌آوری، سازماندهی، نگهداری و بازیابی است. هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی رفتار مدیریت اطلاعات شخصی و فعالیت‌های چهارگانه آن در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه بیرجند و در محیط رقومی است. روش‌شناسی: این پژوهش توصیفی، از نظر هدف کارب ...

در این پژوهش بررسی نیازهای اطلاعاتی اعضا هیات علمی دانشگاه بیرجند، میزان استفاده آنها از منابع اطلاعاتی و شناخت مشکلات آنها در دستیاب به اطلاعات مورد توجه بوده است. روش تحقیق، تحلیلی می باشد. اطلاعات لازم بوسیله پرسشنامه از اعضا هیات علمی دانشگاه جمع آوری شد. از 100 پرسشنامه توزیع شده 75 درصد تکمیل و برگردانده شد. در تجزیه و تحلیل یافته ها از آزمونهای آنالیز واریانس، کای اسکور ‏‎(X2)‎‏ و جداول توافقی استفاده شد. فرضیه های پژوهش عبارتند از:- بین استفاده اعضا هیات علمی دانشگاه ...

هدف پژوهش حاضر، تحلیل استنادی پایان‌نامه‌های دانشجویان کارشناسی ارشد رشته‌های علوم‌پایه دانشگاه بیرجند از ابتدا تا پایان سال 1388 است. پژوهش از نوع کاربردی و با استفاده از روش تحلیل استنادی انجام گرفته است. روش‌های آماری این پژوهش، از نوع توصیفی(جداول و درصد فراوانی) و استنباطی(ضریب همبستگی پیرسون) می‌باشد. نتایج نشان داد میانگین استنادها در پایان‌نامه‌های چهار گرایش رشته شیمی، 74 استناد است. همچنین در پنج گرایش رشته فیزیک، میانگین کل استنادها 07/35 استناد می‌باشد. این میانگی ...

در این طرح پس از بیان مساله، موقع جغرافیایی و توان طبیعی شهرستان، ویژگیهای اجتماعی و وضعیت اقتصادی منطقه، ویژگیهای نیروی انسانی متخصص بخش کشاورزی شهرستان مورد بررسی قرار گرفته است . بررسی وضعیت نیروهای متخصص ادارهء کشاورزی شهرستان بیرجند (به عنوان عمده‌ترین مرکز اجرایی دولتی در بخش کشاورزی) نشان می‌دهد که حدود 78 درصد از متخصصان منطقه، بومی بوده و بقیه از سایر شهرستانهای اطراف به این شهرستان آمده‌اند که عمدتا به خاطر کمبود امکانات رفاهی، اجتماعی و شرایط سخت زیستی در شهرستان، ...

در این طرح پس از بررسی بیان مساله ، موقع جغرافیایی و توان طبیعی شهرستان ، ویژگیهای اجتماعی و اقتصادی منطقه در جهار فصل به بررسی ویژگیهای نیروی متخصص بخش کشاورزی شهرستان پرداختیم. بررسی وضعیت نیروهای متخصص اداره کشاورزی شهرستان نشان می‌دهد که حدود 78 درصد از متخصصان بومی و بقیه از سایر شهرستانهای اطراف به این شهرستان آمده‌اند که عمدتا به خاطر کمبود امکانات رفاهی ، اجتماعی و شرایط سخت زیستی در شهرستان ، تمایلی به ماندن در منطقه را ندارند (به طوری که حدود 45 درصد از آنها سابقه‌ا ...

این تحقیق با هدف اندازه گیری قابلیت های جسمانی و حرکتی دانشجویان دانشگاه بیرجند همچنین تهیه نورم آمادگی جسمانی برای آنان به اجرا درآمد. بدین منظور از دانشجویانی ارزیابی شد که در نیمسال اول 79-78 واحد تربیت بدنی عمومی (1) را انتخاب کرده بودند به عمل آمد. آزمودنی ها شامل 202 دانشجوی دختر و 159 دانشجوی پسر بود. پس از جمع آوری اطلاعات با تجزیه و تحلیل آنها با استفاده از روش های آماری توصیفی و استنباطی ارزیابی لازم و نورم آمادگی جسمانی دانشجویان دانشگاه بیرجند تهیه شد. بعضی از قاب ...