عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 89

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف اين پژوهش بررسی رابطه فرهنگ سازماني براساس مدل دنیسون و مؤلفه های آن با سازگاری شغلی بین کارکنان دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات خوزستان بود. جامعه آماری تحقيق شامل کلیه ی کارمندان و اعضاء هیات علمی(مرد و زن) واحد علوم وتحقیقات خوزستان از زمستان 91 تا بهار 1392 بوده و نمونه پژوهش شامل 136 نفر از کلیه قسمت های واحد بود كه با روش نمونه گیری تصادفی طبقه اي گمارده شدند. در راستاي دستيابي به اهداف پژوهش، از پرسشنامه دنيسون و ديويس استفاده شد. اين تحقيق بر حسب هدف از نو ...

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر برنامه درسی پنهان بر اثربخشی آموزش دروس معارف اسلامی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان بود جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد واحد سمنان شامل 6254 نفر و نمونه آماری که طبق جدول کرجسی و مورگان 360 نفر تعیین گردید. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده که روائی آن توسط 10 نفر افراد صاحب نظر مورد تأیید قرار گرفت و پایایی آن پس از اجرای آزمایشی، پرسشنامه بین 30 نفر از دانشجویان و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ 84 درصد بدست آمد. ب ...

هدف از پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر برقصد کارآفرینانه دانشگاهی در بین دانشجویان دانشگاه‏های شهرستان شیراز است و تلاش شده است با بررسی عواملی هم‏چون هنجارهای ذهنی، هنجارهای اجتماعی، تجربه کارآفرینانه، خودکارآمدی کارآفرینانه، تمایل به خطرپذیری از طریق متغیرهای مدل قصد کارآفرینانه مطلوبیت ادراک شده کارآفرینی، امکان‏پذیری ادراک شده کارآفرینی و نگرش نسبت به کارآفرینی، قصد کارآفرینانه دانشگاهی را مورد بررسی قرار دهد. در ادامه بین متغیرهای جمعیت‏شناختی هم‏چون جنسیت، سن، میزان تحصیلا ...

هدف پژوهش حاضر بررسی ویژگی های روانسنجی سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی در سال 1391 بوده است. روش تحقیق از نوع کاربردی - توصیفی بوده و از بین کلیه داوطلبان رشته روانشانسی آزمون مذکور به روش نمونه گیری تصادفی ساده ، یک گروه نمونه 1000 نفری انتخاب شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار های Bilog-mg , Noharm , TAP, Excelاستفاده شد. جهت بررسی و تجزیه و تحلیل آزمون و سوالات آن طبق نظریه کلاسیک آزمون ، ضریب دشواری،ضریب تمیز،ضریب پایایی آزمون،واریا ...

هدف از این تحقیق ارزیابی کیفیت آموزش در دانشکده‌های ترببت بدنی دانشگاه آزاد سراسر کشور از دیدگاه دانشجویان بود که با روش تحقیق توصیفی- تحلیلی به صورت میدانی به اجرا درآمد. جامعه آماری این تحقیق را کلیه دانشجویان دانشکده‌های تربیت بدنی دانشگاه‌های دارای تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد تشکیل می‌دادند. براساس روش نمونه گیری طبقه‌ای- تصادفی و با استفاده از فرمول تعیین نمونه کوکران، 496 نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. به منظور جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته تحت عنوان سر ...

موضوع این پژوهش بررسی رضایتمندی دانشجویان واحد های علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسـلامی از واحد های دانشگاهی محل تحصیلشان( پزشکی – دندانپزشکی- داروسازی)می باشد. سوال اصلی این پژوهش عبارت است خدمات علمی و آموزشی ارائه شده توسط دانشکده ها تا چه حد پاسخگوی نیاز ها و انتظارات دانشجویان است؟ در این پژوهش نمونه گیری در شهر تهران و در دانشکده های پزشکی – دندانپزشکی- داروسازی انجام شده است و جامعه آماری شامل 1400 نفر بود. که طبق جدول کرجسی و مورگان 300 نفر تعیین و سپس به صورت نمونه گیری ...

هدف از پژوهش حاضر مطالعه‌ی راهبردهای خودتنظیمی و اهداف پیشرفت دانشجویان دانشگاه فردوسی و دانشگاه آزاد اسلامی مشهد انجام گرفته است. جامعه‌ی آماری این پژوهش کلیه‌‌ی دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه فردوسی و دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در سال تحصیلی 88-89 می‌باشد. نمونه‌ی پژوهش شامل 400 نفر از دانشجویان دانشگاه فردوسی و 400 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد می‌باشد که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند‌مرحله‌ای انتخاب شدند. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است، که به بررسی یک فرصیه‌ی ا ...

تحقیق حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر بر پیاده سازی ERP در دانشگاه‌های آزاد اسلامی منطقه یک، انجام شده است. این تحقیق، با توجه به مبانی نظری و عملی، از نظر هدف، جزء تحقیقات کاربردی و از نظر روش، جزء تحقیقات توصیفی- پیمایشی است. ابزار اصلی گردآوری داده ها در تحقیق حاضر، پرسشنامه‌های استاندارد برنامه‌ریزی منابع سازمان (ERP) و ارزیابی عملکرد می‌باشد. جامعه آماری تحقیق، شامل تعداد 110 نفر ازمدیران مالی، معاونین اداری-مالی شاغل در دانشگاه‌های آزاد اسلامی منطقه یک می باشند. تجزیه و ...

هدف از این پژوهش ارتباط بین آگاهی از فناوری اطلاعات و ارتباطات و خودپنداره تحصیلی با نگرش دانشجویان کارشناسی ارشد تربیت بدنی دانشگاههای آزاد شهر تهران نسبت به آینده شغلی خود می‌باشد. روش تحقیق در این پژوهش از نوع همبستگی است. تعداد جامعه آماری 512 نفر بود که براساس جدول مورگان تعداد نمونه برابر با 225 نفر تعیین گردیدو روش نمونه‌گیری، تصادفی طبقه‌ای بود. ابزارهای این تحقیق، پرسشنامه‌‌‌ی 9 سوالی ویژگی‌های جمعیت شناختی، پرسشنامه‌ی 21 سوالی میزان دانش‌ و آگاهی دانشجویان در زمینه ...