عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 43

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف اصلی پژوهش حاضر سنجش میزان سرمایه اجتماعی درون گروهی و بین گروهی دانشجویان مورد پژوهی دانشجویان دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی در سال تحصیلی 90-89 می باشد. عوامل متعددی من جمله اعتماد، مشارکت و انسجام در افزایش یا کاهش این متغیرها سهم دارند . روش تحقیق این پژوهش توصیفی و شیوه گردآوری داده ها بر اساس پیمایش می باشد و از تلفیق نظریه پاتنام، وولکاک و فلورا برای تعریف نظری و عملیاتی سرمایه اجتماعی به تفکیک عوامل درونی و بیرونی استفاده ش ...

پژوهش حاضر به منظور شناسائی عوامل موثر بر افت تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی ورودی سال‌های 88 – 1384 انجام شده است. کل جامعه آماری 5703 نفر بوده و بر اساس فرمول کوکران 261 نفر از بین دانشجویان دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی به دست آمده است. تحقیق حاضر به صورت میدانی و پیمایشی (Survey) می‌باشد. ابزار اندازه‌گیری در این پژوهش، پرسشنامه با 27 سوال است و بر اساس مقیاس 5 درجه‌ای لیکرت تنظیم شده است. طرح پژوهش به صورت پی ...

هدف از این پژوهش. رابطه سبک های دلبستگی و ادراک خود با نگرش به جنس مقابل در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی می باشد. شش فرضیه و یک سوال در این پژوهش مطرح شده است جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دختر وپسر مجرد دوره کارشناسی شاغل به تحصیل در سال تحصیلی 90-89 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی می باشند . روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای است نمونه مورد بررسی در این تحقیق ، 297 نفر دانشجو می باشد که از میان دانشجویان ، به عنوان نمونه انتخاب شدند .کلیه آزمودنی ها ...

این تحقیق تحت عنوان بررسی رابطه جو گروه های آموزشی با تعهد سازمانی اعضای هیأت علمی دانشکده روان شناسی و علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی انجام گرفته است . هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین جو گروه های آموزشی باز و بسته با تعهد سازمانی اعضای هیأت علمی آن واحد در جامعه آماری پرداخته است. جامعه آماری در تحقیق عبارت بود از اعضای هیأت علمی دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی با مرتبه علمی مربی ،استادیارو استاد از این جامعه که 1 ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی بر مبنای مدل سروکوآل انجام شده است. روش پژوهش از لحاظ هدف کاربردی، از لحاظ چگونگی جمع آوری اطلاعات از جمله پژوهش های توصیفی و از میان انواع پژوهش های توصیفی جز تحقیقات پیمایشی می باشد. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی (18000 N=) می باشد که با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه برابر با 376 تَن انتخاب و برای نمونه گیری از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است ...

هدف از این پژوهش بررسی ارتباط بین فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی اعضاء هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی می باشد. 1 فرضیه اصلی و 10 فرضیه فرعی در این پژوهش مطرح شده است. و جامعه آماری پژوهش حاضر را تمامی اعضاء هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی در سال 90-91 تشکیل می دهد که شامل 1000 نفر می باشد. روش نمونه گیری ، تصادفی ساده است. و حجم گروه نمونه با استفاده از جدول مورگان تعداد 278 نفر می باشد. روش تحقیق از نوع همبستگی می باشد. و برای گردآوری اطلاعات از 2 ...

هدف اصلی این تحقیق، بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد کارکنان ستادی دانشگاه آزاد اسلامی ‏واحد تهران مرکزی می‎باشد. روش تحقیق با توجه به نحوه گردآوری داده‏ها، توصيفي و همبستگي ‏مي‏باشد. جامعه آماري این پژوهش کلیه کارکنان ستادی دانشگاه آزاد اسلامی ‏واحد تهران مرکزی شاغل در معاونت‎های پژوهشی، آموزشی، دانشجویی، عمرانی، فرهنگی، اداری و مالی به تعداد 142 نفر می‏باشد. روش نمونه‎گیری تصادفی طبقه‏ای و حجم نمونه آماری با استفاده از جدول مورگان تعداد 103 نفر در نظر گرفته شده است. ابز ...

هر ثانیه ای که می گذرد بر تعداد مبتلایان به HIV/AIDS در ایران و جهان افزوده می شود و تلاش پزشکان برای مهار این بیماری تاکنون بی نتیجه مانده است؛ تمامی دست اندرکاران مقابله با بیماری ایدز معتقدند در حال حاضر بهترین و حتی تنها راه مقابله با HIV/AIDS پیشگیری از ابتلای افراد جدید است و در این راه استفاده از رسانه ها به دلیل گستردگی دسترسی به مخاطبان به شدت مورد توجه قرار دارد؛ در کشور ما نیز برای آگاهی بخشی به مردم از رسانه ها استفاده شده است اما آیا این استفاده درست صورت گرفته ...

این پایان نامه با توجه به تئوری های مطرح در زمینه موانع ارتقا زنان در نقشهای مدیریتی عوامل محیطی و فردی که شامل عوامل فرهنگی ،مذهبی ،سوابق تاریخی ،اجتماعی ،روابط بین فردی ،شخصیتی ،دانش و آگاهی می شود را مورد بررسی قرار داده است و برای جامعه مورد بررسی نیز کارکنان با مدرک کارشناسی و بالاتر ستاد شماره یک و دو و دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی انتخاب شده اند. بعد از جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده ها مشخص شد که بین ارتقا زنان و عوامل فردی ،محیطی ، مذهبی ...