عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

عدم وجود یک برنامه منظم آموزشی از مشکلات توسعه و استمرار کار دانشگاه آزاد اسلامی می باشد، هر چند برنامه هایی به طور پراکنده توسط مدیران ارشد طراحی و اجرا می شود ولی پراکندگی این امر موجب بروز اشکالات عدیده می شود . بدین منظور، چنانچه بتوان با کمک گیری از روش های متعدد نیازسنجی و با توجه به رشد دانشجو درسال های آینده، تعداد رشته تحصیلی و درجه علمی اساتید موردنیاز راتعیین کرد، مسلما گامی بس اساسی در جهت برنامه ریزی برای جذب اساتید برداشته خواهد شد . اهداف تحقیق به شرح زیر می با ...

محوریت سرمایه انسانی (نیروی انسانی آموزش دیده) در فرآیند توسعه امری است مورد تاکید اکثر اقتصاددانان . و یکی از شرایط استفاده کارا از نیروی انسانی، توزیع جغرافیایی این عامل به تناسب نیاز منطقه ای است . دراین راستا پژوهش حاضر با تاکید بر خطوط مشی برنامه سوم توسعه، در تطبیق با عوامل انسانی، جغرافیایی، اقتصادی و اجتماعی مناطق مختلف کشور، با استفاده از سه دسته شاخص های جمعیتی، آموزشی، اقتصادی- اجتماعی، توزیع کمی و کیفی پذیرش دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی را پیشنهاد می کند . در ای ...