عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 61

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در گفتمان توسعه کشور در سالهاي اخير، واژه همکاري صنعت و دانشگاه ترجيع بند اغلب بحث ها، سمينارها، سخنراني ها و اسناد سياستي شده است. بيش از 14 سال است که کنگره ساليانه اي تحت اين عنوان برگزار مي شود. قسمتي از بودجه پژوهشي و حمايت هاي تشويقي کشور به سمت اين همکاري جهت گيري شده است. ستادها، کارگروه ها و کميته هاي مختلفي براي توسعه اين رابطه ايجاد شده است. علي رغم اين حجم از تلاش و توجه، به نظر مي رسد وضعيت فعلي اين رابطه مطلوب نيست و بر اين موضوع اجماع وجود دارد. اين پايان نام ...

چکیده توانمندسازی دانشگاه بامیان: رویکرد ترکیبی به کوشش باز محمد فروغ هدف این پژوهشِ ترکیبی اکتشافی متوالی، تدوین چارچوب موقعیتی توانمندسازی دانشگاه بامیان با رویکرد ترکیبی و ارزیابی توانمندی آن دانشگاه بود که در دو بخش کیفی و کمّی انجام شد. در بخش کیفی به‌منظور کشف پدیده‌های جدید مربوط به پژوهش از مطالعه موردی کیفی استفاده شد. مشارکت‌کنندگان این پژوهش در بخش کیفی، متخصصان از اعضای هیأت‌علمی دانشگاه شیراز (18نفر) و اعضای هیأت‌علمی و کارمندان دانشگاه بامیان (32 نفر) بودند ...

نگاهی کوتاه به کلاس های آموزش زبان انگلیسی در دانشگاه های ایران ما را بدین نتیجه گیری سوق می دهد که محیط یادگیری این کلاس ها بیشتر تحت تاثیر باورهای عینی گرای سنتی قرار دارند. نظریات ساخت گرایی اجتماعی که مشوق یادگیری عمیق و تفکر انتقادی بوده و در آماده سازی دانشجویان برای ورود به دنیای مدرن کارآمدتر عمل می کنند به عنوان راه حل معرفی می شوند. در گام بعدی، عرصه تحقیق در محیط های یادگیری معرفی می شود تا در اثبات عینی گرایی بودن محیط روانی و اجتماعی کلاس های آموزش زبان انگلیسی د ...

ورزش هرجامعه، بیانگر بخش کامل از زیربنای فرهنگی و اجتماعی هر ملت است. شکی نیست که اقشار جوان و مستعد دانشجو، شکل دهنده چارچوب فردای کشور بوده و سلامتی و نشاط آنان مساوی با افرادی بهتر و روشن فکرتر است. از آنجا که برنامه های توسعه ورزش دانشجویی بر نیازهای اساسی جوانان منطبق است، بنابراین تحت کنترل در آوردن گستره پتانسیل ورزشی دانشگاه ابزاری سودمند در جهت توسعه سلامت آمار جامعه خواهد بود. اماکن ورزشی بستر اجرایی فعالیت های ورزشی در دانشگاه هاست و کیفیت و کمیت آنها بر اجرای تمری ...

یکی از تعاملات مهم در رویکرد سیستمی به نوآوری تعاملات دانشگاه و صنعت (شرکت های تجاری) می باشد. ‏نظام نوآوری رویکردی سیستمی به نوآوری می باشد که در سطوح فراملی، ملی، منطقه ای و بخشی تعریف می شود. ‏سطوح منطقه ای منعطف بوده و قابلیت انتخاب مرزها را به محقق می دهد. این تحقیق نظام نوآوری استان قم را به ‏عنوان نظام نوآوری منطقه ای در نظر گرفته و ضمن بسط تعاملات دانشگاه و صنعت عوامل موثر بر این تعاملات در ‏این استان شناسایی و دسته بندی کرده است. در این تحقیق از روش کتابخانه ای برای ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی تطبیقی رابطه جو سازمانی و کارآفرینی مدیران دانشگاه ها و مدارس دخترانه مقطع متوسطه شهرستان سیرجان انجام شده است . بدین منظور تعداد132 نفر از معلمان دبیرستانها و 219 نفر از کارکنان اساتید دانشگاه ها بر اساس نمونه گیری تصادفی ساده طبق فرمول ذکر شده در پیوست انتخاب شدند وپرسشنامه مربوط به جو سازمانی برگرفته از پرسشنامه هالپین و کرافت در بین آنها توزیع و جمع آوری گردید و تعداد 23 نفر مدیران دبیرستانها و 40 نفر مدیران دانشگاه ها بود ند که براساس تمام شماری ...

برگزاری موفق بسیاری از رویدادهای ورزشی به وقت و تلاشی بستگی دارد که داوطلبان در آنها صرف می‌کنند. آگاهی از انگیزه‌ها، رضایتمندی و تعهد سازمانی این افراد به برگزارکنندگان رویدادهای ورزشی در جذب، مدیریت و حفظ آنها کمک می‌کند. هدف از مطالعه حاضر، بررسی ارتباط انگیزش و رضایتمندی با تعهد داوطلبان ورزشی دهمین المپیاد دانشجویی دانشگاه‌های کشور بود. روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری تحقیق کلیه‌ی نیروهای داوطلب شرکت-کننده در دهمین المپیاد فرهنگی ـ ورزشی دانشجویان دختر ...

هدف این پژوهش بررسی رابطه هوش ‌فرهنگی و هوش ‌‌عاطفی با میزان انگیزه موفقیت‌ طلبی مدیران دانشگاه‌های شهرستان سمنان می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل241 نفر از کلیه مدیران (صف و ستاد) سطوح میانی و عالی دانشگاه‌های(سمنان، علوم ‌پزشکی، آزاد ‌اسلامی، پیام ‌نور، علمی ‌کاربردی) شهرستان سمنان می‌باشد. روش پژوهش از نوع توصیفی‌_همبستگی است؛ که بدین منظور نمونه‌ای به حجم 145 نفر با که با استفاده از جدول مورگان و به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب گردید. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه ...

رهبری اخلاق گرا طی سالهای آغازین هزارۀ سوم میلادی در حوزۀ ایجاد یک فضای کاری سالم و به واسطۀ پیامدهای سازمانی، گروهی و فردی که به همراه دارد، به شدت مورد توجه قرار گرفته است. در این نوع رهبری، ارزش های اخلاقی پذیرفته شده برای همه نظیر عدالت، انصاف، صداقت، درستی و راست کرداری محور تمرکز و توجه هستند. از زمرۀ متغیّرهایی که تحت تأثیر رهبری اخلاق گرا قرار می گیرد، رفتار شهروندی سازمانی و اعتماد سازمانی می باشند. هر چه جو سازمانی آکنده از اعتماد باشد کارکنان آزادانه تر و با صداقت ...