عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 147

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از پژوهش حاضر طراحی مدل ارزیابی عملکرد ادارات تربیت بدنی دانشگاه ها است . روش تحقیق از نوع توصیفی -تحلیلی بوده و اطلاعات آن به شکل میدانی جمع آوری گردیده است. جامعه تحقیق شامل ‌کلیه دانشگاه های تحت پوشش وزارت علوم ، تحقیقات و فن آوری بوده که از این تعداد ،48 دانشگاه در دادن اطلاعات مورد نیاز به طور کامل با محقق همکاری نمودند . ابزار جمع‌آوری اطلاعات دو پرسشنامه محقق ساخته و یک فرم جمع آوری اطلاعات بودکه روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ها توسط گروهی از صاحب نظران دانشگاهی ب ...

«ارزیابی تاثیر به‌کارگیری سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری بر بهبود عملکرد مدیریت در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی» کانون تمرکز این مطالعه بوده است. براین اساس ما به‌دنبال یافتن پاسخ برای این پرسش بوده‌ایم که «آیا به‌کارگیری سیستم های اطلاعاتی حسابداری موجبات بهبود عملکرد مدیریت دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور را به‌دنبال خواهد داشت یا خیر؟» این تحقیق جایگاه، نقش، مفهوم، انواع، ابعاد و تاثیرات سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری را بر بهبود عملکرد مدیریت بررسی و تبیین می نماید. فرضیه ...

هدف از انجام اين پژوهش تعيين رابطه بين انواع فرهنگ سازماني با ميزان رضايت شغلي اعضاي هيات علمي دانشگاه قم در سال 88-1387 بوده است. روش مورد استفاده جهت انجام اين پژوهش توصيفي- همبستگي بوده است. جامعه آماري پژوهش كليه اعضاي هيات علمي تمام وقت دانشگاه قم در سال تحصيلي 88-1387 و به تعداد 177 نفر بود كه از اين تعداد 140 نفر از طريق نمونه گيري تصادفي طبقه اي متناسب با حجم به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند. به منظور جمع آوري اطلاعات دو پرسشنامه محقق ساخته، فرهنگ سازماني بر مبناي الگ ...

موضوعی که در سال های اخیر توجه مسئولان را به خود جلب کرده این است که دانش آموزان پس از ورود به دانشگاه به ویژه در سال نخست با افت تحصیلی قابل ملاحظه ای نسبت به محیط مدرسه روبرو می شوند. کاهش عملکرد تحصیلی دانشجویان از سطح رضایت بخش به سطحی نامطلوب خسارت های زیادی را به دانشجو، خانواده وی، دانشگاه و جامعه وارد می کند. هدف از پژوهش حاضر، پیش بینی عملکرد تحصیلی در دانشگاه بر اساس ویژگی های شخصیتی، سوابق تحصیلی و ویژگی های جمعیت شناختی دانش آموزان بود. روش پژوهش از نوع توص ...

هدف از پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر برقصد کارآفرینانه دانشگاهی در بین دانشجویان دانشگاه‏های شهرستان شیراز است و تلاش شده است با بررسی عواملی هم‏چون هنجارهای ذهنی، هنجارهای اجتماعی، تجربه کارآفرینانه، خودکارآمدی کارآفرینانه، تمایل به خطرپذیری از طریق متغیرهای مدل قصد کارآفرینانه مطلوبیت ادراک شده کارآفرینی، امکان‏پذیری ادراک شده کارآفرینی و نگرش نسبت به کارآفرینی، قصد کارآفرینانه دانشگاهی را مورد بررسی قرار دهد. در ادامه بین متغیرهای جمعیت‏شناختی هم‏چون جنسیت، سن، میزان تحصیلا ...

در این مستند ابتدا به چالش های پیش روی سازمان ها در عصر جدید و معرفی فناوری اطلاعات به عنوان فرصتی در دست مدیران فرصت مدار پرداخته شده است. در ادامه نقش این فناوری در سازمان ها جهت بهره جویی از فرصت ها و نقاط قوت برای غلبه بر تهدیدها و نقاط ضعف مورد بررسی قرار گرفته است و برخی از معماری ها و ابزار فناوری اطلاعات به طور عام و سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی(ERP) به طور خاص معرفی گردیده اند. در ادامه مبحث به بررسی مدل های موجود برای ایجاد بستر معماری های مبتنی بر فناوری اطلاعا ...

پژوهش حاضر تحت عنوان "مطالعه شاخص‌های جهانی رتبه بندی دانشگاه ها ومقایسه آن با ارزیابی آموزش عالی در ایران"وضعیت نظام نظارت و ارزیابی در آموزش عالی را با نگاهی به سازمانهای بین المللی مرتبط مورد بررسی قرار می دهد.ارزیابی عملکرد دانشگاه در کشور ما توسط سازمانها و نهادهای مختلفی صورت میگیرد . این پژوهش از نوع کاربردی و روش آن تطبیقی – توصیفی با استفاده از تحلیل اسناد و بر اساس الگوی چهار مرحله ای "جرج بردی" می باشد. منابع مورد استفاده،اسناد،مستندات وگزارش های مربوط به هر یک از ...

هدف از انجام پژوهش نیمه تجربی حاضر، بررسی تأثیر واحدهای تربیت بدنی عمومی یک و دو دانشگاه بیرجند بر هویت ورزشی دانشجویان بود. به همین منظور مقیاس 22 گزینه‌ای هویت ورزشی ساخته شده توسط چزلاک (2004) در دو مرحلهء اولین و آخرین جلسه کلاس‌های تربیت بدنی عمومی یک و دو نیمسال دوم سال تحصیلی 87-88، در اختیار 387 دانشجوی مقطع کارشناسی دانشگاه بیرجند با میانگین سنی 79/ 1±54/ 20 قرار گرفت. نمونه آماری به طور تصادفی با تخصیص متناسب در هر طبقه انتخاب و به چهار گروه؛ تجربی واحد عمومی1 (150= ...

هدف پژوهش حاضر بررسی میزان بوروکراتیک بودن ساختار نظام آموزش عالی و رابطه دآن با اعتماد است. سوألات پژوهش عبارتند از: 1. میزان بوروکراتیک بودن ساختار نظام آموزش عالی چقدر است؟ 2. میزان اعتماد در ساختار نظام آموزش عالی چقدر است؟ 3. آیا نوع بوروکراسی (انضباط بوروکراتیک، تخصص حرفه‌ای) در دانشگاه‌های مورد مطالعه متفاوت است؟ 4. آیا نوع اعتماد (فردی، گروهی و سازمانی) در دانشگاه‌های مورد مطالعه متفاوت است؟ 5. آیا بین بوروکراسی و اعتماد رابطه وجود دارد؟ روش پژوهش حاضر با توجه به ماهی ...