عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 27751

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

آب از ارزشمندترین منابع طبیعی مورد استفاده جوامع بشری بوده که مورد تقاضای بخش های مختلف قرار می گیرد و به عنوان یکی از نهاده های اصلی تولید محصولات کشاورزی، جایگاه خاصی در توسعه پایدار کشاورزی دارد. در وضعیت کنونی که مصارف فعلی آب به طور حقیقی بیشتر از منابع عرضه آب شده است و با توجه به این که بیشترین میزان آب مصرفی نیز در بخش کشاورزی است، مدیریت کارآمد منابع آب کشاورزی انکارناپذیر به نظر می آید. بدین منظور در این مطالعه سعی شد که ضمن تحلیل عوامل و مشکلات مدیریت آب کشاورزی، ج ...

پرداخت یارانه یکی از ابزارهای حمایتی دولت است که در جهت حمایت از قشرها و بخش‌های مختلف اقتصادی به کار می‌رود. در دهه اخیر، با توصیه‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، مبنی بر حذف یارانه برای تسریع رشد اقتصادی در جهان سوم بحث پیرامون آن بالا گرفته است. امروزه پرداخت یارانه به دلایل گوناگون سیاسی و اقتصادی در کشورهای مختلف، از جمله ایران، متداول است و یکی از اهداف سیاست‌های تعدیل اقتصادی دولت، حذف یارانه‌ها می‌باشد. با توجه به این موضوع، در این مطالعه به بررسی اثرات تغییر ی ...

بخش کشاورزی در اقتصاد بسیاری از کشور‌های در حال توسعه یکی از بخش‌های مهم اقتصاد ملی می‌-باشد. از این رو بسیاری از صاحب‌نظران امر توسعه معتقدند که پشتوانه و محرک توسعه روستایی، توسعه کشاورزی می‌باشد.یکی از مهم‌ترین راهکار‌ها در جهت توسعه پایدار روستایی، رشد و توسعه کارآفرینی کشاورزی است. بر همین اساس پژوهش جاری تلاش نموده است تا عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی کشاورزی در دهستان گلیان را مورد شناسایی قرار دهد. تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی است که به شیوه پیمایشی و با استفاده از ...

عبور از کشاورزی سنتی به کشاورزی مدرن و توسعه یافته، نیازمند توجه و برنامه ریزی مطلوب از سوی دولتمردان بوده و از این رو دسترسی به اطلاعات و اشراف بر وضعیت کشاورزی هر منطقه را ضروری می سازد. از طرف دیگر، سنجش درجه توسعه یافتگی مناطق در ابعاد گوناگون اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، یکی از موارد لازم برای تعیین و اجرای درست سیاست های حمایتی دولت و هدایت سرمایه، فناوری و نیروی کار بوده و در این ارتباط بخش کشاورزی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این تحقیق بخش کشاورزی منطقه غرب استان ...

نتایج به دست آمده نشان داد که میانگین رتبه‌ای گرایش جوانان روستایی به روستانشینی و اشتغال در بخش کشاورزی از نظر پاسخگویان به ترتیب برابر با 25/3 و 88/2 در مقیاس طیف پنج سطحی لیکرت بود. نتایج تحلیل همبستگی نشان داد بین گرایش جوانان روستایی به اشتغال در بخش کشاورزی با درآمد بخش کشاورزی رابطه منفی و با میزان زمین زراعی(آبی) رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد. هم‌چنین نتایج نشان داد بین گرایش جوانان روستایی به روستانشینی با کمبود امکانات تفریحی و ورزشی در روستا، عدم امکان انجام فعا ...
نمایه ها:
روستا | 

افزایش نگرانی‌ها از وضعیت مسائل زیست محیطی و سلامت غذایی در سال‌های اخیر سبب تغییر نگرش‌ها از کشاورزی متعارف به سوی کشاورزی پایدار شده است. در این میان می‌توان از راهکارهای کشاورزی ارگانیک به عنوان یک بدیل کلیدی توسعه پایدار برای حل این مشکلات استفاده نمود چرا که مصرف مناسب نهاده‌های کشاورزی از جمله مواد شیمیایی که از اصول کشاورزی ارگانیک می باشد در کاهش خطرات انسانی و زیست محیطی موثر می باشد. کارشناسان جهاد کشاورزی جزء عوامل اصلی تغییر در نگرش کشاورزان برای رفتن به سمت تولید ...
نمایه ها:
نگرش | 

به منظور بررسی تأثیر تاریخ‌های مختلف کاشت و سطوح مختلف تغذیه‌ای (شیمیایی و آلی) بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی خارمریم ((silybum marianum (L.) Gaerate آزمایشی طی سال زراعی 1389- 1388 به صورت طرح آزمایشی کرت‌های خرد شده در قالب بلوک‌های کامل تصادفی با 3 تکرار و 18 تیمار در مزرعه آموزشی و تحقیقاتی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز انجام شد. فاکتور اصلی تاریخ کشت و در سه زمان: (23 آبان، 10 آذر، 24 آذر) و فاکتور فرعی سطوح تغذیه‌ای مختلف در شش س ...

نظر به اهمیت نقش عنصر نیتروژن بر خصوصیات کمی و کیفی دانه روغنی بزرک، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک‌های‌ کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد در سال 1391 انجام شد. سه اکوتیپ مختلف بزرک ایرانی، فرانسوی و کانادایی به‌عنوان فاکتور اول و پنج نوع مختلف کودی شامل اوره، آزومین، نیتروکسین، سوپرنیتروپلاس و شاهد بعنوان فاکتور دوم در این آزمایش مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که اکوتیپ‌ها و تیمارهای کودی اثر معنی‌دار بر تمامی صفات ...

به منظور بررسی اثر تلقیح کودهای بیولوژیک و محلول‌پاشی عناصر روی و آهن بر صفات کمی و کیفی کلزا رقم هایولا 401 آزمایشی در سال زراعی 1392- 1391 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز به صورت فاکتوریل در قالب بلوک‎های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. عوامل مورد آزمایش شامل تاثیر کود بیولوژیک با سه سطح عدم تلقیح با بذر، تلقیح با تیوباسیلوس و تلقیح با تیوباسیلوس همراه نیتروکارا و کاربرد عناصر ریز‌مغذی با شش سطح 2 و 4 در هزار آهن، 2 و 4 در هزار روی و مصرف توأم 2 ...