عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 7

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

نیاز به استفاده بهینه از اراضی کشاورزی، به دلیل افزایش بسیار زیاد جمعیت و کمبود آب در مناطق خشک و نیمه خشک، در حال حاضر، بیش از پیش احساس می‌گردد. در این راستا، ارزیابی کیفی تناسب اراضی گام مهمی در فرآیند برنامه‌ریزی استفاده بهینه از اراضی به حساب می‌آید. صرفه اقتصادی نیز یکی از عوامل مهمی است که کشاورزان را ترغیب می‌کند تا نسبت به کشت یک محصول اقدام کنند. این تحقیق به منظور انجام ارزیابی کیفی تناسب اراضی منطقه دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان واقع در خرم آباد برای چغندر قند، ج ...

هدف کلی تحقیق حاضر بررسی سازوکارهای ارتقاء توانمندی دانشجویان تحصیلات تکمیلی کشاورزی جهت ورود به بازار بین المللی اشتغال می‌باشد. جوامع آماری مورد نظر شامل: 1)کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی در تمام گرایش های کشاورزی دانشگاه تهران و دانشگاه تربیت مدرس در سال تحصیلی 89-1388 می‌باشد که از این میان تعداد 200 نفر به روش نمونه گیری طبقه ای و با استفاده از آماره کوکران انتخاب شدند که در نهایت 185 پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت کلیه اعضاء هیأت علمی در تمام گرایش های کشاورزی ...

هدف اصلی این تحقیق ارزیابی وضعیت مطلوب و موجود درس کارآفرینی از نظر دانشجویان رشته کشاورزی دانشکده‌های کشاورزی بوعلی سینا( همدان)، رازی( کرمانشاه) و کردستان می‌باشد. پژوهش حاضر تحقیقی توصیفی- تحلیلی است که به شیوه پیمایشی انجام گرفته است. جامعه آماری این تحقیق را دانشجویان رشته‌های مختلف کشاورزی که دروس کارآفرینی و مرتبط با آن را در سه دانشگاه بو علی سینا، رازی کرمانشاه و کردستان گذرانده‌اند تشکیل داده که تعداد آن ها122 نفر بوده است. به دلیل اینکه حجم جامعه‌ی آماری این تحقی ...

پژوهش به عنوان یکی از مهمترین وظایف دانشگاه‌ها بوده و دانشجویان تحصیلات تکمیلی نیز با انجام پایان‌نامه بخشی از وظایف پژوهشی دانشگاه‌ها را برعهده دارند. یکی عوامل موثر در کیفیت تحقیقات صورت گرفته توسط این دانشجویان خودکارآمدی پژوهشی آنها بوده و این متغیر نیز با تجربیات پژوهشی آنها در محیط دانشگاه ارتباط دارد. هدف تحقیق توصیفی- همبستگی حاضر بررسی ارتباط بین تجربیات پژوهشی و خودکارآمدی پژوهشی فارغ‌التحصیلان می‌باشد. جامعه آماری شامل تمامی 326 فارغ‌التحصیل سال‌های 90 و 91 کارشناس ...

برآورد دمای هوا و سطح خاک در پیش بینی سرمازدگی محصولات کشاورزی اهمیت زیادی دارد. در این پژوهش مقادیر پیوسته دمای هوا در ارتفاع دو متری، دمای خاک در عمق یک سانتی متری و تابش خورشیدی در محل ایستگاه هواشناسی به صورت پیوسته در فواصل زمانی نیم ساعته در محل ایستگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز در سال 1390-1391اندازه گیری گردید. همچنین از مقادیر اندازه گیری شده سایر عوامل هواشناسی مانند کمینه و بیشینه دمای هوا و رطوبت نسبی در ارتفاع دو متری ، کمینه دمای هوا در سطح زمین، ...

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی رابطه علّی بین انگیزش تحصیلی و رویکردهای مطالعه با میانجی‌گری راهبردهای مقابله-ای، هنگام آمادگی برای امتحانات پایانی در دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز بود. در این مطالعه توصیفی-همبستگی، جامعه آماری را کل دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز تشکیل ‌دادند که به روش تصادفی چند مرحله‌ای 331 نفر از این دانشجویان به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارهای استفاده شده در این پژوهش مقیاس تجدید نظر شده انگیزش تحصیلی هـارتر ( ...

دارا بودن مهارت اطلاع یابی به عنوان مقدمه دستیابی به سواد اطلاعاتی اهمیت بالایی در تبدیل دانشجویان به یادگیرندگان مادام العمر دارد. اهمیت این مهارت به خصوص در میان دانشجویان تحصیلات تکمیلی که پژوهشگرا هستند، نمایان است. این پژوهش به بررسی تطبیقی میزان مهارت اطلاع یابی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس و پردیس کشاورزی دانشگاه تهران بر مبنای دسترسی، ارزیابی و تعیین ماهیت اطلاعات پرداخته است. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه ای استفاده شدکه بر مبنای است ...