عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 6385

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

آب از ارزشمندترین منابع طبیعی مورد استفاده جوامع بشری بوده که مورد تقاضای بخش های مختلف قرار می گیرد و به عنوان یکی از نهاده های اصلی تولید محصولات کشاورزی، جایگاه خاصی در توسعه پایدار کشاورزی دارد. در وضعیت کنونی که مصارف فعلی آب به طور حقیقی بیشتر از منابع عرضه آب شده است و با توجه به این که بیشترین میزان آب مصرفی نیز در بخش کشاورزی است، مدیریت کارآمد منابع آب کشاورزی انکارناپذیر به نظر می آید. بدین منظور در این مطالعه سعی شد که ضمن تحلیل عوامل و مشکلات مدیریت آب کشاورزی، ج ...

سرمایه گذاری و انباشت سرمایه ناشی از آن کلید رشد هر اقتصادی به شمار می آید. بدون شک رشد و توسعه همه جانبه بخش کشاورزی به عنوان یک از بخش های مهم اقتصاد وابستگی بالایی به سرمایه گذاری در آن دارد. سرمایه گذاری در کشاورزی علاوه بر اینکه موجب رشد تولید و اشتغال در این بخش از اقتصاد می گردد، به دلیل ارتباط پسین و پیشین این بخش با سایر بخشهای اقتصادی کشور، به رشد تولید و اشتغال سایر بخشهای اقتصادی نیز کمک می کند. با توجه به اهیمت بخش کشاورزی در رشد و توسعه اقتصادی کشور و همچنین تاث ...

به منظور بررسی اثر دما، اندازه بنه و جیبرلین بر رشد و نمو زعفران زراعی ، دو آزمایش مزرعه ای و دو آزمایش گلخانه ای در سال 1383 در دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه تربیت به اجرا در آمد. نتایج آزمایشهای مزرعه ای نشان داد که: اثر متقابل اندازه پیاز× تاریخ کاشت، تیمار با جیبرلین× تاریخ کاشت و اندازه پیاز× تیمار با جیبرلین، بر تعداد پیازهای سبز شده،تاثیر داشت. بیشترین تعداد جوانه ها در روی پیازهای درشت مشاهده شد. پیازهای کشت شده در مهرماه، پیاز دختری بیشتری از پیازهای کشت شده در خرد ...

دانش آموختگان کشاورزی علی رغم دارا بودن دانش فنی لازم در زمینه کشاورزی به علت عدم تسلط به صلاحیت های مورد نیاز کارآفرینی معمولا به سمت فعالیت های کارآفرینی نمی روند. از سوی دیگر دانشجویان کارآفرینی نیز علی رغم داشتن دانش کارآفرینی و مدیریت تجاری فاقد دانش فنی در یک زمینه خاص برای انجام فعالیت های کارآفرینی می باشند. تلفیق دروس کارآفرینی در برنامه درسی کشاورزی موجب می شود که دانشجویان علاوه بر دانش فنی کشاورزی با دانش مدیریت تجاری نیز آشنا شده و دارای توانایی بیشتری در زمینه ...

امروزه مسأله بیکاری نه فقط یکی از اساسی ترین مسائل اجتماعی کشور محسوب می شود بلکه با توجه به میزان رشد جمعیت در دو دهه گذشته می توان آن را مهم ترین چالش اجتماعی- اقتصادی چند دهه آینده نیز به حساب آورد. در این میان مسأله بیکاری دانش آموختگان آموزش عالی به ویژه در بخش کشاورزی از حساسیت و اهمیت بیشتری برخوردار است. و این در حالی است که تعداد دانشجویان و دانش آموختگان آموزش عالی کشاورزی مرتباً در حال افزایش است. بنابراین ایجاد فرصت شغلی برای پاسخگویی به تقاضای فزاینده جامعه به وی ...

اين مطالعه ي توصيفي- همبستگي، با هدف کلي واکاوي ادراک و انتظارات دانشجويان کشاورزی از اشتغال پذيري رشته هاي کشاورزي در دانشکده هاي کشاورزي غرب کشور انجام شد. جامعه ي آماري اين پژوهش را دانشجويان سال آخر گرايش هاي مختلف دانشکده هاي کشاورزي دانشگاه های غرب کشور (شامل: کردستان، کرمانشاه، ايلام، همدان و لرستان) تشکيل دادند (979 =N). حجم نمونه با استفاده از جدول بارتلت و همکاران (2001) 274 نفر تعيين گرديد. از روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي بهره گرفته شد. روايي صوري و محتوايي ابزار ...

هدف از انجام این تحقیق بررسی عوامل موثر بر توسعه کشاورزی ارگانیک بود. روش انجام این تحقیق پیمایشی و از نوع توصیفی ـ همبستگی می‌باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل 160 نفر از کارشناسان مشغول به فعالیت در بخش معاونت تولیدات گیاهی وزارت جهاد کشاورزی (در سال 1387- 1388) بود. ابزار اصلی تحقیق حاضر پرسش‌نامه بود برای تعیین پایایی ابزار تحقیق، آزمون مقدماتی Pilot Test در بین 30 نفر از کارشناسان مشغول به فعالیت سازمان جهاد در استان قزوین انجام گرفت و با جمع آوری 26 پرسش‌نامه، مقدار آلفا ...

امنیت غذایی و پایداری توسعه کشاورزی از چالش های مهم کشورهای جهان، به خصوص کشورهای در حال توسعه است. در سال های اخیر یکی از راهبردهایی که برای مقابله با این چالش ها ارائه شد، کشاورزی دقیق است. با توجه به پتانسیل های عظیمی که کشاورزی دقیق در کشورهای در حال توسعه، از جمله ایران برای بهبود بخش کشاورزی دارد؛ هدف این تحقیق مطالعه امکان سنجی اجرای کشاورزی دقیق از دیدگاه کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان تهران تعیین شد. تحقیق حاضر از نوع توصیفی - همبستگی می باشد. جامعه آماری این تح ...

هدف اصلی این تحقیق بررسی وضعیت موجود فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی و ارائه راهکارهایی برای بهبود آن می‌باشد. روش جمع‌آوری داده‌ها به صورت پیمایشی می‌باشد. جامعه مورد مطالعه تحقیق کارشناسان جهاد کشاورزی شهرستان اصفهان می‌باشد که تعداد آن‌ها 238 نفر می‌باشد. بر اساس روش نمونه‌گیری تصادفی، از این تعداد، 148 نفر به عنوان نمونه مورد مطالعه انتخاب شدند. جهت گردآوری داده‌ها پرسشنامه‌ای طراحی شد که روایی محتوایی آن توسط اساتید گروه ترویج و آموزش کشاورزی، اساتید گروه فناوری اطلاعا ...