عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 4

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این تحقیق تحت عنوان بررسی رابطه جو گروه های آموزشی با تعهد سازمانی اعضای هیأت علمی دانشکده روان شناسی و علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی انجام گرفته است . هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین جو گروه های آموزشی باز و بسته با تعهد سازمانی اعضای هیأت علمی آن واحد در جامعه آماری پرداخته است. جامعه آماری در تحقیق عبارت بود از اعضای هیأت علمی دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی با مرتبه علمی مربی ،استادیارو استاد از این جامعه که 1 ...

هدف اصلی پژوهش حاضر سنجش میزان سرمایه اجتماعی درون گروهی و بین گروهی دانشجویان مورد پژوهی دانشجویان دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی در سال تحصیلی 90-89 می باشد. عوامل متعددی من جمله اعتماد، مشارکت و انسجام در افزایش یا کاهش این متغیرها سهم دارند . روش تحقیق این پژوهش توصیفی و شیوه گردآوری داده ها بر اساس پیمایش می باشد و از تلفیق نظریه پاتنام، وولکاک و فلورا برای تعریف نظری و عملیاتی سرمایه اجتماعی به تفکیک عوامل درونی و بیرونی استفاده ش ...

پژوهش حاضر به منظور شناسائی عوامل موثر بر افت تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی ورودی سال‌های 88 – 1384 انجام شده است. کل جامعه آماری 5703 نفر بوده و بر اساس فرمول کوکران 261 نفر از بین دانشجویان دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی به دست آمده است. تحقیق حاضر به صورت میدانی و پیمایشی (Survey) می‌باشد. ابزار اندازه‌گیری در این پژوهش، پرسشنامه با 27 سوال است و بر اساس مقیاس 5 درجه‌ای لیکرت تنظیم شده است. طرح پژوهش به صورت پی ...

امروزه با امکانات زیادی که به وسیله اوقات فراغت به وجود می آید نقش کار در زندگی جای خود را به اوقات فراغت می دهد و اوقات فراغت به پدیده اصلی زندگی انسان تبدیل شده است. بی گمان عوامل گوناگونی بر اوقات فراغت تاثیر می گذارند. هدف این تحقیق شناسایی رابطه پایگاه اجتماعی – اقتصادی دانشجویان بر چگونگی گذران اوقات فراغت در بین آنان می باشد زیرا با شناخت نوع فراغت می توان برنامه ریزی منظم و منطقی در جهت بارورتر نمودن اوقات فراغت و دور کردن افراد جامعه از آسیب های اجتماعی دست یافت. اص ...