عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 22

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بین جو سازمانی با میزان خلاقیت اعضای هیأت علمی دانشکده های روان شناسی/علوم تربیتی و حقوق/علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی در سال تحصیلی 92-91 به روش توصیفی-همبستگی انجام پذیرفت. جامعه آماری این پژوهش شامل اعضای هیأت علمی دو دانشکده روان شناسی/علوم تربیتی و حقوق/علوم سیاسی بود که تعداد آنها 115 نفر بود. نمونه آماری این پژوهش شامل 89 نفر بود که به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار سنجش در این پژوهش عبارت بود از:پرسشنامه جو سازمانی هالپین و کرا ...

هدف این پژوهش بررسی امکان سنجی آموزش مجازی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت در سال 1391 می باشد . روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی می باشد . جامعه آماری این پژوهش از دو گروه شامل اعضاء هئیت علمی و مسئولین دانشکده به تعداد 55 نفر و همچنین دانشجویان کارشناسی ارشد و دانشجویان کارشناسی ترم 6 به بالا به تعداد 510 نفر در رشته های مختلف می باشند . حجم نمونه بر اساس جدول مورگان انتخاب گردید . حجم نمونه از بین اساتید و مسئولین 40 نفر و حجم نمونه از بین دانشجویان 390 نفر که از رو ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه سازگاری تحصیلی با ویژگی های شخصیتی و نگرش مذهبی در دانشجویان دختر دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه که در دوره کارشناسی در سال 89-1388مشغول تحصیل بودند انجام پذیرفت.نمونه ای مشتمل بر 120 دانشجوی دختر از رشته های روان شناسی،مشاوره،علوم تربیتی و کتابداری انتخاب شدند وسه پرسشنامه سازگاری،فرم کوتاه آزمون شخصیتی نئو و آزمون نگرش سنج مذهبی خدایاری و همکاران را پر کردند. به طور کلی نتایج رگرسیون حاکی از آن بودکه1- از بین ویژگی های شخصیتی ( ...

هدف پژوهش حاضر، تأثیر آموزش راهبردهای فراشناختی بر چگونگی بازیابی اطلاعات علمی از طریق موتور جستجوگرگوگل اسکولار بر دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی در سال تحصیلی87-86 می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی بودند که از میان آنها 36 نفر به عنوان نمونه اصلی پژوهش و با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده و در دو گروه آزمایش (n=18) و کنترل (n=18) به صورت تصادفی جایگزین شدند. در این ...

پژوهش حاضر به منظور بررسی میزان رابطه بین سواد اطلاعاتی و راهبردهای فراشناختی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی، صورت گرفته است. فرضیه پژوهش، مبنی بر وجود رابطه معنا داری بین سواد اطلاعاتی و راهبردهای فراشناختی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی علامه طباطبایی می باشد. این پژوهش از پژوهش‌های توصیفی است که برای جمع‌آوری داده‌ها از روش پیمایشی و دو پرسشنامه به عنوان ابزار سنجش استفاده شده است. پرسشنامه اول، ...

هدف این پژوهش تعیین وضعیت میزان سواد اطلاعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی بر مبنای استاندارد قابلیت‌های سواد اطلاعاتی برای آموزش عالی مصوب مصوب انجمن کتابخانه‌های دانشگاهی و تحقیقاتی (ای.سی.ار.ال.) است. روش پژوهش پیمایشی و جامعه پژوهش 301 نفر از دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد دانشکده بوده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد سواد اطلاعاتی دانشجویان برای کل پرسشنامه و در هریک از استانداردها بالاتر از حد متوسط 5/2 است. رتبه بندی میان ...

در پژوهش حاضر که با هدف تحلیل استنادی مآخذ پایان نامه های مقاطع کارشناسی ارشد و دکترای رشته های موجود دردانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی بین سالهای 1380-1387، و با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی انجام شده است، تعداد 175 عنوان پایان نامه (133 عنوان در مقطع کارشناسی ارشد، و 42 عنوان در مقطع دکتری) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داد که از میان 13668 استناد استخراج شده (8371 استناد در مقطع کارشناسی ارشد و 5297 استناد در مقطع دکتری)، میانگی ...

تحقيق حاضر تحت عنوان ارزشيابي دروني گروه آموزش و پرورش دانشگاه علامه طباطبايي تهران با هدف شناسايي كيفيت گروه و شناسايي نقاط قوت و ضعف آن براي تصميم گيري مدير گروه و اساتيد و مسئولين دانشكده و دانشگاه براي برنامه ريزي هاي آتي انجام گرديده است. اين پژوهش از لحاظ هدف پژوهش جزء تحقيقات كاربردي بوده و از حيث نحوه ي گردآوري داده ها در دسته تحقيقات توصيفي و پيمايشي قرار مي گيرد . در تحقيق حاضر با استفاده از ابزار پرسشنامه سعي بر آن شده از نمونه هاي آماري كه با روش سرشماري و در دست ...

هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین هوش های چندگانه گاردنر با مهارت های زندگی می باشد. جامعه این پژوهش دانشجویان مقطع کارشناسی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی تهران بودند. نمونه این پژوهش 205 نفر بودند. از میان این نمونه 145 نفر دختر و 60 نفر پسر انتخاب شدند. نتایج این تحقیق نشان داد که هوش چندگانه با مهارت های زندگی در سطح0/01 رابطه معنادار0/62 وجود دارد. همچنین میان انواع هوش های چندگانه گاردنر با مهارت های زندگی رابطه معناداری وجود داشت. نتایج این پ ...