عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 40

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پیشرفت دانش و تکنولوژی در دهه های گذشته باعث گردیده تا رموز نهفته شاخه های مختلف علوم آشکار گردد. که دندانپزشکی از این علوم مستثنی نیست. امروزه اعمال دندانپزشکی نسبت به سالهای گذشته دستخوش تغییر و تحولات زیادی شده است و بی شک در آینده هم با وارد شدن کامپیوتر به عرصه دانش پزشکی و دندانپزشکی تفاوتهای قابل ملاحظه ای را در این اعمال باعث خواهد شد. علیرغم وابستگی تنگاتنگ دندانپزشک به مهارتهای تکنیکی شناخت منشاء بیولوژیکی نیز کمک شایان توجهی در ارائه درمان مناسب به وی می کند. آسیب ...

در این پژوهش تناسب دندانهای قدامی بالای افراد دارای اکلوژن طبیعی در دانشجویان دانشکده دندانپزشکی اصفهان، بررسی شده است . مطالعه توصیفی تحلیلی با روش نمونه‌گیری آسان روی 100 دانشجو (64 نفر مذکر و 36 نفر مونث ) انجام شد. از هر نمونه کشت و عکس تهیه شد و به کمک کولیس دیجیتال اندازه‌گیری‌های صورت گرفت . داده‌ها از طریق مشاهده و ابزار چک‌لیست گردآوری و تجزیه و تحلیل شد. ...

در این تحقیق تعیین فراوانی نسبی اجزای دندانی باقیمانده در بیماران بی دندان مراجعه کننده به دانشکده و برخی مراکز دندانپزشکی شهر اصفهان بررسی شده است. مطالعه توصیفی با روش نمونه گیری آسان روی 330 فرد (190 زن و 140 مرد) بی دندان انجام شد. داده ها با روش مشاهده و ابزار چک لیست گردآوری و سپس تجزیه و تحلیل شد. ...

غدد بزاقی یکی از مهمترین ارگانهای بدن به شمار می روند و بواسطه نقش مهمی که در تولید و ترشح بزاق دارند همواره مورد توجه و عنایت ویژه در رشته های مختلف دندانپزشکی، از جمله رشته های آسیب شناسی دهان جراحی و رشته بیماریهای دهان بوده اند. مطالعه حاضر با هدف بررسی میزان شیوع نئوپلاسم هایی این غدد انجام گرفته است. به همین منظور ما پرونده های موجود در آرشیو بخش پاتولوژی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران از مهرماه سال 1345 تا پایان اردیبهشت ماه سال 1380 که بالغ بر 10097 پروند ...

هدف از انجام تحقیق حاضر تعیین آستانه چشایی دانشجویان دانشکده دندانپزشکی کرمان نسبت به چهار مزه اصلی بود. ما آستانه چشایی 105 فرد سالم را با استفاده از روش whole mouth test بررسی کردیم. به هر فرد سه میلی لیتر از محلولهای مورد نظر داده می شد و در بین غلظتهای مختلف یک محلول از آب مقطر استفاده می شد. جهت تعیین تکرار پذیری آزمون اندازه گیر برای هر فرد یک ماه بعد نیز تکرار می گردید. بیشترین فراوانی آستانه چشایی افراد شرکت کننده عبارت بود از محلول شیرین در غلظت 032/0 مولار، محلول شو ...

عوارض ناشی از پروتزهای دندانی متحرک طیف وسیعی از ضایعات مخاط دهان را تشکیل می دهند که بخشی از مسولیت پیشگیری و کاستن از این عوارض برعهده دندانپزشک و بخش دیگر متوجه خود بیمار است. در مطالعه ای که بصورت توصیفی مقطعی در سال 1379 با هدف بررسی فراوانی ضایعات ناشی از دست دندان مصنوعی بر روی 60 بیمار که با عوارض حاصل از دست دندان به دانشکده دندانپزشکی تهران مراجعه کرده بودند انجام گرفت نتایج زیر بطور خلاصه بدست آمد: از 60 بیمار تحت مطالعه 21 نفر مرد و 39 نفر زن بودند. 37 نفر از این ...

در این تحقیق سعی شده است تا نسبت طول تاج آناتومیک به طول دندان در کلیشه های رادیوگرافی مورد بررسی قرار گیرد. برای نیل به این هدف از بین بیماران مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال تحصیلی 80-1379 تعدادی بر حسب تصادف انتخاب شدند. از آنجایی که مطالعه حاضر تمام دنانهای موجود در نواحی مختلف فکین را شامل می شود لذا از هر ناحیه 5 دندان انتخاب گردید که جمعا شامل 70 دندان می شود. سپس طول تاج آناتومیک و طول دندان در رادیوگرافی و پس از کشیدن دندان روی نمون ...
 
اهمیت انتخاب موضوع: بدلیل اهمیت هماهنگی اجزای صورت مخصو‏صاْ در موقعیت حرفه‌ای فرد لازم است که ناهماهنگیهای ابعاد عمودی صورت شناخته شود. این ناهماهنگیها از مدت ها پیش بطریق جراحی و ارتودنسی اصلاح می شوند. شناخت این ناهنجاریها از جهت ارتودنسی لازمه موفقیت در درمان بوده و بدون کمک ارتودنتیست جراح قادر نخواهد بود تا درمان کامل را انجام دهد پس لازم است از همه روش‌های تشخیص مثل سفالومتری بعنوان روش پاراکلینیکی به همراه سایر روشها در جهت تشخیص و تکامل طرح درمان بهره‌مند بشویم. اهداف ...