عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 7

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر به روش پیمایشی و با هدف تعیین میزان دسترسی دانشجویان و دستیاران داروسازی به مقالات مورد نیازشان از طریق کتابخانه‌های دانشکده‌های داروسازی کشور انجام شد.جامعه مورد پژوهش ، اطلاعات کتابشناختی 882 مقاله مورد نیاز است که حاصل جستجوی دانشجویان و دستیاران داروسازی در پایگاههای اطلاعاتی Chemical Abstracts,Drugs & Pharmacology, IPA, Medline موجود در کتابخانه‌های دانشکده‌های داروسازی علوم پزشکی تهران و شهید بهشتی بود.گردآوری اطلاعات با استفاده از دو نوع چک لیست و ...

با توجه به اینکه تاکنون تاریخ تفصیلی داروسازی کشور نگاشته نشده است در این پایان‌نامه سعی و تلاش بر آن شده تا در طی یک بررسی جامع نسبت به ثبت و مقایسه وضعیت دانشکده داروسازی دانشگاه تهران در برهه‌های مختلف تاریخی باشیم. ذکر این نکته ضروریست که، ثبت وضعیت تاریخ دانشکده داروسازی دانشگاه تهران با توجه به مصاحبه‌ها و نوشته‌های انتشار داده شده، بهتر انجام گرفته است که ره‌آورد آن میتواند مجموعه‌ای نزدیک به یقین از اطلاعات نانوشته داروسازی کشور باشد تا در مورد تاریخ دانش ...

در کشور ما نظام سلامت و بازار دارویی تحولات مستمر و چشمگیری را طی سالهای اخیر شاهد بوده که بررسی مجدد شاخصهای مصرف دارو در کشور را ایجاب می کند. از آنجا که نسخ دارویی به عنوان ملاک و معیار مناسبی برای ارزیابی چنین شاخص هایی شناخته می شوند پژوهش حاضر نسخ دارویی مراجعین به چهر داروخانه برگزیده از مجموعه داروخانه های دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران که در چهار منطقه جغرافیایی متفاوت شهر تهران واقع شده اند را طی دوره تابستان و پاییز سال 1382 مورد مطالعه قرار داده است. در ...

از میان تعاریف گوناگونی که از دارو ارائه می شود یک تعریف علمی و کاربردی دارو راسمی معرفی می کند که فقط هنگامی که در شرایط معین و کنترل شده به کار رود می تواند نتایج موثر و مطلوبی در جهت تشخیص پیشگیری و درمان بیماری ها در انسان به بار آورد بر این اساس یکی از وظایف اساسی پزشک داروساز و سایر اعضای تیم خدمات بهداشتی درمانی تأمین شرایطی است که رفتار داروها به نحوی باشد که بیشترین اثرات مطلوب و کمترین عوارض نامطلوب را ایجاد کند. پژوهش حاضر نسخ و رژیم های دارویی سالمندان مراجعه کنند ...
 
چکیده ندارد.

چکیده ندارد.