عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 13

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف اصلی پژوهش حاضر، مقایسه رفتار‌های مطالعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز ورودی سال 92-1391 در استفاده از منابع چاپی و دیجیتالی بر اساس دیدگاه اوهاراست. روش پژوهش حاضر پیمایشی از نوع توصیفی- تحلیلی است. جامعه‌ی آماری شامل کلیه‌ی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز است که از آن، نمونه‌ای بر اساس جدول کرجسی مورگان به تعداد 354 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای نسبی انتخاب شد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه‌ای است که روایی آن را اساتید گرو ...

مقدمه: رشته برنامه درسی قلمرو تخصصی و مطالعاتی است که از سوی صاحب‌نظران این رشته مباحث بسیار مهمی درباره حدود وثغور این حوزه مطالعاتی مطرح است. در این راستا تصریح مرزهای نسبی این حوزه تخصصی و هم‌چنین شناسایی موضوعات اساسی مطرح در هر یک از قلمروهای برنامه درسی برای آموزش در این رشته، ضرورتی انکار ناپذیر است. هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی و تحلیل میزان شمول برنامه درسی تحصیلات تکمیلی رشته برنامه ریزی درسی بر اساس ابعاد معرفتی حوزه برنامه درسی در دو سطح وضعیت موجود و وضعیت مورد ا ...

این پژوهش با عنوان" اثر وامهای دانشجویی بر افزایش عدالت در دسترسی به تحصیلات تکمیلی: موردکاوی دانشگاه پیام نور شهر تهران" در صدد بررسی میزان اثر وام های ارایه شده در دانشگاه پیام به دانشجویان آن دانشگاه در دستیابی به تحصیلات تکمیلی و افزایش عدالت در بین متقاضیان تحصیلات تکمیلی در این دانشگاه است و همچنین بررسی میزان وام های ارایه شده ،ساز و کار پرداخت و بازپرداخت وامها ،بهره وامها ،مدت زمان باز پرداخت ،زمان آغاز باز پرداخت وامها و ... است.چارچوب نظری این پژوهش بر اساس نظریه ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی رفتار مطالعه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه اصفهان در محیط دیجیتال درسال 1388-1387 انجام شد، که در آن به بررسی انواع منابع الکترونیکی برای پژوهش‌های علمی، مدت زمان مطالعه، شیوه مطالعه منابع الکترونیکی، میزان یادداشت برداری منابع الکترونیکی و چاپی، میزان چاپ مدارک الکترونیکی، مزایای استفاده از منابع الکترونیکی، ومقایسه رفتار مطالعه دانشجویان تحصیلات تکمیلی درمحیط دیجیتال براساس جنسیت، مقطع تحصیلی و دانشکده مبادرت شده است. در این پژوهش از روش توصیفی از ...

هدف پژوهش حاضر کشف و تعیین رفتار اطلاع یابی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه رازی کرمانشاه در محیط وب و ارائه الگوی مناسب آن است. روش تحقیق به کار گرفته شده در بخش کمی پیمایشی تحلیلی و در بخش کیفی نظریه بنیادی است. گردآوری داده ها در بخش کمی با استفاده از پرسشنامه و در تحقیق کیفی با استفاده از مصاحبه صورت گرفته است. نمونه آماری مورد مطالعه در این تحقیق 85 نفر از دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه رازی هستند که تعداد مذکور با استفاده از فرمول کوکران به روش نمونه گیر ...

پژوهش حاضر، با هدف بازشناسی مقوله ها و شاخص های معتبر و معرف تحلیل محتوای کمی و ارزیابی از میزان انطباق پایان نامه های تحصیلات تکمیلی رشته های علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد با این مقوله ها و شاخص ها انجام گرفت. این پژوهش، از حیث روش، یک پژوهش ترکیبی با هدف ساخت ابزاری معتبر به منظور ارزیابی از آثار تحلیل محتوای کمی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل 30 تن از متخصصان علوم تربیتی و روش تحقیق کشور بود که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. پس از بررسی آثار مهم داخلی و خارجی د ...

هدف پژوهش حاضر تأثیر انگیزه پیشرفت یادگیری بر تسهیم دانش با میانجی گری سواد اطلاعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه سمنان در سال تحصیلی93-92 است. این پژوهش از نوع توصیفی و همبستگی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات در آن به شیوه ی کتابخانه ای و میدانی است.بدین منظور از جامعه 1248 نفری دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه سمنان با توجه به جدول مورگان کرجسی، نمونه ای به حجم 292 نفر انتخاب شد که تعداد 271 نفر در اجرای آن شرکت کردند.ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه های استاندارد" انگی ...

این پژوهش به منظور بررسی میزان آگاهی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز با منابع و خدمات اطلاعاتی و نقش آنها در تامین نیازهای اطلاعاتی آنان صورت گرفته است. روش پژوهش از نوع توصیفی و برای گردآوری داده ها از پرسش نامه استفاده شده است. یافته ها نشان داد که میزان استفاده دانشجویان کارشناسی ارشد از کتابخانه های دانشکده ها تقریبا در حد متوسط، و دانشجویان دکترا در حد خوبی قرار دارد. هم چنین بیش ترین میزان مراجعه به کتابخانه مربوط به دانشجویان دانشکده های حقوق و علوم سیاسی، و اد ...

دارا بودن مهارت اطلاع یابی به عنوان مقدمه دستیابی به سواد اطلاعاتی اهمیت بالایی در تبدیل دانشجویان به یادگیرندگان مادام العمر دارد. اهمیت این مهارت به خصوص در میان دانشجویان تحصیلات تکمیلی که پژوهشگرا هستند، نمایان است. این پژوهش به بررسی تطبیقی میزان مهارت اطلاع یابی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس و پردیس کشاورزی دانشگاه تهران بر مبنای دسترسی، ارزیابی و تعیین ماهیت اطلاعات پرداخته است. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه ای استفاده شدکه بر مبنای است ...