عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1066

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

ارزشیابی از کیفیّت تدریس اساتید یکی موثرترین روش‌ها برای تضمین کیفیّت و شرط اساسی ارتقاء کیفی مستمر است. گرچه ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان به‌طور معمول انجام می‌شود و در مورد آن مطالعات متعددی صورت گرفته، اما "خود-ارزیابی استاد" و "انتظار استاد از نمره ارزشیابی دانشجو" تاکنون مورد توجه جدی قرار نگرفته و مطالعات جامعی در مورد آن انجام نشده است .این پژوهش با هدف مقایسه‌ی نمرات ارزشیابی کیفیّت تدریس توسط دانشجو، خود-ارزیابی استاد و انتظار استاد از نمره‌ی ارزشیابی دانشجو در اسا ...

در مطالعه‏ی حاضر، به بررسی تطبیقی سیاست‌ها و اقدامات اعزام دانشجو به خارج از کشور در طی برنامه‌های اول، دوم، سوم و چهارم توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور پرداخته شده است. در این پژوهش مقایسه‌ای بر مبنای روش جرج. زی. اف. بردی (Geirge Z.F. Beredy) که توصیفی-تحلیلی می‏باشد، انجام گرفته است. به منظور بررسی محتوای آشکار پیام‌های موجود در منابع و گزارشات مربوط به اهداف، سیاست‏ها، اقدامات و ارزیابی‏های بعمل آمده در خصوص اعزام دانشجو به خارج از کشور در طی برنامه‏های مورد مطالع ...

یادگیری مشارکتی یکی از رویکردهای نوین یاددهی و یادگیری است که امروزه در بسیاری از نظام‌های آموزشی دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرد. این پژوهش، اثربخشی روش تدریس مشارکتی بر توانایی حل مسأله و نگرش نسبت به ریاضی دانشجو- معلمان ضمن خدمت و دانشجویان دانشگاه شهید چمران را مورد بررسی قرار می‌دهد. طرح پژوهش از نوع نیمه تجربی (پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل) بود و در دو بخش انجام شد. در بخش اول، جامعه آماری شامل تمام دانشجویان مراکز تربیت معلم واحد مرکزی استان خوزستان در سال تحصیلی ...

تأثیرات عمیق مدرنیته از طریق نهادها و سازمان های گوناگون ابعاد مختلف زندگی انسان عصر مدرن را در برگرفته است. یکی از این ابعاد هویت دینی و یکی از نهادها ی مدرن، نهاد آموزش و پرورش و به ویژه دانشگاه می باشد. جامعه ایران نیز درگیر و تحت تأثیر جریان مدرنیته است. یکی از نظریه های مطرح درباره تأثیرات جامعه مدرن به ویژه از طریق نهادهای آموزشی، نظریه چندگانگی زیست جهان پیتر برگر است. در تحقیق حاضر جهت فهم و درک چگونگی تأثیر دانشگاه به عنوان یک نهاد مدرن بر هویت و عقاید دینی دانشجو ...

یادگیری‌الکترونیکی در سراسر جهان رشد داشته، اما شکست‌ها نیز وجود دارند. شناخت کمی درباره علل توقف فراگیران در یادگیری ‌برخط،‌ بعد از اولین تجربه‌هایشان وجود دارد. تحقیقات گذشته نشان داده است که رضایت کاربران اولین عامل مهم در ارزیابی موفقیتِ پیاده‌سازی یک سیستم یادگیری‌الکترونیکی بوده و عوامل متنوعی نیز بر رضایت کاربران موثر است. در این تحقیق سیزده متغیر مستقل به نام‌های اُنس دانشجو با کامپیوتر، اضطراب دانشجو از کار با کامپیوتر، خودتوانی اینترنتی دانشجو، پاسخ‌گویی به موقع مدر ...

هدف این پژوهش بررسی تطبیقی شیوه های گزینش دانشجو برای ورود به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در ایران، سوئد و آلمان می‌باشد. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش شامل شیوه های متنوع و مختلف گزینش دانشجو برای ورود به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی در کشورهای ایران، سوئد و آلمان است که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند برای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی بین کشورهای ایران ، سوئد و آلمان انتخاب شده است. با توجه به گسترده بودن موضوع، سیر تحول و توسعه شیوه‌ها ی گزینش دانشجو و طرح‌های ن ...

در یک سیستم آموزش هوشمند در بستر الکترونیکی، آنچه دارای اهمیت ویژه است ارائه‌ آموزش‌های مورد نیاز به استفاده‌کنندگان از سیستم و حصول اطمینان از دریافت این آموزش‌ها و ارائه بازخوردهای مناسب به آنها می‌باشد. در این راستا، یکی از مسائل مهم در آموزش الکترونیکی، ارائه درس مطابق با ویژگیهای یادگیری دانشجو است بگونه‌ای که کاهش هزینه، افزایش بهره‌وری و تسریع در روند آموزش را در پی داشته باشد. لذا در این پژوهش سعی شده است با استفاده از استانداردهای آموزش الکترونیکی، تئوری‌های آموزشی و ...

چكيده درتحقيق حاضر سعي شده به بررسی عوامل موثر در تدوین استراتژی های برندسازی در دانشگاه های آموزش الکترونیک پرداخته شود. كه روش موجود كتابخانه اي مي باشد. یکی از قابلیتها یا شایستگی های لازم برای موفقیت در عرصه های رقابت، برخورداری از دانش و مهارت بازاریابی در بنگاه های اقتصادی است. به وضوح میتوان دریافت که یکی از عوامل تأثیرگذار بر کم فروغ بودن دانشگاه های آموزش الکترونیک کشور از لحاظ رقابت پذیری در عرصه های ملی و بین المللی، وجود مشکلات از لحاظ توسعه علمی و عملی بازاریابی ...

روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری در این پژوهش دانشجویان دانشگاه آزاد تهران مرکز ( ولیعصر) می باشد که در سال تحصیلی 94-93 مشغول به تحصیل بوده اند. نمونه پژوهش حاضر 200 نفر بوده اند که ( 100 نفر دانشجو و 100 نفر غیردانشجو) انتخاب شده اند. شرکت کنندگان پرسش نامه های هوش هیجانی شرینگ ، حمایت اجتماعی (MOS) و پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی (فرم کوتاه) را تکمیل نموده اند. برای تحلیل داده ها از نرم افزار آماری SPSS استفاده شده و هم چنین روش همبستگی پیرسو ...