عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 16

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تعهد زناشویی حدی است که در آن افراد دیدگاه بلند مدتی روی ازدواجشان دارند، برای رابطه شان فداکاری می کنند، برای حفظ و تقویت همبستگی اتحادشان قدم بر می دارند و با همسرشان حتی هنگامی که ازدواجشان پاداش دهنده نیست می مانند. پژوهش حاضر به منظور بررسی نقش واسطه ای سبک های دلبستگی در رابطه بین سبک های فرزند پروری و تعهد زناشویی در دانشجویان متاهل دانشگاه علامه طباطبایی انجام گرفت.جامعه مورد مطالعه این پژوهش دانشجویان متاهل دانشگاه علامه طباطبایی در سال تحصیلی 88-89 بودند.که نمونه ...

پژوهش حاضر به منظور تعیین اثربخشی زوج درمانی کوتاه مدت خودتنظیمی بر ارتقاء سازگاری زناشویی و شیوه های حل تعارض ارتباطی دانشجویان متاهل صورت گرفت. در یک مطالعه نیمه تجربی تعداد 20 زوج دانشجوی متاهل از میان کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور تبریز انتخاب و در یکی از دو گروه آزمایشی و گروه کنترل (10 زوج گروه آزمایشی، 10 زوج گروه کنترل) جایگزین شدند. از پرسشنامه سازگاری زناشویی لاک- والاس و مقیاس شیوه حل تعارض ارتباطی "رحیم" برای جمع آوری داده ها استفاده شد. تحلیل داده ها به کمک روش ...

پژوهش حاضر با هدف شناخت و مقایسه نگرش دانشجویان مجرد و متاهل نسبت به مفاهیم واقعیت، درست و نادرست و مسئولیت درازدواج بر اساس دیدگاه واقعیت درمانی گلاسر مي باشد که با نمونه ای به حجم 300 نفر از دانشجویان دانشگاههای دولتی شهر تهران که در سال تحصیلی 88-87 مشغول به تحصیل بودند، به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای صورت پذیرفت. طرح پژوهش از نوع توصیفی (زمینه یابی) بود. فرضیه اصلی پژوهش این بود که بین نگرش دانشجویان مجرد و متاهل نسبت به واقعیتها، درست و نادرستها و مسئولیتها در ازدواج ت ...

پژوهش حاضر، به منظور تعیین رابطه تعیین رابطه خودمتمایزسازی و رابطه مادر-کودک(پذیرش، حمایت گری، سهل گیری و طرد) با رضایت زناشوئی دردانشجویان متاهل انجام شد. در این پژوهش 100دانشجوی متاهل دخترو پسر به روش نمونه برداری تصادفی ساده از میان دانشجویان ساکن در خوابگاه متأهلی دانشگاه شهید بهشتی تهران به عنوان آزمودنی های پژوهش انتخاب شدند. با استفاده از روش تحقیق همبستگی و پرسشنامه های خودمتمایزسازی، رابطه مادر-کودک و رضایت زناشوئی اطلاعات و داده های مورد نیازجمع آوری گردید و بوسیله ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی مقایسه رضایت و تعهد زناشویی در سطوح مختلف تقید مذهبی دانشجویان متاهل انجام شده است . در این پژوهش تعداد 200 نفر دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد مرودشت با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. این پژوهش از نوع پیمایشی بود. اطلاعات مورد نیاز در زمینه میزان تقیدات مذهبی از طریق پرسش نامه نگرش سنج مذهبی گلریز،براهنی(1354)و نیز اطلاعات مربوط به تعهد زناشویی از طریق پرسش نامه تعهد زناشویی که توسط آدامز و جونز(1997)برای مقاصد پژوه ...

روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی می باشد. جامعه آمای در این پژوهش دانشجویان دانشگاه های تهران بوده اند که در سال تحصیلی 93-92 مشغول به تحصیل وده اند. نمونه پژوهش حاضر 200 نفر دانشویان (100 نفر مجرد و 100 نفر متاهل) دانشگاه های تهران بوده اند ، که بر اساس روش در دسترس انتخاب شده اند شرکت کنندگان ، پرسشنامه های ویژگی های شخصیتی نئو فرم کوتاه، هوش هیجانی براد بری و گریوز و کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی را تکمیل نموده اند برای تحلیل داده ها از نرم افزار آماری spss ابتدا به روش همب ...

تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه بین عملکرد خانواده و منبع کنترل بین دانشجویان متاهل دانشگاههای تهران می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر، شامل کلیه دانشجویان متأهل دانشگاههای سراسری تهران می باشد. روش نمونه گیری به صورت نمونه گیری تصادفی صورت پذیرفت.تعداد 202 نفر(103 مرد و 99 زن) در این تحقیق شرکت نمودند. ابزار پژوهش دو پرسشنامه کارکرد خانواده FAD وپرسشنامه سبک کنترل راتر می باشد که پرسشنامه اول مولفه های حل مسأله،نقشهای عاطفی و واکنش عاطفی و پرسشنامه دوم شامل سبک کنترل درونی و بیر ...

این پژوهش به بررسی رابطه شیوه های ابراز محبت با تعارضات زناشویی زنان دانشجوی دانشگاه های دولتی شهر تهران که حداقل دارای یک فرزند باشند در سال تحصیل 1387 _ 88 پرداخت. هدف از انجام تحقیق حاضر شناسایی شیوه های مختلف ابراز محبت و تاثیر آن در کاهش مولفه های تعارض زناشویی بود تا از این طریق روزنه های بیشتری برای بهبود بهداشت روانی خانواده ها محقق شود. گروه نمونه را 200 نفر از زنان متاهل دانشگاه های تهران، تربیت مدرس و الزهرا تشکیل دادند. نوع تحقیق، همبستگی و روش نمونه گیری ...

خانواده اولین و یکی از اصلی‌ترین نهاد های اجتماعی است که با ازدواج دو فرد به وجود می‌آید. سلامت روانی در خانواده، می‌تواند منجر به شکل‌گیری جامعه‌ای سالم شود و به همین ترتیب عدم وجود سلامت روان در خانواده، هزینه ها و پیامد های زیادی را می‌تواند بر جامعه تحمیل کند. رضایت هر یک از زوجین سهم عمده ای در میزان بهره مندی خانواده از سلامت روان دارد. در این مطالعه دانشجویان متاهل( زن و مرد) ساکن در خوابگاه های دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد، بطور تمام شماری مورد بررسی قرار گرفتند(98= ...