عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 7

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این تحقیق به وضع علاقه‌مندی دانشجویان سال اول تحصیلی 1342 - 43 دانشگاه تهران به رشته‌هائی که در آن تحصیل میکنند پرداخته شده است . ...

در این تحقیق به تعیین وضع علاقمندی دانشجویان سال اول دانشگاه تهران در سال تحصیلی 42 - 1343 به رشته‌های تحصیلی که در آن تحصیل میکنند پرداخته شده است . ...

در این تحقیق به تعیین وضع علاقه‌مندی دانشجویان سال اول دانشگاه تهران در سال تحصیلی 43 - 42 به رشته‌هایی که در آن تحصیل می‌کنند و نیز موجباتی که گروههای غیر علاقه‌مند را وادار به ادامهء تحصیل کرده است پرداخته شده است . ...

در این تحقیق به تعیین وضع علاقمندی دانشجویان سال اول دانشگاه تهران در سال تحصیلی 1343 - 1342 در رشته‌هایی که در آن تحصیل می‌کنند پرداخته شده است . و نیز موجباتی که گروههای غیر علاقه‌مند را در ادامه تحصیل فراهم کرده است اشاره شده است . برای مشخص کردن حدود دقیق هدف مورد نظر جداول نهایی تنظیم و به بررسی قوانین توزیع صفتهای مربوطه انجامیده است . ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

در این تحقیق به تعیین وضع علاقمندی دانشجویان سال اول دانشگاه تهران در سال تحصیلی 42 - 43 برشته‌هائی که در آن تحصیل میکنند پرداخته شده است . ...