عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 113

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه تفکر انتقادی با انگیزه پیشرفت در بین دانشجویان دوره‌ی کارشناسی ارشد دانشگاه بیرجند انجام گرفته است. پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد و جامعه آماری 1093 نفر از دانشجویان دوره‌ی کارشناسی ارشد دانشگاه بیرجند می‌باشد که تعداد 288 نفر از این جامعه با روش نمونه‌گیری طبقه‌ای با نسبت‌های مساوی به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها دو پرسش‌نامه تفکر انتقادی کالیفرنیا (فرم ب) و انگیزه پیشرفت هرمنس بوده است. پایایی آزمون تفکر انتقادی توسط م ...

هدف از این پژوهش، بررسی وضعیت موجود و مطلوب برخورداری از مهارت های قرن بیست ویکم در دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری (تحصیلات تکمیلی) دانشگاه علامه طباطبائی در سال تحصیلی 1389-1388 می باشد.جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانشجویان دختر و پسر مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری(تحصیلات تکمیلی) دانشگاه علامه طباطبائی تشکیل داده اند و دراین تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبی استفاده شد. نمونه آماری این پژوهش را 332 نفر از دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری(تحصیلات تکمیلی) ...

هدف پژوهش کنونی بررسی آگاهی راهبرد های فراشناختی خواندن دانشجویان کارشناسی ارشد ایرانی رشته های مختلف در زمان خواندن مقالات پژوهشی انگلیسی بود. این پژوهش همچنین سعی بر این داشت تا در یابد که آیا تفاوتی میان دانشجویان کارشناسی ارشد ایرانی از لحاظ سطح آگاهی ازراهبرد های فراشناختی خواندن و نوع راهبردهای فراشناختی خواندن در زمان خواندن مقالات پژوهشی انگلیسی وجود داشت یا نه و اینکه چرا برخی از دانشجویان کارشناسی ارشد ایرانی از راهبردهای فراشناختی خواندن آگاه تر بودند. در این پژوه ...

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه عوامل ویژگی های شخصیتی با ابعاد کمال گرایی و شیوه های مقابله با استرس در دانشجویان گروههای مختلف تحصیلی است. بدین منظور370 نفر(185 نفر دختر و 185 نفر پسر) از دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد مرودشت به روش تصادفی خوشه ای چند مرحله ای از گروههای مختلف انسانی، تجربی و ریاضی انتخاب شدند و به پرسشنامه های NEO، کمال گرایی و مقابله با استرس (WOCQ) پاسخ دادند. نتایج از طریق ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون به شیوه گام به گام تحلیل گردید و نتا ...

این تحقیق در پی آنست تا استراتژی های فرا شناخت مورد استفاده توسط دانشجویان رشته ریاضی و روانشناسی در حین خواندن متون تخصصی شان را شناسایی کند. این مطالعه تا حدی همانند تحقیق هانیا (2006) است که در آن خواندن متون مختلف مستلزم استفاده از استراتژی های متفاوت است. هدف اصلی این تحقیق اینست که هرگونه تفاوت احتمالی در کاربرد استراتژی ها توسط دانشجویان روانشناسی و ریاضیات در مقطع کارشناسی ارشد در حین خواندن متون مختلف را بررسی کند. به همین منظور، 10دانشجوی کارشناسی ارشد (5 نفر ریاضیا ...

هدف پژوهش حاضر تدوین الگوی شایستگی‌های کانونی دانشجویان کتابداری و علم اطلاعات در سطح پایه، و سنجش میزان شایستگی‌های کانونی آن‌ها می‌باشد. این پژوهش از نوع نظری – کاربردی است، که به روش سندی – تحلیلی و پیمایشی انجام شده است. جامعه‌ی پژوهش شامل 207 نفر از دانشجویان دوره‌ی کارشناسی کتابداری و علم اطلاعات دانشگاه‌های تهران، شهید چمران، و فردوسی مشهد مشغول به تحصیل در سال‌تحصیلی 90- 1389 بود. پس از مرور گسترده‌ی متون الگوی شایستگی‌های کانونی دانشجویان در سطح عمومی، متشکل از 12 شا ...

هدف از این پژوهش بررسی رابطه هوش اخلاقی با مسئولیت پذیری و حمایت اجتماعی در بین دانشجویان ارشد مشاوره بوده است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود.جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد مشاوره دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت در سال تحصیلی 91-1390 جمعاً 150 نفر بوده، که در نهایت 110 نفر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. روش نمونه گیری سرشماری می باشد. نمونه های انتخابی با استفاده از پرسشنامه هوش اخلاقی(MCI )لینک و کیل، مقیاس سنجش مسئول ...

این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین ابعاد شخصیتی مایرز- بریگز با تیپ های حرفه ای هالند در دانشجویان دختر دانشگاه علامه طباطبایی انجام گرفت، ابزار اندازه گیری مورد استفاده در این تحقیق سنخ نمای مایرز- بریگز و رغبت سنج شغلی هالند که ضریب پایایی آنها به ترتیب 0/5154 و هالند بین 81/ 0 تا 0/91 می باشد. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان کارشناسی دختر دانشگاه علامه طباطبایی که به صورت نمونه گیری طبقه ای ساده نمونه ای به تعداد 200 نفر از آنها انتخاب و در نهایت 183 پرسشنامه نمره گذاری شدند ...

درپژوهش حاضررابطه دلبستگی بابهداشت روانی وگرایش دینی دانشجویان دوره فوق لیسانس روانشناسی دانشگاه آزاد مورد بررسی قرار گرفت . از بین دانشجویان (دختر و پسر) فوق لیسانس روانشناسی استان تهران درسال تحصیلی 90-89 ، نمونه ای به حجم 240 نفر(160 نفر دختر و 80 نفر پسر) با روش نمونه گیری تصادفي نسبتي انتخاب شد.کیفیت دلبستگی دانشجویان به وسیله آزمون دلبستگی (RAAS) و بهداشت روانی بوسیله آزمون 90 _R _SCL ودرگرایش دینی از آزمون گلاک و ستارک استفاده شد . به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش ...