عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 20

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پزوهش حاضر به منظور تعیین اثر بخشی آموزشجنسی بر افزای خویشتنداری جنسی دانشجویان دختر دانشکده روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی انجام شد.جامعه اماری عبارت بود از کلیه دانشجویان دختر دانشکده روانشناسی علامه طباطبایی در سال 1388 گه طی فراخوانی از انها دعوت به عمل آمد، از بین کسانی که ثبت نام به عمل آورده بودند 30 نفر به صورت تصادفی انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. ابزار گردآوری داده ها آزمون خویشتنداری جنسی که به همراه آن تعدادی سوالات مربوط به اطلاعات شخصی اشخاص ...

هدف از این تحقیق، بررسی اثرات شش هفته تمرین هوازی پیاده‌روی بر تغییرات ترکیب بدن و تصویر بدنی و همبستگی میان آنها در دختران دانشجوی غیرورزشکار بود. برای این منظور، 40 نفر از دانشجویان دختر غیرفعالی که در این مطالعه شرکت کرده بودند ( با میانگین سنی ( 1/5±21/4 سال ) و شاخص توده بدن ( 3/6±23/6 کیلوگرم/متر2 )) ، به‌طور تصادفی در دو گروه آزمایشی (20= n) و شاهد (20= n) قرار گرفتند. گروه آزمایشی به‌مدت 6 هفته ( 3 روز در هفته و هر جلسه 30 دقیقه با شدت 60 تا 70 درصد ضربان قلب بیشینه ...

تحقیق حاضر در نظر داشت تا مدت زمان دویدن در آستانه بی‌هوازی تا رسیدن به واماندگی در دختران دانشجوی ورزشکار و غیر ورزشکار را ارزیابی و مقایسه کند. برای این منظور، دو گروه آزمودنی شامل یک گروه غیرورزشکار (15=n) از دختران دانشجوی غیر ورزشکار‌ سالم با دامنه سنی (12/1±46/20 سال)، درصد چربی (58/2±6/22)، ضربان قلب استراحت (54/11±33/70 ضربه در دقیقه) و گروه ورزشکار (10=n) شامل دانشجویان ورزشکار با دامنه سنی (76/1±3/21 سال)، درصد چربی بدن (33/4±06/20) و ضربان قلب استراحت (22/5±3/66 ضر ...

تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر ترتیب تمرین پا بر اکتساب، یادداری و انتقال مهارت شوت و دریبل فوتسال انجام شد. تکلیف مورد نظر در این پژوهش، دریبل سریع شرکت کنندگان اطراف 6 مانع و برگشت به نقطه شروع، برای مهارت دریبل و شوت توپ از 6 متری به درون دروازه با 5 دهانه ی 40 سانتی متری ، برای مهارت شوت بود. به این منظور 32نفر دانشجوی تربیت بدنی دختر از دانشگاه فردوسی مشهد که همگی راست پا بودند این دو مهارت را در 8 جلسه و تحت یکی از دو گروه تمرینی، تمرین کردند: گروه اول 4 جلسه ...

هدف پژوهش حاضر بررسی مقایسه‌ای میزان سلامت عمومی و شیوه‌های مقابله‌ای در دانشجویان دختر مبتلا و غیرمبتلا به کم‌خونی است. جامعه مورد مطالعه در این تحقیق کلیه دانشجویان دختر ورودی سال 1387 مقطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه تربیت مدرس که در سال تحصیلی 89-1388 مشغول به تحصیل بوده اند، را تشکیل می‌دهد. ابتدا با استفاده از یافته‌ها و نتایج آزمایشگاهی مرکز درمانی دانشگاه تربیت مدرس که توسط متخصصین مربوطه برای سلامت دانشجویان دختر ورودی سال 1387 به دست آمده بود، افراد مبتلا و غی ...

این پژوهش با هدف بررسی تاثیر دو شیوه ارائه مطالب (دیداری و شنیداری) بر عملکرد حافظه بلند مدت دانشجویان با سبک شناختی وابسته به زمینه و مستقل از زمینه رشته روان شناسی و علوم تربیتی مقطع کارشناسی دانشگاه علامه طباطبایی انجام شد. هدف این بود که کدام یک از دو روش ارائه مطلب(دیداری یا شنیداری) سبب عملکرد بهتر حافظه بلند مدت می شود. جامعه این تحقیق کلیه دانشجویان دختر رشته روان شناسی و علوم تربیتی مقطع کارشناسی دانشگاه علامه طباطبایی بودند.طرح تحقیق شبه آزمایشی بود. حجم نمونه این ت ...

هدف از این تحقیق بررسی حجمهای تنفسی در ورزش هاي هوازي برای تعیین میزان شیوع آسم ورزشی در بین دانشجویان دختر رشته تربیت بدنی دانشگاههاي شهر کرمان است . در اين تحقيق جمعيت هدف كليه دانشجويان شاغل به تحصيل در رشته تربيت بدني در دانشگاه هاي شهر كرمان در سال تحصيلي 88-87 كه در مجموع 500 نفر بوده اند اجرا شد، كه از ميان داوطلبان 60 نفر به صورت تصادفي و خوشه اي انتخاب شدند ميانگين سني اين افراد 2/26 ± 19 سال بود. در ابتدا همة آنها پرسشنامه مربوط به EIA را تكميل كردند و پس از آن مو ...

هدف از تحقیق حاضر، مقایسه تاثیر دو نوع تمرین اجباری و تفریحی بر نیم‌رخ لیپوپروتئین‌های خون دانشجویان دختر غیر ورزشکار دانشگاه شهید چمران می‌باشد. به این منظور تعداد 40 نفراز دانشجویان دختر غیر ورزشکار و دارای اضافه وزن ( با میانگین سنی06±20‏‏ ‏، BMI 42/0±27، قد 10±157 ، وزن 4± 69 و حداکثر اکسیژن مصرفی 26/72) ، به‌طور تصادفی از بین 70 نفر داوطلب انتخاب شدند، این افراد به صورت تصادفی ساده به سه گروه تمرین تفریحی(14=n)، اجباری (16=n)و گروه کنترل (10=n) تقسیم شدند. تمرین اجباری ...

زمینه و هدف: دانشجویان خوابگاهی، فشارهای روانی زیادی را تجربه می کنند که آن ها را بیشتر مستعد افسردگی می کند. افسردگی متداول ترین بیماری روانی در میان زنان است. رویکردهای روان درمانی مختلفی برای درمان افسردگی وجود دارد،امادر این مطالعه هدف مقایسه اثر بخشی آموزش تاب آوری گروهی و شناخت درمانی گروهی بر کاهش افسردگی دانشجویان دختر خوابگاهی است. مواد و روش کار:در این مطالعه 45 نفر از دختران خوابگاهی که در تست افسردگی بک نمره 19 و بالاتر را کسب کردند انتخاب شده و 3 گروه 15 نفری تش ...