عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 50

مرتب سازی بر اساس: به صورت:
 
زمینه و هدف: ارتباط همدلانه بین دانشجویان پزشکی و بیماران یکی از چالش های مهم برنامه های آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی می باشد. هدف این مطالعه تعیین دیدگاه دانشجویان پزشکی دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران در مورد همدلی با بیماران در سال 1394-1393 می باشد. روش: در این مطالعه ی مقطعی- توصیفی، بر اساس فرمول حجم نمونه تصادفی تعداد 400 نفر از دانشجویان پزشکی دانشگاه های شهر تهران به طور تصادفی انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات، از پرسش نامه ای مشتمل بر اطلاعات دموگرافیک، و نسخ ...

نتایج به دست آمده از پژوهش با استفاده از آزمون مجذور کای باضریب اطمینان 99 درصد بشرح زیر است . 1- رابطه معنی دار آماری بین میگرن و افسردگی وجود دارد (1./. > ‏‎P‎‏ ) . 2-بر اساس این تحقیق میزان فراوانی میگرن 2/17 درصد و میزان فراوانی افسردگی 5/23 درصد و میزان فراوانی ترکیب این دو بیماری 9/7 درصد به دست آمد .3- برطبق این پژوهش میزان فراوانی افسردگی در جنس مونث بیش از جنس مذکر بوده است .آزمونهای آماری رابطه معنی داری را بین جنس و افسردگی نشان داده است (5./.> ‏‎P‎‏ ). 4- براساس ...

چکیده: گزارش اخیر سازمان جهانی بهداشت نشان می دهد که اختلالات روانی حدود 10% بالغین جامعه را گرفتار کرده اند. و بروز این اختلالات رو به تزاید است[1]اصولاً دانشجویان بدلیل شرایط خاص دانشجویی از جمله دوری از خانواده ، وارد شدن به مجموعه ای بزرگ و پراسترس، مشکلات اقتصادی ، حجم زیاد دروس، رقابتهای فشرده و … مستعد از دست دادن سلامت روانی بوده و دانشجویان پزشکی ضمن داشتن مشکلات سایر دانشجویان مشکلات خاص خود (از جمله فشارهای روحی و روانی محیط ، برخورد با مسائل مشکلات بیماران، طول م ...

هدف این پژوهش بررسی و مقایسه رنج و نشانه های روانی در دانشجویان پزشکی و غیرپزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در سال 1384 می‌باشد. یکی از محورهای ارزیابی سلامتی جوامع بهداشت روانی آن جامعه می باشد. دانشجویان به عنوان آینده سازان هر جامعه از جایگاه ویژه ای برخوردارند و تامین سلامت روان ایشان اهمیت فراوانی دارد، بدین دلیل باید زمینه های اختلالات روانی آنها در مقاطع مختلف مورد بررسی قرار گیرد. این طرح با هدف بررسی و مقایسه سلامت روان بین دانشجویان پزشکی و غیرپزشکی انجام گرفته است. ...

استرس یک علت مهم سایکوپاتولوژى و عامل تسریع کننده یا شروع کننده بیمارى روانى مى باشد و همچنین از عوامل موثر بر سلامتى جسمى و روانى افراد است. علاوه برآن اثرات استرس بر خانواده، جامعه و اقتصاد نیز کاملا شناخته شده است. در این مطالعه که به منظور بررسى عوامل استرس زا و رابطه آن با سلامت روان دانشجویان یزشکى دانشگاه علوم یزشکى زاهدان انجام گرفت. تعداد 200 نفر از آنان (تعداد 100 نفر پسر و تعداد 100 نفر دختر) به شیوه نمونه گیرى تصادفى انتخاب شدند وتوسط دو فرم پرسشنامه سنجش سطح سلام ...

ارتقاءکیفیت آموزشی یکی از مهم ترین نگرانی های مسئو لین آموزشی است.متخصصان معتقدند شناسایی عوامل موثر بر یادگیری می تواند نقش بسزایی در ارتقاء یادگیری بازی کند.. یکی از این عوامل ، محیط آموزشی است. با در نظر گرفتن ابعاد نوروفیزیولوژیک یادگیری و سبک یادگیری فراگیران چنین به نظر می رسد که خستگی ناشی از وضعیت نامناسب نشستن در کلاسهای درس برای مدت طولانی و عوارض ثانویه آن منجر به بروز اختلال در میزان یاد گیری دانشجویان و خستگی آنان می شود.این پژوهش قصد دارد تاثیر اجرای تمری ...

اختلالات خلقی و هیجانی یکی از مهم ترین مشکلات دانشجویان بویژه پزشکی بوده که خود را به شکل بی توجهی، عدم ثبات خلق و مشکلات آموزشی و عملکردی نشان داده و بویژه در فعالیت های بعدی آنها به عنوان یک پزشک باعث بروز معضلاتی خواهد شد. علت دقیق این اختلالات مشخص نبوده ولی عوامل ژنتیکی و محیطی در آن نقش دارند. جهت کنترل این اختلالات روشهای مختلف دارویی و غیر دارویی پیشنهاد گردیده که یکی از مهم ترین آنها ، استفاده از شیوه آرمش و ریلکسیشن می باشد. از آنجاییکه آمار مناسبی در خصوص وضعیت اخت ...

هدف: در این مطالعه به بررسی میزان شیوع مصرف داروهای ضدافسردگی در بین دانشجویان پزشکی و مقایسه آن بین مقاطع مختلف تحصیلی پرداختیم.روش مطالعه: این مطالعه به صورت یک بررسی مشاهده ای (Observational) توصیفی - تحلیلی (Descriptive-Analytical) مقطعی (Cross-Sectional) انجام گردیده است. جامعه مورد بررسی شامل 400 نفر از دانشجویان پزشکی دانشگاه آزاد واحد تهران طی سالهای 89-88 بود که آنها را با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده (Simple Random) انتخاب نمودیم.یافته ها: 121 نفر (3/30 درص ...