عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 348

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

دانشگاه ها مسئولیت خطیری در تربیت، آموزش و پرورش دانشجویان دارند و برای رسیدن به این هدف، ارائه مشاوره و راهنمایی تحصیلی از طریق اساتید به دانشجویان ضروری به نظر می رسد. با توجه به استفاده گسترده از شبکه اینترنت در جهت افزایش ارتباطات، هدف از این مطالعه بررسی دیدگاه دانشجویان در ارتباط با استفاده از پورتال برای انجام مشاوره غیر حضوری است. براي اجراي اين طرح ابتدا پرسشنامه اي با توجه به اهداف تعيين شده در آيين نامه استاد مشاور طراحي شد. روايي اين پرسشنامه خود ايفا با كمك ...

هدف پژوهش حاضر بررسي تأثير درمان شناختي- رفتاري بركاهش عود اعتیاد دانشجویان معتاد و افزایش انگیزش پیشرفت آنان که جهت درمان به مراکز درمانی شهر یزد مراجعه کرده اند می باشد. فرضيه‏هاي پژوهش عبارتند از: 1-درمان شناختي- رفتاري دركاهش عود اعتیاد دانشجویان معتاد مؤثّر است. 2- درمان شناختي- رفتاري در افزایش انگیزش پیشرفت دانشجویان معتاد تأثیر دارد. جامعۀ آماری پژوهش عبارت از کلیۀ دانشجویان معتادی بود كه براي درمان و ترك اعتياد به مراکز درمانی شهر یزد مراجعه مي‏كردند. نوع طرح پژوهشي ...

این مطالعه با هدف طرح و پاسخ‌دهی به چهار مساله‌ی اساسی زیر انجام شده است: گروه‌های مرجع دانشجویان دانشگاه مازندران را چه افراد یا گروه‌هایی تشکیل می‌دهند؟ آیا دانشجویان دانشگاه مازندران، بیشتر گروه‌هایی را که در آن عضویت دارند به عنوان گروه مرجع انتخاب می‌کنند یا گروه‌هایی را که در آن عضو نیستند؟ دانشجویان دانشگاه مازندران، بیشتر در چه زمینه‌هایی از گروه‌های مرجع بهره می‌برند؟ چرا این دانشجویان آن افراد یا گروه‌ها را به عنوان گروه‌های مرجع خود انتخاب کرده‌اند؟ نظریه‌ی گروه‌ها ...

هدف اصلی از انجام این تحقیق بررسی میزان رضایت دانشجویان بر اساس رویکرد مدیریت ارتباط با دانشجو : مطالعه موردی مرکز آموزش علمی کاربردی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس می باشد. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان مرکز آموزش علمی کاربردی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و محاسبه از طریق فرمول کوکران تعداد 400 دانشجو انتخاب شدند. برای سنجش رضایت دانشجویان از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. پس از محاسبه روایی و پایایی پرسشنامه بین افراد نمونه ...

رساله حاضر می‌کوشد تا عملکرد مدیر گروه نقاشی را در دوره 5 ساله گذشته، بررسی نماید. بعد از مطالعات اولیه،4 منظر هدف گذاری، برنامه ریزی،ساماندهی و کنترل و نظارت برایآسیب شناسی مد‌نظر قرارگرفت. این پژوهش، کاربردی و روش تحقیق آن اکتشافی - پیمایشی است. دانشجویان مقطع کارشناسی ورودی 86 به عنوان جامعه آماری برای نظر سنجی انتخاب شده‌اند. با توجه به اهدافمدنظر در مطالعات آسیبب شناسانه؛ این پژوهش در 5 فصل تنظیم گردیده: در ابتدا‌ و در فصل ادبیات پژوهش به شناخت ارگانیسم از اصول مدیریت ...

این پژوهش درصددبررسی تاثير روش تدريس عملي وتوضيحي جان ديويي در تقويت روحيه كارآفريني انجام گرفته است . تعداد 80 نفر از دانشجويان انتخاب شده وبه روش آزمايشي دردوگروه گواه وآزمايش درچهار كلاس قرار گرفتند ومتغيير هاي وضعيت اقتصادي ، شاغل وغير شاغل بودن ،وضعيت تحصيلي ،رشته ،بومی وغیر بومی ،كنترل شدند .جهت سنجش روحيه كارآفريني از پرسشنامه روحيه كارآفريني استفاده شد كه ابعاد چهار گانه روحيه كارآفريني را مورد بررسي قرار مي دهد . همچنين رابطه 3 متغيير جمعيت شناختي با روحيه كارآفريني ...

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین انگیزه پیشرفت، تحمل ابهام و پیشرفت تحصیلی با کارآفرینی و مقایسه آن در دانشجویان دختر وپسر دانشگاه هرمزگان بوده است. جامعه پژوهش حاضر کلیه دانشجویان دانشگاه هرمزگان بود. به همین منظور 357 نفر نمونه با روش تصادفی طبقه‌ای با انتساب مناسب از بین جامعه دانشجویان دانشگاه هرمزگان انتخاب شدند. از پرسش‌نامه 95 سوالی کارآفرینی، پرسش نامه 29 سوالی انگیزه پیشرفت، پرسش‌نامه 16 سوالی تحمل ابهام وهم چنین از معدل نیم سال اول تحصیلی91-1390 دانشجویان به عنوان ا ...

هدف پژوهش ‌حاضر بررسی انتظارات دانشجویان ازبرنامه های آموزشی ورابطه آن بانیازهای بازارکاردرآموزشکده های فنی وحرفه ای بوده است . روش انجام این پژوهش توصیفی-پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش 1970 نفر از دانشجویان دختر و پسر آموزشکده های فنی وحرفه ای استان سیستان وبلوچستان می باشند که‌بر اساس جدول مورگان تعداد 320 نفراز دانشجویان از طریق روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی انتخاب شدند. از پرسشنامه محقق ساخته انتظار دانشجویان از برنامه های آموزشی به کار گرفته شد.ضریب پایایی پرسشنا ...

مقدمه: افسردگی در دانشجویان مشکلی جدی در سلامتی و منبع بزرگی از ناراحتی است که زندگی فرد را در طول دوره بحرانی یادگیری و تکامل اجتماعی با مشکل مواجه می‌کند. با آن‌که افسردگی به عنوان یک اختلال خلقی شناخته می‌شود، با نارسایی-های چشم‌گیر شناختی و نقصان در ظرفیت حافظه‌کاری همراه است. وجود آسیب در حافظه‌کاری نیز به نوبه خود منجر به نقص در عملکرد‌های شناختی سطح بالا بویژه حل مساله می‌شود. از سوی دیگر، خودکارآمدی نیز یک عامل انگیزشی فعال کننده، نیرو دهنده، نگهدارنده و هدایت کننده ر ...