عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 43

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تمجید به منزله‌ کنش‌گفتار می‌تواند بازتاب ارزش‌های اجتماعی در فرهنگ باشد. در این پژوهش سازوکارهای تمجید و پاسخ به آن درمیان دانشجویان دانشگاه‌های تهران بررسی گردیده است. این پژوهش، اطلاعات بیشتری را درخصوص ساختار تمجید و پاسخ به آن در پاره‌گفتارهای واقعی در میان فارسی‌زبانان فراهم کرده است. داده‌های پژوهش به‌طور تصادفی در طول پنج ماه با استفاده از روش میدانی و با مشاهده‌ این رخداد به‌طور طبیعی گردآوری شده‌اند. نتایج حاصل از تحلیل داده‌ها نشان داده است که دانشجویان از یک رشته ...

پژوهش حاضر، با هدف بررسی برنامه درسی تجربه شده دانشگاهی از نظر هوش فرهنگی و سرمایه اجتماعی و رابطه آن با عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه کاشان انجام شده است. نوع تحقیق از نظر روش، پیمایشی در علوم اجتماعی و از لحاظ هدف، کاربردی است. جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشکده های علوم انسانی، ادبیات و زبان های خارجه، علوم پایه، فنی -مهندسی و معماری و هنر دانشگاه کاشان در سال تحصیلی 93-92 به تعداد5370 نفر بود که از میان آنها تعداد 360 نفر با است ...

تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه اعتیاد به اینترنت با ویژگیهای شخصیتی وهوش هیجانی وعملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود صورت گرفت . جامعه آماری کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود در سال 1394 را دربر می گرفت و نمونه تحقیق 300 نفر ازدانشجویان این دانشگاه بودند که با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. داده ها با سه پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ ، ویژگیهای شخصیت نئو فرم کوتاه وهوش هیجانی بار-آن ، جمع آوری و نتایج با روشهای ض ...

هدف پژوهش حاضر شناسایی رابطه سخت رویی و ابعاد هوش هیجانی با کمرویی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده ی علوم انسانی دانشگاه یزد بود.یافته های پژوهش نشان داد که : بین سخت رویی و تمامی مولفه های آن با کمرویی دانشجویان رابطه معکوس و معنادار وجود دارد. بین مولفه های خودآگاهی، خودکنترلی، هوشیاری اجتماعی، مهارتهای اجتماعی و کل هوش هیجانی نیز با کمرویی دانشجویان رابطه معکوس و معنادار وجود دارد. هم چنین ابعاد سخت رویی در پیش بینی کمرویی دانشجویان نقش منفی دارند.و از طرفی ابعاد هوش ...

چکیده: در پژوهش حاضر رابطه ی بین سلامت روانی و سبک های دفاعی در دانشجویان دانشگاه پیام نورتاکستان مورد بررسی قرار گرفت .این پژوهش از نوع توصیفی و به روش همبستگی انجام شده است جامعه آماری آن کلّیّه دانشجویان دانشگاه پیام نور شهر تاکستان ، در سال تحصیلی 1394-1393 بوده است و نمونه مورد نظرآن 100 نفر بوده است . که با روش نمونه گیری خوش ای چند مرحله ای انتخاب شده اند و برای جمع آوری داده ها که با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده اند و برای جمع آوری داده ها از پرس ...

مصرف مواد و عوارض پردامنه و ناخوشايند آن از مهمترين دغدغه هاي فكري و يكي از ناگوارترين آسيب هاي اجتماعي حال حاضر است. ارتباط مصرف مواد و رفتارهاي اعتياد آميز با ساير انحرافها و كژرفتاريها از يك سو و از سوي ديگر پيوند ناگشستني آن با مشكلاتي نظير انواع اختلالات رواني، فرار از منزل، پرخاشگري و خشونت در رفتارهاي اجتماعي، دزدي و ارتكاب بزه، افت تحصيلي و بي علاقه شدن به تحصيل و اقدام به خودكشي و فحشا اشاره به اهميت توجه دوباره و تعمق در ا ين مسئله دارد. ضرورت اين مسئله، با در نظر گ ...
نمایه ها:
مصرف | 
وزارت | 
مواد | 
مصرف | 
مواد | 
وزارت | 
شیوع | 

سلامتي و بهداشت رواني دانشجويان از بزرگترين دلمشغولي ها و نگراني هاي برنامه ريزان و تصميم گيرندگان است با اين حال تعداد پژوهش هاي انجام گرفته در اين حيطه اندك است. ...
نمایه ها:
مصرف | 
وزارت | 
مواد | 
علوم | 
مصرف | 
مواد | 
علوم | 
وزارت | 
شیوع | 

سابقه و هدف : موفقیت پروژه های زیست محیطی بدون دادن آگاهی های عمومی به عامه مردم امکان پذیر نیست . افزایش آگاهی جامعه درخصوص اثرات مضر زباله ها منجر به تولید زباله کمترو جداسازی اجزای قابل بازیافت زباله درمراکز تولید می شود. گام اول در فرایند طراحی برنامه ها یا آموزشی، دستیابی به اطلاعات اولیه از مقدار و عوامل موثر بر آگاهی و نگرش جامعه است. به همین دلیل برآن شدیم که میزان آگاهی و نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان را در زمینه جداسازی و بازیافت مواد زاید جامد بررسی کنیم. ...
نمایه ها:
آگاهی | 
نگرش | 

پیام آموزش دهه ی 1970 ؛ اصراری بر یک اضطرار بود: کیفیت زندگی انسان و چه بسا، حتی اصل و اساس استمرار وجود زندگی انسان در این سیاره به تغییر رفتار انسان از طریق آموزش محی طزیست بستگی دارد. سواد زیس تمحیطی فراتر از سواد اولیه است و شامل دانش زیس تمحیطی، نگرش ها و رفتارها که در رابطه با پایداری محیط زیست است، نیز می باشد. دولت و همچنین تشکیلات بین المللی، علاقمند هستند که سواد زیست محیطی و اکولوژیکی را توسعه داده، به امید این که اگر به دانشجویان جنبه های زیست محیطی را ب هطور کلی ...